Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat bodem číslo

 

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností,
podepsaná dne 3. února 2005 v Bratislavě
/sněmovní tisk 907/ - druhé čtení

 

Za předsedu vlády Jiřího Paroubka se slova ujme pan ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Zároveň požádám, aby se připravil zpravodaj zahraničního výboru, pan poslanec Vladimír Reiber. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, předkládám vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, která byla podepsána 3. února 2005 v Bratislavě.

My máme již dlouhodobé dobré vztahy právě v oblasti spolupráce v ochraně utajovaných skutečností mezi našimi zeměmi a tyto vztahy bylo třeba modifikovat právě po vstupu Slovenska do Severoatlantické aliance a do vytvoření obdobného systému ochrany utajovaných skutečností, jako je to u nás v České republice, včetně klasifikace utajení. Takže tato smlouva má jako hlavní smysl upravit tyto vztahy tak, aby odpovídaly kritériím, která platí pro obě dvě země po vstupu do Severoatlantické aliance.

Tato smlouva je smlouva, která je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky a nesporně přinese pozitivní vliv i na ekonomiku a obranyschopnost státu. Je třeba, aby byl tento dokument také dobrým příspěvkem k našim dobrým vztahům mezi Českou republikou a Slovenskem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní žádám pana zpravodaje zahraničního výboru Vladimíra Reibera, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Dámy a pánové, zahraniční výbor se na své 44. schůzi zabýval sněmovním tiskem číslo 907 a pověřil mě přednést jeho stanovisko.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsané dne 3. února 2005 v Bratislavě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Proto rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 702 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 702. Z přítomných 113 pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím bod číslo 75.

 

Budeme pokračovat smlouvami v prvém čtení. První smlouvou je bod číslo

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005
/sněmovní tisk 961/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Než se ujme slova, požádám paní poslankyni Konečnou, aby se připravila ke své zpravodajské zprávě. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tomto případě, jak již bylo řečeno, se jedná o smlouvu o zmezení dvojímu zdanění s Korejskou lidově demokratickou republikou. Tuto smlouvu jsem podepsal v březnu letošního roku v Praze.

Na rozdíl od Jižní Korey, s níž má Česká republika od roku 1995 v platnosti standardní bilaterální smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, se naopak ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a KLDR žádná takové komplexní daňová smlouva dosud neuplatňuje. Jak jistě víte, v posledních letech se mezi oběma státy aktivizuje oboustranný dialog a Česká republika například zřídila v KLDR své velvyslanectví. Naším cílem je tedy posílit smluvní základnu mezi Českou republikou a KLDR tak, aby se umožnily větší hospodářské aktivity subjektů v obou zemích.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi a žádám, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom můžu potvrdit slova pana minstra. Myslím si, že tato smlouva, která je nám předkládána, by měla být projednávána na zahraničním výboru, a to právě z toho a především z toho důvodu, že to posílení smluvních vztahů s touto republikou a posílení oboustranných dialogů je velmi podstatné jak pro Českou republiku, tak pro KLDR. Proto vás žádám, abyste tuto smlouvu, která není problémovou a je standardní smlouvou o zamezení dvojího zdanění, propustili do čtení na zahraničním výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, paní zpravodajka mluvila také pouze o zahraničním výboru. Ptám se, má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 703 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 703. Z přítomných 114 pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím bod číslo 77, děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a paní zpravodajce.

 

Dalším bodem smluv v prvém čtení je bod číslo

 

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách
Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN
/sněmovní tisk 983/ - prvé čtení

 

Paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petru Buzkovou tady nevidím. Ptám se, kdo z místopředsedů vlády… Ano, pan místopředseda vlády, ministr financí Bohuslav Sobotka se ujme z pověření vlády tohoto úkolu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda 15. prosince loňského roku projednala návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN a předala návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky.

CERN je nejvýznamnější světová mezinárodní organizace, která se zabývá výzkumem v oblasti tzv. vysokých energií elementární částice, a tedy i výzkumem základního stavu hmoty. V CERN se chýlí ke konci výstavba největšího urychlovače hadronů, těžkých elementárních částic, na světě. Vzhledem ke špičkovému výzkumu prováděnému v CERN je CERN spojen i s nejdokonalejší technikou a technickým výzkumem na světě včetně informačních technologií, jako je internet. S laboratoří CERN je spojena i činnost řady stávajících nositelů Nobelových cen.

Ještě pro informaci - k 18. prosinci roku 2004 přistoupilo k protokolu již sedmnáct členských států.

Čili tolik z mé strany. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP