(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pan poslanec Karel Černý má náhradní kartu číslo devět.

Teď hovoří pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. V minulosti jsme vždycky, když vznikla námitka proti vážnosti důvodu, hlasovali, zda ty důvody jsou skutečně závažné. Takže já dávám námitku, pane místopředsedo, proti vašemu postupu, abychom dodržovali stejný režim.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se tomu vůbec nebráním, ani se dokonce na vás nezlobím za to, že dáváte námitku proti mému názoru.

Abychom si ujasnili, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Tluchoř navrhl, aby body 23 až 27 z důvodu odstoupení ministryně Emmerové a z důvodu, že ji zastupuje zatím pověřený člen vlády, odložili projednávání bodů 23 až 27 na závěr prvních čtení. Pan poslanec Karel Vymětal žádá Sněmovnu o rozhodnutí, zdali názor pana poslance Tluchoře, navrhovatele, je nebo není relevantní, oprávněný. Já jsem jako předsedající schůze toho názoru, že k návrhu pana poslance Tluchoře se vyjádříme hlasováním a že není, proč dát hlasovat o návrhu pana poslance Karla Vymětala.

Pan poslanec Karel Vymětal uplatnil tu pasáž jednacího řádu, kdy může nesouhlasit s mým názorem, a o tom rozhodneme teď hlasováním. Čili kdo je toho názoru, že potom, v případě, že vyhovíte v následujícím hlasování námitce Karla Vymětala proti mému názoru, tak dám hlasovat o jeho návrhu. Potom na základě rozhodnutí o jeho návrhu bychom hlasovali dále.

 

Čili kdo souhlasí s námitkou poslance Karla Vymětala proti mému rozhodnutí dát hlasovat přímo o návrhu pana poslance Tluchoře? Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 72. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 135 hlasujících bylo pro 43, proti 47.

 

Tím jsme vyjasnili tuto věc a nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Tluchoře.

(Hlásí se poslanec Václavek.) Ještě k tomuto, nebo k něčemu jinému? K něčemu jinému, takže dokončíme hlasování o této věci. Pak se hlásí pan poslanec Václavek, lhůta ještě je, takže má k tomu příležitost.

 

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Tluchoře, aby body 23 až 27 byly projednávány na závěr prvních čtení? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 73. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 138 poslanců, 31 byl pro, 73 proti, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Dále se hlásí pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi se omlouvám, ale ještě bych chtěl ke změně programu. Situace se stále vyvíjí a prosil bych o přemístění bodu 22 napevno na úterý osmnáctého po pevně zařazených bodech. Pardon. (Domluva s ministrem.) - Omlouvám se, zpět, pan ministr zde nebude. Tak na středu devatenáctého po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bod 22, to znamená stanovení výše platu a základny, bod, který odůvodňuje pan místopředseda vlády, na středu po pevně zařazených bodech. Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 74. Kdo je pro, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 138 poslanců, 89 pro, 12 proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Vyrovnali jsme se se všemi návrhy, které zazněly v této ranní části, a můžeme přistoupit k tomu, co jsem avizoval, to znamená k projednávání pevně zařazeného bodu 227. Tímto bodem je

 

227.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra František Bublan a zpravodaj výboru pan poslanec Pavel Severa.

Na 48. schůzi 11. října jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Ptám se navrhovatele pana ministra Františka Bublana, zdali chce vystoupit v úvodu opakování druhého čtení. Ne. Ptám se pana poslance Pavla Severy, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže má příležitost.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, děkujeme za vstřícnost, nebo děkuji jako zpravodaj za všechny, kteří jenom technicky potvrdí to, co v tuto chvíli řeknu. Já jako zpravodaj potvrzuji, že byly rozdány písemné pozměňovací návrhy pánů poslanců Langera, Severy, Franka, Turka, Sedi, Hovorky, Ibla a Ostrého. V tuto chvíli jenom prosím ty poslance, aby z hlediska procedury potvrdili, že na těch návrzích trvají.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi jako zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych poděkovat Poslanecké sněmovně za shovívavost k vrácení tohoto zákona do druhého čtení a současně oznámit, že 21. září, tedy daleko před druhým čtením, jsem předložil písemné pozměňovací návrhy, které jsou zařazeny v současné sestavě pozměňujících návrhů.

Nenačetl jsem je, protože jsem se domníval v té době, že pan zpravodaj prohlásil, že má i jiné návrhy, a dávám tedy tuto věc do pořádku s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Frankovi. Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak ji končím.

Otevírám rozpravu podobnou. Jako první se přihlásil pan zpravodaj, potom pan místopředseda Ivan Langer, nebo v opačném pořadí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobrý den. Já bych chtěl jen potvrdit platnost svých pozměňovacích návrhů, které jsem načetl v minulém druhém čtení, i pro toto opakované druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Pavel Severa, potom pan poslanec Petr Ibl.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, mé návrhy byly též rozdány a potvrzuji, že platí to, co jsem předložil a bylo písemně vám dodáno na lavice.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Petr Ibl, potom pan poslanec Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom rovněž bych odkázal na svůj pozměňovací návrh, který byl načten v druhém čtení. Takže trvám na něm a odkazuji na to, co již bylo přečteno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pan poslanec Vlastimil Ostrý, připraví se pan poslanec Antonín Seďa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP