Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)
(pokračuje Turek)

Já bych se hodně přimlouval a vyzýval tímto i pana ministra, abychom v podstatě se dohodli spolu s poslanci branně bezpečnostního výboru tak, že v den, kdy se bude tento zákon projednávat, budeme celý den věnovat pouze tomuto zákonu, žádnému jinému, tak abychom se nedívali na hodinky, že už jsme o deset minut přetáhli, a abychom tento zákon spojili v podstatě se seminářem na téma reforma a rekonstrukce policie, modernizace.

Myslím si, že slova, která zazněla i při úterním jednání v souvislosti s nepříjemnou kauzou Krejčíř, byla jasná v tom, že něco se stát musí, něco se změnit musí, a myslím si, že tento zákon je základem k tomu, aby se změnily poměry v české policii a v bezpečnostních složkách a abychom nastavili ten systém na dlouhá léta dopředu a aby se tento systém, a musí to být politická shoda, aby se tento systém už nestal předmětem politických vášní a půtek, které mají za cíl jenom jediné - destabilizovat tento sbor, a tím pádem otrávit část policistů. Druzí jsou vyzýváni v podstatě k tomu, aby vlastně nic nedělali, protože za to ani v podstatě nebudou ohodnoceni, a ještě když něco udělají, tak je stejně druhá část politického spektra za to odsoudí. Prostě toto si nemůžeme v demokratickém státě dovolit.

Já věřím, že v tomto tu shodu najdeme, že si pan ministr určitě osvojí tento můj návrh, abychom zákon spojili i se seminářem, a že sem do této Sněmovny na podzim přijde zákon, na kterém bude panovat shoda napříč politickým spektrem. Děkuji. (Potlesk ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Turkovi. Hokejistu jsem z něj neudělal, bránil se.

Nemám žádnou jinou přihlášku do rozpravy, nikoho ani nevidím z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - od pana ministra, pana zpravodaje. Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení ani zamítnutí nepadl, pane zpravodaji, takže můžeme rozhodovat o přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Jestli jsem správně pochopil pana kolegu Maršíčka, navrhl výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. (Maršíček: Dával jsem na zvážení.) Aha, dával na zvážení, takže to nechám na panu zpravodaji, jestli něco dalšího navrhne.

 

Poslanec Pavel Severa: Jestli jsem správně pozoroval vystoupení pana kolegy, on to dal na zváženou. Já bych v tuto chvíli doporučil, abychom tento zákon přikázali pouze výboru pro obranu a bezpečnost. Jak už tady bylo zmiňováno, výbor pro obranu a bezpečnost předpokládal, že bude určité výjezdní zasedání právě i se seminářem k tomuto zákonu. Datum zatím nebylo určeno, nicméně bude zřejmě možnost o tomto šířeji hovořit, takže já bych se spíš přimlouval pro přikázání jednomu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Není jiný návrh, přistoupíme k hlasování. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Pokusím se přivolat další zájemce o rozhodnutí o tomto návrhu.

 

V hlasování pořadové číslo 697, které jsem právě zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 697 z přítomných 92 poslanců pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi, děkuji zpravodaji panu poslanci Severovi a končím bod číslo 70.

Podle procedurálních návrhů, které padly ráno, byl podán návrh na předřazení bodu číslo 130, tisk 939, po skončení třetích čtení. Protože ale byl pevně zařazen bod číslo 70, tak to budu vykládat při souhlasu Sněmovny tak, že po projednání bodu 70 projednáme bod číslo 130. Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.

 

Můžeme tedy otevřít bod číslo

 

130.
Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2004
a Výroční zpráva o činnosti Fondu
/sněmovní tisk 939/

 

Tento materiál uvede ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek, a ještě než se ujme slova, požádám pana poslance Miroslava Váňu, který je zpravodajem výboru k tomuto tisku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl úvodní slovo k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2004 a k Výroční zprávě o činnosti fondu. Materiály, které jsou pod tiskem 939, jsou v souladu s ustanovením paragrafu 5 odst. 2 zákona o Státním fondu rozvoje bydlení předkládány vládou společně. Byly projednány ve výboru i dozorčí radě fondu, byly ověřeny předepsaným auditem.

Nyní bych se tedy rád zmínil o tom, co bylo náplní činnosti fondu v roce 2004. V rámci investičních dotací Státní fond rozvoje bydlení podpořil v roce 2004 výstavbu celkem 2574 nájemních bytů a vyčerpal tak částku blížící se 1,5 mld. korun. Uspokojil v této oblasti prakticky všechny žádosti obcí. V oblasti podpory oprav a modernizace fond rozdělil 119 mil. korun ve formě úvěrů obcím a 360 mil. korun ve formě úrokových dotací k úvěrům na opravy a rekonstrukce panelových obytných domů. Rovněž v těchto formách uspokojil všechny žádosti, které splnily podmínky nařízení vlády.

V oblasti podpory mladých rodin rozdělil celkem 600 mil. korun a pokračoval tak v úvěrech mladým domácnostem na financování výstavby bytů podle nařízení z roku 2002. V závěru roku potom byla úspěšně nastartována nová forma pomoci mladým rodinám. Je to nízkoúročený úvěr do výše 300 tis. korun na pořízení bytu nebo rodinného domu výstavbou nebo koupí, popř. pořízení bytu formou převodu členských práv k družstevnímu bytu. O tuto formu podpory je mimořádně velký zájem a je vidět, že je to skutečná pomoc pro mladé rodiny.

Dá se tedy říci, že fond své úkoly v roce 2004 splnil. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna Roční účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2004 spolu s Výroční zprávou o činnosti fondu schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Radko Martínkovi a požádám pana zpravodaje Miroslava Váňu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 267, které bylo přijato na 49. schůzi 1. června letošního roku, na schůzi výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, k tomuto sněmovnímu tisku 939 - Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti fondu.

Usnesení je tohoto znění: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 49. schůzi, po odůvodnění JUDr. Ivana Přikryla, náměstka ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Miroslava Váni a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 939, Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu, projednat a schválit;

2. zmocňuje zpravodaje s usnesením seznámit Poslaneckou sněmovnu - a to jsem, vážení kolegové, právě nyní učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Váni, takže mu hned uděluji slovo. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP