(11.20 hodin)

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, já se omlouvám vaším prostřednictvím panu kolegovi Bílému, ale já zareaguji místo něj. My budeme v rámci tohoto programu schůze projednávat zprávu komise, kterou vede kolega Bílý, takže prostřednictvím předsedajícího:

Vážený ministře vnitra, vy zpochybňujete čísla, která jsou uvedena v rámci jeho zprávy o činnosti komise? Tak jsem tomu porozuměl, že těch 8 tisíc, 10 tisíc, 11 tisíc jsou nesmysly? Tak proč ta komise existuje?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí.

Zahajuji rozpravu podrobnou, resp. chci si ujasnit jednu věc. Pan poslanec Klas navrhoval vrácení výboru k novému projednání. Omlouvám se, pokud jsem vás uvedl v omyl tím, že takovýto návrh může padnout pouze v podrobné rozpravě. Může samozřejmě padnout i v obecné rozpravě. Vzhledem k tomu, že končím v tuto chvíli obecnou rozpravu, tak je to návrh, o kterém budeme hlasovat již teď. Teprve podle výsledku hlasování se budeme či nebudeme zabývat návrhem zákona v rozpravě podrobné.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste své karty zasunuli do úzké škvírky, kterou máte před sebou na lavicích. Budeme se zabývat návrhem na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 75 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 131 pro návrh 63, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji proto podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana kolegy Sedi a pana kolegy Bílého. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 1. srpna 2005 vstoupil v účinnost zákon č. 290/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství, který svojí částí druhou a třetí novelizuje 90 % všech ustanovení obsažených v tisku 960, který právě projednáváme. Proto pokládám za nezbytné v průběhu druhého čtení podat návrhy na zrušení totožných novelizačních bodů, které se takzvaně dublují se zmíněným zákonem č. 290/2005 Sb.

Jde o následující úpravy vládního návrhu zákona:

1. V části první se bod 1 zrušuje.

2. V části první se bod 2 zrušuje.

3. V části první v bodě 3 se slovo "obrannému" zrušuje.

4. V části druhé se bod 2 zrušuje.

Dále v usnesení výboru pro obranu a bezpečnosti číslo 213 k bodu 1 v § 97 odst. 4 se slovo "obrannému" zrušuje.

A poslední pozměňovací návrh je nový pozměňovací návrh k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

V části druhé se vkládá nový bod číslo 1, který zní: Bod 1. V § 8a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Bezpečnostní informační služba je v rámci své působnosti oprávněna vyžadovat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu od právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací provozní a lokalizační údaje.

Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení pánové ministři, paní ministryně, dovolte mi, abych přečetl pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 960, a to k § 97 odst. 6, který zní:

K úhradě nákladů vynaložených v souvislosti s plněním povinností podle odstavců 1, 3 a 4 náleží právnické nebo fyzické osobě od oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, paušální příspěvek a jednorázová platba za poskytnutý úkon. Výši a způsob úhrady paušálního příspěvku a ceník s definicí všech úkonů stanoví prováděcí právní předpis. Výše paušálního příspěvku a jednorázové ceny se stanoví tak, aby pokryly nezbytné investiční, personální, administrativní a ostatní provozní náklady vynaložené bezprostředně v souvislosti se zajištěním povinností podle odstavců 1, 3 a 4.

Krátké odůvodnění. Se zajištěním uváděných povinností jsou spojeny nemalé náklady operátorů, a to zejména v oblasti investičních nákladů. Proto je spravedlivé, aby ten, kdo nařídil nebo požádal provozovatele komunikační sítě nebo poskytovatele komunikační služby o provedení některé z povinností uvedených v odstavci 1, 3 a 4, uhradil dle vyhlášky částku odpovídající nezbytně nutným vynaloženým nákladům na umožnění a provedení takové služby, jež má dle tohoto zákona charakter povinnosti. Zvláště je nutné si uvědomit, že dnes se s takovými povinnostmi stát obrací výhradně na privátní subjekty, na subjekty trhu. Prvotní zájem zde má stát, a proto nemůže přenášet své vlastní náklady na tyto privátní subjekty a musí nést tíži nákladů z veřejných zdrojů, neboť se má za to, že i v tomto případě tyto zdroje využívá ve prospěch veřejnosti. Kompromisem zůstává, že stát takto uhradí jen nezbytné čisté náklady, tedy minimální netržní úhradu. Původní textace při stanovování výše paušálního příspěvku se zohlední. Otevírá prostor pro minimalizaci paušálu až do úrovně nezbytných čistých nákladů na zabezpečení uvedených povinností. Proto je potřebné zajistit, aby se tak nestalo, neboť tvorba vyhlášky probíhá pod přímým vlivem státu, jenž může mít logicky tendenci šetřit právě zde.

V této záležitosti je třeba podotknout, že náklady na uvedené činnosti, zajištění odposlechů, archivace dat o provedených voláních a poskytování informací z databází účastníků se výrazně zvýší, pokud se zvýší požadavky na délku doby archivace dat. Dnes operátoři vystačí s dosavadní kapacitou příslušných technických zařízení. Běžně se totiž data skladují jeden dva měsíce pro potřeby vyúčtování, maximálně o měsíc déle pro mezinárodní proúčtování. Zákon 127/2005 stanoví pouze maximální dobu archivace 12 měsíců. Běžně se ale nevyužívá a dosud nebyla stanovena žádnou vyhláškou minimální či užitečná doba. Z toho plyne právě fakt, že dosavadní paměťové kapacity dostačují dnešní praxi. Pokud se ale bude striktně vyžadovat již plných 12 měsíců nebo déle, bude to znamenat velké náklady na rozšíření kapacit jednotlivých operátorů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP