Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)

Poslanec Miroslav Váňa: Vážení kolegové, já bych si v rámci přihlášky do obecné rozpravy dovolil s vámi podělit o své pocity z tohoto materiálu.

Chtěl jsem stručně říci, že tento sněmovní tisk je zpracován velmi přehledně. A tak jak pan ministr zde sám vzpomenul, tak chci ocenit tu skutečnost: přestože v příjmové oblasti bylo plnění příjmové stránky rozpočtu na pouhopouhých 23 % - a to bylo způsobeno tou skutečností, že Fond národního majetku nedisponoval dostatečným objemem finančních prostředků, a proto do 31. 12. 2004 nemohl být učiněn transfer finančních prostředků zhruba v částce 1,4 miliardy korun, tento závazek byl do data 30. 6. 2005 splněn - a přesto tedy, že fond místo rozpočtované částky přes 3,5 miliardy korun měl příjmy v částce zhruba 500 milionů korun, tak si veškeré své výdajové povinnosti splnil. To svědčí jednak o určité bonitě a o finanční síle Státního fondu rozvoje bydlení. A také to svědčí o kvalitním vedení fondu jako takového.

Protože je čas pokročilý, měl bych toho na srdci více, ale budu disciplinovaný a tím bych svůj příspěvek považoval za vyčerpaný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Váňovi za jeho vystoupení v rozpravě. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku ani nikoho nevidím z místa. Rozpravu obecnou končím.

Nemám ani přihlášku do podrobné rozpravy. Předpokládám, že v podrobné rozpravě nemusíme opakovat písemně předložený návrh na usnesení, který je dán návrhem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí v bodě jedna. Má někdo jiný návrh? Pane zpravodaji, chcete to nějak doplnit? Není tomu tak.

Já tedy ještě zazvoním a počkám, jestli ještě někdo bude mít zájem hlasovat o bodu 130, o návrhu usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 939/1 pod bodem I.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 698 a ptám se, kdo je pro schválení závěrky Státního fondu rozvoje bydlení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 698 z přítomných 97 pro 70, proti 7. Návrh byl přijat. Konstatuji, že roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a výroční zpráva o činnosti fondu byla schválena.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod 130.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat mezinárodními smlouvami ve druhém a poté v prvém čtení. Takovým bodem je bod

 

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád
členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách
a imunitách udělených Evropské obranné agentuře
a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu
/sněmovní tisk 889/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Ještě než promluví, požádám zpravodaje zahraničního výboru Karla Šplíchala a výboru pro evropské záležitosti Petra Krilla, aby se připravili ke svým zpravodajským zprávám.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, předkládáme vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře. Celý spor je velmi jednoduchý, nebo problém je velmi jednoduchý.

V roce 2003 na summitu Evropské unie v Soluni byla zřízena Evropská obranná agentura. Smyslem této Evropské obranné agentury je koordinace snah o zvyšování vojenských kapacit Evropské unie, sladění obranného plánování Evropské unie s politikou v oblasti vyzbrojování, akvizic a výzkumu, posílení spolupráce v Evropské unii v oblasti vyzbrojování, posilování výzkumu v oblasti obranných technologií a i k podpoře evropského obranného průmyslu. A v neposlední řadě jde o vytvoření jednotného evropského trhu v oblasti zbrojního vybavení. S tím my nic již nenaděláme, protože jsme se v rámci Evropské unie rozhodli a tato Evropská obranná agentura byla zřízena. Teď diskutujeme jinou otázku, byť ze zkušenosti, kterou mám z proběhlé debaty, jsou obě dvě věci spojovány. Ta druhá otázka je poskytnout výsady a imunity pracovníkům, kteří pracují v této Evropské obranné agentuře.

Já mohu rozumět, nikoliv však sdílet politický negativní postoj vůči této Evropské obranné agentuře, ale dovolávám se tady principu reciprocity, protože je to orgán Evropské unie a je dobré poskytnout těm lidem výsady a imunity, které jsou standardní, normální a běžně poskytované pracovníkům obdobných institucí a orgánů na základě principu reciprocity, protože i my máme zájem, aby naši lidé, pracují-li v jiných orgánech Evropské unie kdekoliv na území Evropské unie, aby měli stejné výsady a imunity. Zkrátka dovolávám se toho, aby popřípadě u některých poslanců negativní přístup k tomu, poskytnout tyto výsady a imunity, byla vlastně trefa někam jinam. Je to jakoby politický postoj vůči zaměstnancům, kteří za zřízení té agentury nemohou.

A z principu reciprocity se dovolávám toho, a dovoluji si vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, požádat, abyste tento návrh ve druhém čtení podpořili a tím ukončili proces projednávání této smlouvy na půdě českého Parlamentu, protože Senát již vyslovil souhlas. Jde totiž o prezidentskou smlouvu svým typem a k ratifikaci je potřeba souhlasu obou dvou komor Parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Cyrilu Svobodovi. A nyní se ptám - Karel Šplíchal nás bude informovat jako zpravodaj zahraničního výboru o projednání ve výboru zahraničním. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, zahraniční výbor na své 44. schůzi 25. května tohoto roku přijal toto usnesení. Celý průběh… Po uvedení ředitele mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí Jana Čížka, zpravodajské zprávě poslance Karla Šplíchala a po rozpravě, ve které byly zvláště připomenuty nedostatky v informovanosti o vzniku Evropské obranné agentury, zahraniční výbor nepřijal usnesení, ve kterém by doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci.

Já bych si svoje stanovisko nechal do rozpravy. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP