Neautorizováno !


 

(12.10 hodin)

Poslanec Petr Krill: Výbor pro evropské záležitosti projednával tento návrh a usnesl se na následujícím:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě EU o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu, sněmovní tisk 889.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení mezinárodní smlouvy, do které mám přihlášku pana poslance Jana Schwippela, a vnímal jsem vystoupení pana poslance Šplíchala také jako přihlášku do rozpravy. Ujme se slova pan poslanec Jan Schwippel.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážené dámy a pánové, dovolte mi seznámit vás stručně s důvody, proč tento návrh nepodpořím.

Nechci se vyjadřovat ke smyslu a efektivitě této instituce ani k tomu, že v článku 7 je navržena doživotní imunita zaměstnanců agentury. Chtěl bych zmínit něco jiného. Jak v textu zřizujícím tuto agenturu v článku 7, tak i v textu, který máme nyní před sebou, v článku 15, je odvolávka na Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu, což je dokument, který nebyl ratifikován a dost možná ani ratifikován nebude. Myslím si, že to zapadá do obecnějšího trendu realizace některých částí ústavy předtím, než byla ratifikována, což pak umožňuje zastáncům tohoto dokumentu argumentovat ve stylu, že jeho přijetím se nic nezmění, protože v praxi už stejně všechno platí.

Tento trend považuji za nepřijatelný, a proto tento návrh nepodpořím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Schwippelovi. Slova se ujme pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, chtěl bych naopak tento návrh podpořit a vysvětlím.

Rozsah výsad a imunit s jednou výjimkou odpovídá postavení zastupitelských úřadů podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, jíž je Česká republika účastníkem. Zmíněnou výjimkou je okolnost, že výsady a imunity pracovníků agentury se vztahují i na pracovníky, kteří působí v zemích své státní příslušnosti. Podle Vídeňské úmluvy mají takové postavení pouze občané druhých zemí. Výsada imunity poskytovaná podle uvedeného rozhodnutí neznamená konečné vynětí českých pracovníků agentury z české trestní jurisdikce, jen jejich zbavení imunity je podmíněno souhlasem vedoucího Evropské obranné agentury. Spory o zbavení imunity rozhoduje Rada EU. Podle úmluvy je vedoucí agentury povinen zbavit pracovníka imunity vždy, pokud by imunita bránila výkonu spravedlnosti a nebyly by tím dotčeny zájmy agentury.

Je nesporné, že předání rozhodnutí o zbavení imunity na orgány mimo strukturu České republiky je neobvyklé, ale není v rozporu s českým právním řádem. Přes uvedené výhrady doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací uvedeného rozhodnutí zástupců vlád, protože vytvoření podmínek pro činnost agentury je v zájmu českého členství v EU.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení k bodu výboru pro evropské záležitosti. Jak jsme slyšeli pana poslance Karla Šplíchala, zahraniční výbor usnesení nepřijal.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 699, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 699 z přítomných 101 pro 50, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Končím bod číslo 74.

Vidím ale zájem o prověrku hlasování. Na dotaz pana ministra zahraničí čekám na to, kdo nesouhlasí se zápisem o výsledku hlasování. Vidím zájemce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Pane místopředsedo, omlouvám se celé sněmovně, stává se to výjimečně, ale hlasoval jsem ano, a na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Sýkora nesouhlasí se zápisem o výsledku hlasování. Odhlásím vás a požádám o novou registraci.

 

O námitce proti výsledku hlasování rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 700, které jsem právě zahájil. Kdo je pro, přijmout námitku proti zápisu o výsledku hlasování? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 700 z přítomných 96 pro 74, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat závěrečné hlasování. Předtím se hlásí s přednostním právem pan ministr zahraničí Cyril Svoboda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Pane předsedající, nevím, jestli to pomůže, ale pro ty, pro které byl možná tento argument o smlouvě o založení ústavy - prosím abychom tento článek přečetli přesně. Říká se tam, že do dvou let od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, to je jedna podmínka, nebo, a to je vylučovací, od vstupu v platnost Smlouvy o založení Ústavy pro Evropu nastane něco. Jsou to dvě podmínky: buď od účinnosti této smlouvy, nebo od schválení ústavní smlouvy.

Pokud to byl pro někoho argument, že je tam zmínka o neschváleném dokumentu, je jasné, že autoři věděli, že to ještě schválené není. Není to žádná překážka pro schválení tohoto textu. Někteří používají jakýkoliv argument, ale tento argument je zavádějící.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nezbývá než podle rozhodnutí znovu hlasovat o závěrečném usnesení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 701 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 701 z přítomných 106, pro 57, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Je zájem o kontrolu hlasování? - Tak vidím, že je všechno v pořádku. Mohu tedy pronést závěrečné konstatování: s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

V této chvíli končím bod číslo 74. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP