Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Stanislava Fischera, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, velmi rád bych vás blíže seznámil s tímto největším světovým pracovištěm v oboru jaderné fyziky elementárních částic a také proto, že máme z toho velmi významný přínos. Myslím ale, že předkládací zpráva byla dostatečně jasná a tato spolupráce nám přináší takové výhody, že si zaslouží navrhovaná úprava poskytnutí úlev imunit naši podporu.

Doporučuji vám, abyste propustili tento materiál do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 704. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 704 z přítomných 114 poslanců pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji panu ministrovi financí, děkuji zpravodajovi, končím bod 78.

 

Posledním bodem prvního čtení mezinárodních smluv je bod 79, kterým je

 

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
/sněmovní tisk 988/ - prvé čtení

 

Za nepřítomného místopředsedu vlády a ministra doprava Milan a Šimonovského uvede tuto smlouvu pan ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Zároveň žádám pana poslance Petra, aby se připravil ke své zpravodajské zprávě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice vyplynulo z rozdělení bývalé České a Slovenské Federativní Republiky a také ze skutečnosti, že mezitím došlo k transformaci Českých drah, takže už neexistuje ani Česká a Slovenská Federativní Republika, neexistují ani původní České dráhy, tzn. že původní smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou republikou je sice v platnosti, ale dnes již neodpovídá daným podmínkám. Tato smlouva byla totiž také podepsána v roce 1967.

Dnešní smlouva, kterou předkládáme Parlamentu, je smlouva, která má zajistit rychlejší železniční dopravu přes společné hranice. Má vytvořit podmínky pro činnost zaměstnanců železnic zajišťujících přípojovou a přechodovou službu v pohraničí v železniční dopravě na území druhého smluvního státu. Má umožnit také vzájemnou spolupráci při odstraňování překážek v pohraniční železniční dopravě, bezplatnou přepravu zaměstnanců železnic a zaměstnanců zajišťujících pohraniční odbavování na stanovených trasách podle smlouvy mezi oběma státy a ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích. Také tato smlouva upravuje dovoz vývozového parku, zařízení, materiálů, náhradních dílů potřebných při odstraňování mimořádných událostí v pohraniční dopravě a překračování státních hranic zaměstnanců železnic v souladu s platnými mezinárodními smlouvami. Konečně tato smlouva se zabývá řešením náhrady škod na životě, zdraví a majetku, a je to tedy smlouva, která je v souladu s potřebami obou dvou států.

Vzhledem k tomu, že jde o smlouvu prezidentského charakteru, je třeba, aby s její ratifikací vyslovily souhlas obě dvě komory Parlamentu České republiky. Proto si vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji požádat, abychom pokročili v tomto legislativním procesu a propustili do dalšího projednávání tuto smlouvu a ve druhém čtení s ní vyslovili souhlas. Činím to za vládu a také z pověření pana ministra dopravy a místopředsedy vlády Milana Šimonovského. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jednou z hlavních priorit zahraniční politiky České republiky je také spolupráce v železniční dopravě mezi Českou republikou a Polskou republikou. Smlouva o této spolupráci, která se pochopitelně týkala smlouvy mezi Polskou lidovou republikou a Československou republikou, byla uzavřena v roce 1967. Pochopitelně od tohoto data došlo k výrazným změnám jak ve vedení železnic obou těchto států, tak pochopitelně i v rozdělení Slovenska a Česka, a proto bylo nezbytné uzavřít novou smlouvu.

Je třeba říci, že rozhovory o uzavření nové smlouvy již započaly v roce 1994, ale vzhledem k jistým záležitostem zejména z polské strany se podařilo v průběhu let 2003 a 2004 připravit text dohody, která je v daném okamžiku předmětem našeho jednání. Dohoda bude navenek sjednána jako vládní, ale v České republice se jedná s ohledem na to, že se týká postavení zaměstnanců, jako prezidentská smlouva.

Pokud se týká vlastního merita dohody, tak řeší především přepravu osob, zboží a přepravních prostředků mezi smluvními státy a neschází v této smlouvě ani doložka o tzv. kombinované přepravě s cílem dosáhnout maximální přepravy mezi smluvními státy po železnici. Součástí smlouvy jsou ujednání týkající se vzniknuvších překážek v železniční dopravě, kde obě smluvní strany se zavazují k tomu, že vynaloží nezbytné úsilí, aby případné překážky byly okamžitě odstraněny. V případě, že jedna z železnic způsobí škodu, nehodu nebo smrt někoho na území druhé strany, odpovídá ta strana, která tyto záležitosti způsobila, za případné škody.

Dohodnutý text je v souladu s českým právním řádem, právem ES a závazky z jiných právních smluv, které jsou uzavřeny mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Doporučuji postoupit tento zákon do druhého čtení a přidělit tuto smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ani nevidím nikoho z místa. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zpravodaj byl téhož názoru.

Hlásí se pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, jak z názvu smlouvy vyplývá, tento návrh smlouvy projednává problematiku železniční dopravy. Jak jsem vyrozuměl ze zpravodajské zprávy pana poslance Břetislava Petra, kromě standardních legislativních problémů zabíhá i do problematiky odborné, technicky odborné. Navrhuji proto, aby tento návrh smlouvy projednal také hospodářský výbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP