(9.40 hodin)

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych načetl pozměňovací návrh k trestnímu zákoníku, sněmovní tisk 744. Bude se to týkat § 29.

Navrhované znění § 29 zní: Nutná obrana. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok navzájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Krátké odůvodnění. Navrhuje se, aby nutná obrana byla upravena stejně, jako je tomu v platném trestním zákoně, která se již v podstatě osvědčila, protože vládní návrh má několik nedostatků. Za prvé - ve vládním návrhu je rozšířena dikce dnešního znění druhé věty dnes platného § 13 trestního zákona, takže je rozšířena tato druhá věta, která stanoví meze nutné obrany. Tím je nutná obrana fakticky zúžena. Za druhé - odstavec 3 vládního návrhu může být nebezpečný pro ty, kteří jednají v rámci nutné obrany a nebudou jednat v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku způsobeném útokem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému. Hovořit bude pan poslanec Severa, připraví se pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovoluji si odkázat na svůj písemný pozměňovací návrh, který vám byl rozdán na lavice. Tento pozměňovací návrh podávám proto, že se domnívám, že je potřeba, aby v trestním zákonu bylo obsaženo ustanovení, které se bude vypořádávat lépe s nemalým počtem závažných trestných činů, které mají za následek smrt člověka. Domnívám se, že stoupající brutalita a agresivita pachatelů nás musí nutit k tomu, abychom toto opatření upravili, jak ho navrhuji. Domnívám se, že to, co navrhuji, je ustanovení, které postihuje taková chování, která nemohou být prohlášena za nedbalost, náhodu a nemohou být zneužita k výmluvám, že se jednalo o neúmyslný trestný čin. Domnívám se, že důsledná ochrana společnosti si vyžaduje, abychom takovýto návrh přijali.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi. Hovořit bude pan poslanec Miloš Melčák, připraví se pan poslanec Petr Kott.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedající, za udělení slova. Dobré ráno, dámy a pánové, dobré ráno, vážené kolegyně, dobré ráno, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl své pozměňovací návrhy, které vám byly včera rozdány na stůl, abych doplnil některé drobné změny, které jsem ještě v průběhu noci udělal.

Dovolím si upozornit na staronové znění § 13. Domnívám se, že přestože pan zpravodaj včera velmi dobře zdůvodnil, proč bychom neměli opustit materiální pojetí práva, tak že by bylo pravděpodobně lepší trestný čin charakterizovat tak, jak jsme ho charakterizovali v dosavadním trestním zákoníku. Proto nabízím pro třetí čtení variantu, která je obsažena v tisku, který jsem vám nechal rozdat na lavice.

Potom se dotýkám § 28 - bod 2, § 29 - bod 3, bod 4, § 33. Všechno, jak bylo rozdáno na lavice. Bod 5 § 95 není třeba komentovat, ale dovolil bych se zastavit u § 115, který je obsažen v mém pozměňovacím návrhu rozdaném včera na lavice v první variantě.

První varianta je tak, jak vám byla rozdána. Zde bych si dovolil požádat legislativu, případně zpravodaje, aby mi věnovali pozornost. Doplňuji variantu 2 k tomuto bodu 6, která zní: § 115 se vypouští.

Přestože v § 115 v bodě 6 upozorňuji na to, že výše trestní sankce není přiměřená, domnívám se, že bychom měli zvážit, jestli do právního řádu zavedeme eutanazii tímto způsobem. Doporučoval bych, abychom zvážili, zda nevypustit celý § 115. Zdůvodnil bych to nejen tím, že sankce není přiměřená, ale především tím, že sankce není přiměřená § 117 nového trestního zákoníku, který se dotýká účasti na sebevraždě, zejména odstavec 1, který zní: Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li k pokusu sebevraždy, odnětím svobody na šest měsíců až tři roky. Navrhovaná trestní sazba se nemění proti dosavadní právní úpravě § 213. Myslím si, že navrhovaná sazba, která je ve vládním návrhu, je příliš vysoká, že bychom se nad tím měli velmi vážně zamyslet.

Za zvlášť nelidský čin považuji mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, kde doporučuji, aby toto zavrženíhodné jednání bylo ohodnoceno vyšší trestní sazbou. To je § 122 bod 7 mého pozměňovacího návrhu. Podobně šíření nakažlivé nemoci - bod 8 mého pozměňovacího návrhu, § 125.

Dovolil bych si zastavit se u bodu 9 mého pozměňovacího návrhu, který není v tom, co vám bylo rozdáno na lavice, podle mého soudu dostatečně odůvodněn. Jedná se o zavedení nových trestných činů - pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství a svádění těhotné ženy k umělému přerušení, kde bych doporučil, abychom tyto dva paragrafy, což je § 134 a 135, vypustili, abychom se podle mého názoru nevraceli do praxe 19. století.

Dovolím si upozornit také - a zase prosím legislativu, aby mi věnovala pozornost - na § 142, kde to, co jsem položil na stůl v písemném znění, bych označil jako variantu 1 a variantou 2 bych označil text: § 142 se vypouští.

Text původního návrhu uvedený v odstavci 1 písm. a) a b) by omezoval pro lidstvo velmi potřebný vědecký výzkum, proto je potřeba definovat pouze to, co považujeme za zavrženíhodné. Navíc bych byl navrhovateli zavázán, kdyby sdělil - prosím pana zpravodaje prostřednictvím pana předsedajícího, aby věnoval pozornost tomu, co nyní budu říkat - protože mi není jasné, který zvláštní předpis má na mysli v odstavci 1 návrhu tohoto paragrafu. Jinak budu nucen při závěrečném hlasování podporovat následující druhou variantu, což je vypustit celý druhý bod. Domnívám se, že nemáme právní předpis, který by v tuto chvíli charakterizoval nedovolené nakládání s lidským embryem. Tolik k bodu 10 mého pozměňovacího návrhu.

Bod 11 se týká § 155. Je popsán v textu, který jste dostali na lavice. Totéž se týká § 152 bod 12, kde doporučuji, abychom upravili trestní sazby.

Zastavil bych se poněkud u bodu 13 svého pozměňovacího návrhu, který se týká § 294. Text je dostatečně zdůvodněn, takže si myslím, že nemůže dojít v interpretaci k nějakým chybám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP