(9.20 hodin)

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, neřeknu nic nového, tak potvrdím platnost svých pozměňovacích návrhů v minulém druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ostrému. Pan poslanec Seďa, potom pan poslanec Frank.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Já se chci také přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem přednesl ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Frank. Potom pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji. Já rovněž oznamuji, že na svých předložených písemných pozměňovacích návrzích trvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych také chtěl odkázat na svůj pozměňovací návrh, který jsem podal v minulém druhém čtení, a setrvávám na tomto pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Další přihlášený - pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Já bych se také chtěl přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům předneseným ve druhém čtení, a byly rozdány poslancům všem na lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Turkovi. Další přihlášení nejsou. Takže musím ocenit stabilitu v názorech.

Končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, děkuji všem za vstřícnost, byli jste skvělí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pochvala potěší. Pan ministr chce vystoupit, takže má slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já vítám to, že toto projednávaní, opakované druhého čtení, proběhlo technicky. Jenom k tomu přidám trošku emocí a ty spočívají v tom, že se v poslední době množí takové hlasy, že by tento zákon o služebním poměru mohl být zase opět odložen anebo nějakým způsobem zpochybněn.

Věřím tomu, že vy jako Poslanecká sněmovna dojdete k nějakému skutečně rozumnému rozhodnutí. A to odložení zákona o další rok, sami všichni cítíte a vnímáte, že by nebylo o rok, ale minimálně o dva roky, protože příští rok je volební a toho času a ani té vůle k tomu příliš mnoho nebude, a zase za dva roky ten zákon může vypadat úplně jinak. Víme moc dobře, že žádný zákon, který opustí Parlament, není nadčasově dokonalý. Takže všechno má svůj vývoj a určitě za dva roky budeme na to pohlížet zase jiným způsobem, a tak bychom mohli pokračovat třeba deset let a vždycky bychom měli nějaký jiný pohled, nějaké doplnění, nějaké vylepšení.

Já bych vás moc prosil o to, aby ten zákon byl přijat v nějaké rozumné podobě, aby se stabilizovaly bezpečnostní složky a naopak aby se neopakovala ta chyba, která se stala v loňském roce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji panu ministrovi. Končím druhé čtení této předlohy.

 

Budeme pokračovat v projednávání bodu

 

15.
Vládní návrh zákona trestní zákoník
/sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

 

Připomínám, že jsme včera přerušili projednávání tohoto bodu před zahájením podrobné rozpravy.

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu a přečtu vám jména těch, kteří jsou přihlášeni do této rozpravy. Karel Vymětal, Vlasta Parkanová, Jan Mládek, Marie Rusová, Vladimír Říha, Robin Böhnish, Jiří Bílý, Pavel Severa, Miloš Melčák, Petr Kott. Pan poslanec Zdeněk Jičínský se dále hlásí, a já prosím, aby paní poslankyně Parkanová byla zpravena o tom, že probíhá rozprava.

Mám informaci od pana ministra Němce, že věc je vyřízena, takže zvu k mikrofonu pana poslance Karla Vymětala a připraví se pan poslanec Jan Mládek.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená vládo, chtěl bych v úvodu ocenit sílu sdělovacích prostředků, protože k inkriminované věci - § 205 - se v úterý večer ve zprávách zapojila televize Nova a zdá se, že to bylo významným impulsem i k tomu, aby Ministerstvo spravedlnosti se zamyslelo nad problémem, o kterém jsem zde hovořil v obecné rozpravě.

A nyní k vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Bude se týkat pouze § 205 odstavce 1. Chtěl bych říci v úvodu, že k debatě, která ještě byla vedena včera v obecné rozpravě, že se domnívám, že k tomu, aby někdo spáchal trestný čin, je u této věci nepodstatné, zda vlastní ty prostředky oprávněně, či neoprávněně. Tam je podstatný ten úmysl spáchání trestného činu. Takže jsem přesvědčen o tom, že ta neoprávněnost v úvodu tohoto odstavce je nadbytečná a zbytečná.

Jinak bych chtěl vyhovět žádosti pana zpravodaje i pana ministra spravedlnosti, abychom pozměňovacími návrhy nezasahovali do konstrukce trestního zákoníku, a já se pokusím právě, aby ta změna byla co nejmenší a byl zachován ten systém a stav, který je ve vládním návrhu, a to tak, že mimo vypuštění toho slovíčka "neoprávněně" v úvodu, v návětí, text, který je v odstavci a) v tom odstavci 1 přesunul za odstavec b) tak, aby platil pro obě dvě části, to znamená, jde o úmysl spáchání trestného činu.

Dámy a pánové, navrhuji změnit znění § 205 odstavce 1 takto:

(1) Kdo vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává

a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoliv jiný prostředek, včetně počítačového programu

nebo b) počítačové heslo, přístupový kód, postup nebo podobná data, pomocí nichž lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části

- a teď pokračuje text, který patří k oběma částem -

vytvořené nebo přizpůsobené v úmyslu spáchat trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a poškození a zneužití záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací podle § 204 nebo trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 157 odstavec 1 písm. b), c), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Mládek.

Pan poslanec Nájemník má náhradní kartu č. 32.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna na své minulé schůzi projednala ve druhém čtení návrh zákona o mezinárodních sankcích, tisk č. 1007, a doprovodného změnového zákona, tisk č. 1008, který pravděpodobně schválíme ve třetím čtení na této schůzi. V tisku č. 1008 je i návrh nové skutkové podstaty trestného činu, tj. porušování mezinárodních sankcí. Bohužel tento nový trestný čin není zatím transponován do trestního zákoníku, a proto přečtu pozměňovací návrh, který bude prostou transpozicí návrhu z tisku č. 1008 do nového trestního zákoníku.

Tolik na vysvětlenou. Nyní bych přečetl samotný pozměňovací návrh k návrhu trestního zákoníku, sněmovní tisk č. 744.

Za prvé. V § 344 odstavec 1 se za slova "styků ohrožujících mír (§ 386)" vkládají slova "porušování mezinárodních sankcí (§ 387)".

Za druhé. V § 345 odstavec 1 se za slova "příprava útočné války (§ 383)" vkládají slova "porušování mezinárodních sankcí (§ 387)".

Za třetí. Za § 386 se vkládá nový § 387, který včetně nadpisu zní: § 387 Porušování mezinárodních sankcí.

(1) Kdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána ze svého členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP