Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Nevidím takovou a všeobecnou rozpravu končím.

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Přihlášen je pouze pan kolega Karel Sehoř nyní. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Sehoř: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl v podrobné rozpravě uplatnit doprovodné usnesení hospodářského výboru, které podporuje kompenzaci růstu DPH v minulém roce. Přesný text tedy přečtu až před hlasováním.

Pak je tu ještě jeden návrh a to je návrh pana poslance Vnoučka, který navrhuje: Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje vládě České republiky věnovat trvalou pozornost přípravě a realizaci silničního okruhu kolem Prahy včetně zajištění zdrojů financování.

Takže máme ta dvě doprovodná usnesení a základní usnesení o schválení materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego, a zeptám se na další přihlášku. Není žádná přihláška do podrobné rozpravy, tedy končím podrobnou rozpravu.

Odhlašuji vás, prosím o novou registraci. Zároveň přivolávám naše kolegy z kuloáru, protože se budeme věnovat hlasování. Prosím pana kolegu Sehoře.

 

Poslanec Karel Sehoř: Navrhoval bych, abychom hlasovali o schválení předložené výroční zprávy a potom teprve hlasovali o dvou doprovodných usneseních.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Návrh, o němž budeme nyní hlasovat, je návrh na schválení Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrky Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2004, sněmovní tisk 936.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 694. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 694 z přítomných 111 pro 104, proti 1. Návrh byl přijat. Návrh tohoto usnesení byl schválen.

 

Nyní prosím doprovodné usnesení.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní první doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby kompenzovala skokový nárůst daně z přidané hodnoty Státnímu fondu dopravní infrastruktury."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto usnesení rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 695, které jsem zahájila, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 695 z přítomných 114 pro 89, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: A nyní poslední doprovodné usnesení - pana poslance Vnoučka: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě České republiky věnovat trvalou pozornost přípravě a realizaci silničního okruhu kolem Prahy, včetně zajištění zdrojů financování."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 696. Kdo souhlasí s návrhem na toto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 696 skončilo. Přítomno 115, pro 93, proti 1. Také tento návrh usnesení byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 129, sněmovním tiskem 939. Děkuji jak panu místopředsedovi vlády, tak také panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k zákonu v prvém čtení, je to poslední zákon v prvém čtení, který byl na programu této schůze. Jenom pro vaší informaci sdělím, že poté nás čekají dvě smlouvy ve druhém čtení a tři smlouvy v prvém čtení. Ale ještě předtím se dostáváme k bodu číslo 70. Je to

 

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra František Bublan. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předstupuji před vás, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003, a požádal vás o jeho projednání.

Cílem předloženého návrhu novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je zejména snížit náklady na odměňování příslušníků a jejich výsluhové nároky, tj. odchodné a výsluhový příspěvek, a další náklady oproti stávající normě, která dosud nenabyla účinnosti. Připomínám, že tento zákon byl schválen v roce 2003 a skutečně už trvá dva roky, kdy se odkládá jeho účinnost, a toto vzbuzuje velkou nervozitu.

Vedle tohoto primárního cíle návrh obsahuje některá řešení, která mají svůj základ v požadavcích aplikační praxe. Jedná se o zpřesnění právního řešení ve věcech služebního poměru příslušníků Policie České republiky povolaných k plnění úkolů Ministerstva vnitra, zařazených v Policejní akademii České republiky nebo ve školách a školských zařízeních v působnosti Ministerstva vnitra. Návrh novely dále upravuje otázku vysílání příslušníků do zahraničí a jejich nároky.

Návrhem novely rovněž dochází k zpřesnění stávající dikce tak, že se odstraňují terminologické nebo legislativně technické nepřesnosti.

V oblasti odměňování návrh stanovuje růst služebního příjmu příslušníků v roce 2006 a následujících letech tak, aby odpovídal růstu platů ostatních kategorií zaměstnanců ve veřejné správě. Je to odstranění toho platového automatu, který byl v původním návrhu a který skutečně mohl vést k takovému nekontrolovatelnému nárůstu platů. V případě 4,5% meziročního růstu nákladů na služební příjmy příslušníků v roce 2006 bude činit průměrné zvýšení služebního příjmu u jednoho příslušníka asi 1230 korun oproti roku 2005. Vím, že to není mnoho, nicméně musím zde připomenout událost z konce loňského roku, kdy byla odložena účinnost tohoto zákona a příslušníci těchto sborů dostali mimořádně navýšeno několik tisíc korun ke svému tarifu. Takže ta větší část toho, s čím bylo počítáno na růst těchto platů, byla uplatněna už tento rok.

K další úspoře nákladů dojde v oblasti odchodného a výsluhového příspěvku. Výše odchodného příslušníků se snižuje z osminásobku na šestinásobek měsíčního služebního příjmu. Zde jen uvádím, že jsme se v tomto směru sladili s odměňováním vojáků z povolání, takže ten šestinásobek je stejný, nebo bude stejný jak v armádě, tak v policii a v ostatních bezpečnostních sborech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP