(9.30 hodin)
(pokračuje Mládek)

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 obecnou škodu nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo jiného prospěch velkého rozsahu nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Následující paragrafy se přečíslují, a to včetně vnitřních odkazů v textu na ně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mládkovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Marie Rusová. Připraví se pan poslanec Vladimír Říha.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, již včera v obecné rozpravě jsem avizovala, že v podrobné rozpravě předložím pozměňovací návrh co se týče tisku 744, což tímto činím.

Znění ustanovení § 382 trestního zákona by mělo tudíž znít takto: Kdo veřejně popírá, zpochybňuje nebo schvaluje nebo se snaží ospravedlnit genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. - Tedy z předloženého znění § 382 trestního zákona vyškrtnout slova "nacistické, komunistické nebo jiné" a dále slova "nacistů a komunistů".

Co se týče zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu, domnívám se, že v dané chvíli je nadbytečné, protože ten, kdo chce, chápe ve všech souvislostech a můj návrh podpoří. A ten, kdo nechce chápat, nebude ani poslouchat, ani vnímat, i kdybych znovu poukázala na celou genezi, včetně minimálně odkazu na nález Ústavního soudu z roku 1992. O tom také včera hovořil v obecné rozpravě pan profesor Jičínský.

Žádám o vzetí rozumu do hrsti a skončení s honem na čarodějnice a věřím, že budete souhlasit s mým předloženým návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Rusové. Hovořit bude pan poslanec Říha a připraví se pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh se týká tří paragrafů, a to paragrafů 261, 262 a 263.

Za prvé. § 261 zní: § 261 - nadpis Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou či psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekurzor, látku používanou pro nezákonnou výrobu omamné a psychotropní látky nebo prekurzoru nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až na pět let nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na tři roky až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odst. 1

a) jako člen organizované skupiny,
b) ve větším rozsahu,
c) vůči dítěti nebo
d) opětovně.

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu nebo
d) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu 15 let.

(4) Odnětím svobody na deset až dvacet let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu nebo
d) spáchá-li takový čin s organizovanou skupinou působící ve více státech.

(5) Příprava je trestná.

 

Za druhé. § 262 zní: § 262 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

(1) Kdo bez povolení pro vlastní potřebu přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odst. 1 opětovně.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li trestný čin uvedený v odst. 1 ve větším rozsahu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li trestný čin uvedený v odst. 1 ve značném rozsahu.

 

Za třetí. § 263 se vypouští bez náhrady, ostatní následující paragrafy budou přečíslovány.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Vládní předloha v § 261 váže trestnost na to, pokud je čin uskutečněn ve větším rozsahu vůči dítěti anebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu 15 let. Podle mého názoru je nesprávné ve vztahu k dítěti kvantifikovat tento trestný čin, protože jakékoliv užití nebo podání omamné a psychotropní látky podle mě má být trestné. Nepovažuji za správné ve vztahu k dítěti specifikovat věk nebo množství.

Za druhé. § 263 vlastně vytváří dojem, že některé omamné a psychotropní látky jsou společensky méně nebezpečné než ostatní. Vytváří se tak jakýsi dojem, že užívání určité látky patří k jakési určité specifické kultuře. Domnívám se, že to je velký omyl. Protože i tetrahydrocannabinol působí specificky právě na receptory v čelních mozkových lalocích a následkem je snížená schopnost rozlišování, a tento proces potom vede k tomu, že příslušný jedinec je náchylnější k užívání jiných drog, protože není schopen správně ohodnotit situaci. Z tohoto důvodu podávám tento pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vladimíru Říhovi. Hovořit bude pan poslanec Böhnisch a připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych se jen přihlásil k svému pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán včera dopoledne na vaše lavice. Cítím potřebu dodat, že se týká již několikrát zmiňovaného § 205 navrhovaného trestního zákoníku, a zároveň bych rád dodal, že jde o text, který navrhl pan docent Šámal, hlavní autor tohoto kodexu, a tento text je kompromisem mezi současným zněním a textem navrhovaným odborníky z oboru kryptoanalýzy, který tu do značné míry prezentoval pan kolega Vymětal.

Ještě dodávám, že s tímto textem, který byl včera dodán, souhlasí i tito odborníci z oboru kryptoanalýzy a počítačových systémů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Böhnischovi. Hovořit bude pan poslanec Bílý a připraví se pan poslanec Pavel Severa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP