Neautorizováno !


 

(10.50 hodin)
(pokračuje Bublan)

Návrh novely upravuje i výměru výsluhového příspěvku. Oproti stávající platné právní úpravě se výměra tohoto příspěvku zvyšuje pomaleji. Křivka tohoto výsluhového příspěvku je lineární a její maximum je na 50 %. Dosáhnout 50% výsluhového příspěvku je možné po 35 letech služby. Ke snížení přiznávaných výsluhových příspěvků také přispívá nově zavedené tříleté rozhodné období pro stanovení průměrného služebního příjmu. Dříve se výsluhový příspěvek vyplácel podle posledního měsíčního příjmu, což někdy vedlo k různým spekulacím nebo k účelovým navyšováním příjmu na poslední měsíc. Teď je stanoveno, že to bude za poslední tři roky.

Návrhem nejsou měněny podmínky, za nichž nárok na výsluhový příspěvek nevzniká. Jde o případy skončení služebního poměru propuštěním ve vymezených případech, například pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin. V tom případě skutečně nevzniká nárok na výsluhový příspěvek.

V souvislosti s úpravou výměry tohoto příspěvku považuji za potřebné vás informovat, že výsluhový příspěvek je institutem pevně spojeným se služebním poměrem v bezpečnostních sborech většiny států. Jeho smyslem je motivovat příslušníky k dlouhodobému výkonu služby a umožnit jim důstojný odchod ze služebního poměru na sklonku profesního života, rovněž však podpořit generační výměnu příslušníků.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, realizace vládního návrhu zákona se dotkne všech příslušníků bezpečnostních sborů, to znamená Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, kteří se svým výkonem služby spolupodílejí na zajišťování svrchovanosti a územní celistvosti České republiky včetně ochrany jejích demokratických principů. Při každodenním výkonu služby zajišťují nejen bezpečnost státu, veřejný pořádek, ale zejména chrání práva, majetek a bezpečnost spoluobčanů. Velmi často pomáhají i s nasazením vlastního života zachraňovat to nejdražší - lidské životy a zdraví. Z těchto důvodů patří mezi povinnosti státu, aby se při zachování určité spravedlnosti vůči všem dalším zaměstnancům postaral o důstojné zabezpečení příslušníků bezpečnostních sborů. Tito příslušníci netrpělivě očekávají nabytí účinnosti nové právní úpravy služebního poměru.

Pevně věřím, že přijetím návrhu novely přispějete ke stabilitě v bezpečnostních sborech a zároveň též k tomu, že od 1. 1. 2006 již bude služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů regulován koncepčně moderní právní úpravou.

Jako poslední větu jsem si napsal doporučení k tomu, abyste vyslovili s tímto návrhem souhlas a postoupili ho do dalšího čtení. V tuto chvíli si dovoluji doporučení změnit na vyjádření prosby, aby k tomuto došlo, protože situace vyžaduje rychlé řešení. Věřím, že tento zákon přispěje k tomu, aby obecně bezpečnostní situace u nás a lidé, kteří v ní slouží, byla zlepšena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje pro první čtení pana poslance Pavla Severu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, věřím, že si všichni uvědomujeme důležitost této novely, která je nám předkládána, a je nezbytné se touto novelou zabývat. To říkám hned na začátku, aby bylo jasné, že i přes mou řeč tuto novelu nebudu navrhovat zamítnout. Tím ale zůstane jako poslední toto mé vyjádření jako kladné.

Musím hned na začátku konstatovat lítost nad tím, že i přes závažnost a důležitost této novely pro ozbrojené sbory je mi líto, že pan ministr ji nepřipravoval v širším konsensu, nediskutoval ji a předložil ji jako syrovou. Podle toho také tato novela vypadá. Je to zcela zásadní novela a nevím, jestli si pan ministr uvědomuje, co navrhuje za změny vůči všem příslušníkům v resortu, který by měl řídit. Obávám se, že některé změny si vůbec neuvědomuje, nebo pokud si je uvědomuje, tak je mi líto, že se snaží, aby tento sbor byl demotivován, protože novela nemůže být takto přijata. Věřím, že po předběžných diskusích s členy našeho výboru dojdeme ve výboru ke znění, které by bylo přijatelné nejen pro 300 až 350 nejvýše postavených funkcionářů ve sboru, pro které je tato novela výhodná, ale že to bude novela, která bude napsána tak, aby byla motivující pro všechny policisty, kteří chtějí sloužit a měli by být za svou službu zaplaceni.

Proč mám takovéto výhrady? Tato novela totiž reálné platy policistů ve výkonu služby snižuje, demotivuje policisty, kteří slouží na ulicích a na silnicích. Domnívám se, že toto není účelem této novely a tohoto našeho snažení. Naopak se zvyšují platy řídících pracovníků. Abych celou absurditu doložil, tak systém motivace pro příslušníky ve službě spočívá v tom, že se ruší přesčasy, navrhuje se 150 hodin přesčasů, které se nebudou proplácet, ruší se hodnostní příplatek, příplatek za zastupování, za noční práci, za soboty a neděle, za dělenou směnu a za práci ve svátek. Výsledkem je, že většina sloužících příslušníků ve službě si pohorší, pouze řídící pracovníci si polepší.

Ještě mi dovolte, abych se zastavil u jedné absurdity. Je to výše výsluhy, která se počítá podle služebního příjmu. Tato výsluha se upravuje, nicméně přestože se naoko snižuje, tak se ve svém důsledku jedná o aritmetický podvod, protože se na druhou stranu umožňuje zvýšit osobní příplatek, který je mezi 40 až 60 %, a také u mimořádně kvalitních pracovníků to může být 80 až 100 %. To znamená, bude-li chtít řídící pracovník před koncem své služby mít dobrou pozici pro odchod, navýší si osobní příplatek a dostane se na vyšší částku, než byla původně. Proto říkám aritmetický podvod. Proto mě mrzí, že pan ministr napsal zákon pouze pro policisty, kteří chtějí ze služby odejít, a ne pro ty, kteří chtějí ve službě zůstat a chtějí sloužit.

Byl bych rád, kdybychom se shodli na tom, že tento zákon je skutečně potřebný. Tento zákon je nutné projednat, jsem k tomu připraven. Jak jsem diskutoval s ostatními kolegy z našeho výboru, konsensus v tom, že zákon musí být projednán, existuje. Proto nebudu navrhovat zamítnutí. Předpokládám, že to nebude navrhovat nikdo z kolegů z našeho výboru. Věřím, že najdeme takovou formu, která by dokázala motivovat podle tohoto zákona všechny příslušníky tak, aby služba byla skutečně zaplacena, aby byla kvalitní a aby to nebyl zákon, který by podporoval korupci, protože nedá příslušníkům ani odměny za jejich vykonanou práci.

Omlouvám se, že jsem takto striktní, nicméně tato novela mi nedovoluje ji pochválit, protože její obsah se míjí zcela účinkem. Domnívám se, že kdybychom ji přijali v této formě a nedokázali se shodnout na lepším znění ve výboru, bylo by to pro ozbrojené složky smrtící a naprosto demotivující pro policisty, kteří chtějí sloužit poctivě této zemi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní pět přihlášek. První je od místopředsedy Sněmovny Ivana Langera, po něm bude hovořit kolega Zdeněk Maršíček.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k vládnímu návrhu novely zákona číslo 361/2003 Sbírky. Své vystoupení jsem rozdělil do pěti částí. V první chci položit a zodpovědět čtyři obecné otázky, které se týkají této úpravy. V druhé části se chci vyjádřit ke stávajícímu stavu v Policii České republiky. Ve třetí části se chci stručně vyjádřit k vládní novele, ve čtvrté části následně tuto novelu zhodnotit z pohledu Občanské demokratické strany a závěrem na základě těchto uvedených argumentů poté definovat postoj Občanské demokratické strany, poslaneckého klubu, při projednávání této novely.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP