(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další přihlášku podal pan poslanec Klas. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrh, který předkládá kolega Bílý, je plně v intencích návrhu, který jsem chtěl přednést i já. Je to návrh kompromisní, který vytváří určitý kompromis jak mezi státem, tak mezi soukromými operátory.

Dovolte mi, abych i v rámci podrobné rozpravy navrhl vrátit návrh zákona výboru k novému projednání, a pokud by to neprošlo, tak bych v rámci druhého čtení navrhl zamítnutí návrhu zákona, o kterém bychom hlasovali v rámci třetího čtení, a samozřejmě potom v rámci třetího čtení jsou všechny úkony dané jednacím řádem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Chci se zeptat pana zpravodaje či pana ministra, zda chtějí ještě na závěr vystoupit. Nechtějí, tím končím druhé čtení návrhu zákona.

Dalším bodem je bod č. 20, kterým je... (Námitky ze sálu.) Omlouvám se, nepostřehl jsem, že pan kolega Klas navrhl ještě jednou vrácení výboru k novému projednání. Prosím, pane zpravodaji, přece jen od toho si vás platíme, abyste shrnul obsah rozpravy.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. V rozpravě vystoupili celkem čtyři poslanci, z toho pan poslanec Klas třikrát, pan ministr Bublan dvakrát. V podrobné rozpravě padl návrh poslance Klase na vrácení výboru pro obranu a bezpečnost k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já vás opět přivolám a budeme hlasovat, a to o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 76. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 138 pro návrh 60, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím druhé čtení návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 20, kterým je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády by tento návrh měli uvést ministr životního prostředí Libor Ambrozek a ministr vnitra František Bublan. Prosím, pánové, dohodněte se a ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jen velmi stručně, protože je to novelka o čtyřech bodech. Původně vznikla jako záměr Ministerstva životního prostředí uvést v našem resortu kompetence pro systém značení ekologicky šetrných výrobků a služeb a pro program EMAS tak, jak je to podle evropských regulí nutné, pokud tyto nástroje používáme. Při meziresortním projednávání byla tato novelka obohacena ještě o tři zpřesňující kompetence Ministerstva vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr Bublan chce vystoupit? Nikoliv.

Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1000/1. Prosím pana zpravodaje Aubrechta, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 55. schůzi po odůvodnění JUDr. Petra Petržílka, náměstka ministra životního prostředí, a po zpravodajské zprávě poslance Vlastimila Aubrechta a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně projednaný sněmovní tisk 1000 projednat a schválit v předloženém znění;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za to, že jste nás s tím seznámil, a otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a sděluji, že ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa registruji přihlášku pana poslance Toma Zajíčka.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych navrhl drobný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1000, který je novelou zákona 2 z roku 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů.

Ve vládním návrhu pod č. 3, které se zabývá úpravou § 12 odst. 2, chci navrhnout pozměňovací návrh, který zní: v § 12 odst. 3 se slova "veřejné správy" nahrazují termínem "státní správy".

Dovolte mi drobné zdůvodnění. Zakotvení kompetenční funkce Ministerstva vnitra při výkonu veřejné správy, jak je ve vládním návrhu uvedeno, je podle mého soudu pojem příliš široký, protože zahrnuje výkon státní správy a samosprávy. V tom, že by bylo třeba tento termín veřejné správy nahradit státní správou, mě utvrdilo ještě to, když jsem si přečetl v důvodové zprávě týkající se jednotlivých bodů, že je navrhován tento termín, tedy výkon veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy, především proto, že se nejedná o běžný výkon státní správy, jak je v této pasáži uvedeno, ale těžiště spočívá v analýze stavu věcí, předkládání návrhů řešení, což považuji pro výkon samosprávných funkcí měst a obcí za nepřípustné.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 21, kterým je

 

21.
Vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně
některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda)
/sněmovní tisk 915/ - druhé čtení

 

Vládní návrh by měl uvést pan ministr Zářecký, nicméně z důvodu jeho nepřítomnosti ho zastoupí paní ministryně Bérová. Prosím.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěla bych pouze připomenout, že návrh zákona, který v zastoupení pana ministra Zářeckého uvádím, je prováděcím zákonem k návrhu ústavního zákona o celostátním referendu, který Poslanecká sněmovna schválila na své červnové schůzi. Vláda přitom souhlasila s tím, aby projednávání prováděcího zákona bylo v Poslanecké sněmovně pozastaveno do doby, kdy Senát rozhodne o hlavním návrhu ústavního zákona. Tak se zatím nestalo, nicméně podle našich informací Senát projevil přání projednávat oba návrhy současně.

Návrh zákona o provádění celostátního referenda upravuje postup při navrhování, vyhlašování a provádění referenda, jakož i další související náležitosti tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému a regulérnímu průběhu jakéhokoliv celostátního referenda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP