Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi.

 

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu organizačního výboru. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 705. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 705 z přítomných 115 pro 87, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme v hlasování pořadové číslo 706 o návrhu pana poslance Hrnčíře na přikázání hospodářskému výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 706 z přítomných 114 pro 58, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Ještě kontrola hlasování, strašně bojového. Zatím konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a po kontrole zápisu o výsledku hlasování buď mohu sdělit, že návrh byl přikázán i hospodářskému výboru, nebo nebyl přikázán. Místopředseda hospodářského výboru Karel Vymětal má eminentní zájem, jestli musí, nebo nemusí pracovat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán i hospodářskému výboru. Děkuji panu ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi, děkuji zpravodaji a končím bod 79. To je poslední smlouva v prvém čtení.

 

Budeme pokračovat v jednání, a to podle schváleného pořadu schůze jednotlivými návrhy bloku zpráv, návrhů a dalších bodů. Takovým bodem, kterým budeme začínat tento blok, je bod číslo

142.
Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností

 

Bylo vám rozdáno usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 265 z 26. května t. r. Prosím, aby úvodní slovo přednesl navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak zde již bylo řečeno, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 48. schůzi na výjezdním zasedání v severních Čechách přijal usnesení, které vám bylo rozdáno, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby doporučila vládě uvolnit další tranši ve výši 3 mld. pro roky 2005 a 2006 na odstranění škod po činnosti státních hnědouhelných společností, dle vládního usnesení 50/2002 a 189/2002.

Krátké zdůvodnění. Při privatizaci státních podniků, popř. při jejich transformaci na obchodní společnosti, byly sepisovány mezi Fondem národního majetku a restrukturalizovaným podnikem tzv. ekologické škody na řešení škod na životním prostředí. Tak se ovšem nestalo při transformaci uhelných společností těžících v hnědouhelné společnosti, kde vlastně novým společnostem ty staré závazky z let 1948 až 1992 nebyly řešeny.

Samozřejmě ty škody, všichni víte, na přírodě a na životním prostředí byly obrovské. Neustále se vypočítávaly, zdokumentovávaly, padaly tam částky až kolem 30 mld. Toto jednání a systém řešení se hledal téměř deset let, až se našel určitý koeficient, kterým se částka ustálila na 15 mld.

Ještě pro dovětek. Do roku 1992, to znamená od roku 1948 do roku 1992, se tyto škody řešily tak, že vždycky vláda uvolnila z rozpočtu nějaké peníze, za které se prováděly sanace. Jak jsem již uvedl, po této činnosti - to rozhodování trvalo téměř deset let - až v roce 2002 se vláda rozhodla svým usnesením, které je citováno v návrhu, postupně uvolňovat na odstraňování těchto škod určité částky do výše 15 mld. V první tranši byly uvolněny 3 mld. na roky 2002 a 2003, v loňském roce na podzim bylo uvolněno 1,5 mld. na rok 2004.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se na svém výjezdním zasedání seznámil s průběhem odstraňování těchto škod, navštívil jednotlivé lokality a právě zde bylo konstatováno, aby nedošlo k přerušení prací, protože to jsou obrovské terénní úpravy, je tam napouštění vody, a jakékoli přerušení znamená, že již připravené dílo by mohlo být zničeno a následné škody by byly daleko větší. Právě proto přijal usnesení, ve kterém doporučuje vládě uvolnit další 3 mld. z Fondu národního majetku právě pro řešení těchto ekologických škod.

To je asi vše a já si vás dovolím požádat o podporu tohoto usnesení. Jinak materiál je již připraven a vláda by ho měla v nejbližší době projednávat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Aubrechtovi a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Jaroslava Gongola.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi říci několik slov k tomuto dodatečně zařazenému bodu, který se týká řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností.

Samozřejmě že přeji Severočechům, aby došlo k odstranění škod, které vznikly těžbou hnědého uhlí do roku 1992. Mě však zaráží způsob argumentace, jakým se toho pan poslanec Aubrecht snaží dosáhnout. Dokonce si myslím, že je to flagrantní střet zájmů, neboť pokud se nemýlím, pan Aubrecht je i vládním zmocněncem za Severočeský kraj a to zde pan Aubrecht při své žádosti o zařazení nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny nezmínil.

Možná že jde pouze o opominutí a nikoli o záměr, s tím nechci polemizovat. Mě však na tom všem zaráží ještě jiná skutečnost. Jde totiž o absenci jakékoli snahy po komplexnosti řešení tohoto problému a já neváhám říci, i jakési stavovské solidarity.

Pan poslanec se ve svém návrhu zaštiťuje usnesením vlády č. 189 z roku 2002, které v podstatě mění usnesení č. 50 z téhož roku a které v podstatě uznává naléhavou potřebu řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných společností, a souhlasí se záměrem postupně vyčlenit částku 15 mld. korun z privatizačních výnosů v první tranši ve výši do 3 mld. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP