Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

Poslanec František Vnouček: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych se v krátkosti vyjádřil k předloženému materiálu. Propojení dálnicemi, silnicemi, ale i moderní železnicí za situace sjednocené Evropy je stále důležitější. Ekonomika prostě vyžaduje stále objemnější a častější přepravní toky, ať se nám to líbí nebo nelíbí, to je každodenní realita. Nezbytnost budování a zkvalitňování dopravní infrastruktury předurčuje také finanční potřeby Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně i samotná výstavba dopravních sítí má výrazný ekonomický multiplikační efekt a působí na hospodaření státu pozitivně. Přes zhotovitele plynou nemalé prostředky do mezd pracovníků ve stavebnictví a v návazných oborech a rovněž odvody do sociálního a zdravotního pojištění nejsou zanedbatelné.

Loňský rok lze z pohledu investování do dopravní infrastruktury považovat jednoznačně za úspěšný. Za výroční zprávou fondu je realita, a to i když se nám to mnohdy nezdá. V České republice se prostě stavějí dálnice, modernizují stávající komunikace a zkvalitňuje se drážní infrastruktura. SFDI v loňském roce určitě odvedl dobrý kus práce nejen ve financování této výstavby, ale i v tlaku na efektivní vynakládání prostředků a kontrolu jejich využití.

I přesto je hodně témat k další diskusi. Od května letošního roku došlo i v této oblasti k navýšení sazby daně z přidané hodnoty. Jde o roční dopad minimálně kolem 5 miliard Kč, o které budou v letošním roce nižší reálné stavební práce, pokud se to nedořeší.

Je dobře, že fond a vláda za podpory hospodářského výboru parlamentu projednávají možnost navýšení zdrojů SFDI s cílem snížení rozestavěnosti, ale hlavně s cílem zrychlit výstavbu důležitých dopravních staveb, jakými jsou například dálnice D1 u Vyškova, dálnice D11 na Hradec nebo dálnice D3 v jižních Čechách, ale také vyřešení dalších dopravně přetížených míst, jako například na karlovarské silnici I/6 z Prahy okolo Pavlova. Více prostředků do výstavby dopravní infrastruktury, ale také na opravy a údržbu by mělo mít podporu nás všech. Především bychom měli zahájit diskusi o posílení zdrojů fondu ze spotřební daně z minerálních olejů, kde stávajících 9,1 je s ohledem na potřeby tohoto segmentu hospodářství málo.

Když se podíváme na mapu České republiky, tak i laik zjistí, že budování bez jejich propojení a co nejširšího vybudování silničního okruhu kolem Prahy nepřinese kýžený efekt. Současný stav silničního okruhu kolem Prahy je možné nazvat neuralgickým bodem dopravního propojení u nás. Komunikační propojení severu s jihem a západu s východem právě tímto okruhem bude znamenat zátěžové odlehčení ostatních komunikací, v současné době velmi frekventovaných především mezinárodní kamionovou přepravou. Z celkové délky zhruba 83 km je v současné době v provozu asi necelých 16 km, tedy asi pětina. Dobudování zbývajících více než 60 km silničního okruhu kolem Prahy by mělo být jasnou prioritou české dopravní politiky, prioritou investování vlády i SFDI. Než bude okruh hotov, určitě budeme svědky řady dopravních komplikací nejen v hlavním městě Praze, ale budeme předmětem kritiky občanů a řidičů, kteří chtějí cestovat z jednoho konce republiky na druhý, a právě Praha bude tím problémovým místem.

Ještě jednou zopakuji - na okruhu kolem Prahy zbývá dobudovat přes 60 km nových komunikací. Čím dříve bude silniční okruh kolem Prahy vybudován, tím lépe pro nás všechny. Je třeba, aby Ředitelství silnic a dálnic mělo dostatek zdrojů na výkupy pozemků, abychom se již dnes zabývali potřebným financováním výstavby ze zdrojů našich i evropských a aby tento silniční okruh měl naši prioritu. I když v letošním roce fond průběžně posiluje prostředky na výkupy pozemků a předpokládám, že se zahájí výstavba jihozápadní části tohoto okruhu, není toto zatím systémové řešení. Tím by byl jasný harmonogram výstavby ostatních částí okruhu doplněný zdrojovým krytím tak, aby nebylo pochyb, kdy vlastně okruh bude hotov jako celek.

Obdobný přístup a pozornost, jakou věnujeme například výstavbě dálnice D47, by bylo určitě namístě věnovat i silničnímu dopravnímu okruhu kolem Prahy. Proto budu navrhovat v podrobné rozpravě toto doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna České republiky doporučuje vládě České republiky věnovat trvalou pozornost přípravě a realizaci silničního okruhu kolem Prahy včetně zajištění druhu financování.

Vážení kolegové, i když v ostatních regionech je potřebné investovat do dopravní infrastruktury, věřím, že toto doprovodné usnesení získá i vaši podporu, protože je prostě realitou, že když nebudeme mít silniční okruh kolem Prahy co nejdříve, tak se při neustále rostoucí dopravě můžeme dočkat kolapsu, který nebude mít řešení, protože prostě bez chybějící kapacitní cesty kolem Prahy řešení není reálné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nemám žádnou další přihlášku, ale než jsem to dořekla, už jsem viděla zdviženou ruku. Pan kolega Hojda se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl doplnit vystoupení svých předřečníků, kolegy Vnoučka a Sehoře. Plně se ztotožňuji s tím, že zprávu, tak jak byla předložena, výroční zprávu a hodnocení činnosti SFDI za loňský rok, je možné hodnotit velmi kladně. Jako kladný výsledek zde bylo řečeno, že proti předchozím létům došlo k výrazně vyššímu čerpání a nebylo přesouváno tolik prostředků z roku na rok jako v tom předchozím období. To je nesmírně kladné. Chtěl bych ale částečně reagovat na tu diskusi, která zde byla ve vystoupení pana kolegy Vnoučka.

Já souhlasím s tím, že je zapotřebí urychleně budovat obchvaty a další silnice. Je zapotřebí se také zamýšlet nad tím, jak dále v dopravním systému a budování dopravy v České republice. Není možné maximálně upřednostňovat jenom budování nových dálnic a zapomínat na vybudování a další zlepšení systému zejména na železnici. A teď mám na mysli zejména nákladní dopravu po železnici. To si myslím, že je jeden z úkolů a jeden z velkých dluhů posledního období v České republice.

K otázce SFDI a jeho financování a využívání prostředků. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, čím se zabývá SFDI. V poslední době došlo k tomu, že jsme se v některých případech, a to zejména při budování nových silničních tahů, dostávali do situace, že proti původním propočtovým nákladům ta vlastní realizace, výsledná, finální, se odlišovala v některých případech až o 50 %. V průměru došlo k navyšování ceny těchto staveb cca o 20 %. Naproti tomu u staveb, které se týkaly železnice, a tam souhlasím s tím, že ta propracovanost je daleko lepší, nejsou tam takové problémy s pozemky, s řešením a přerušováním staveb, tam docházelo k předražování maximálně o 6 %.

Já si myslím, že i v tomto směru je činnost SFDI namířena velmi správně, jak zde říkal kolega Sehoř, hledají se prakticky možnosti a prostředky, jak se dostat k tomu, aby původní rozpočtované náklady v žádném případě v realizaci nebyly překračovány. To je také samozřejmě jedna z cest, jak zajistit, aby byly úsporně využívány prostředky. Je vidět, že jenom veřejná soutěž v zakázkách tuto situaci neřeší.

Přikláním se rovněž k tomu, abychom hledali cesty, jak stabilizovat příjmy rozpočtu. Bylo tady řečeno, že už v loňském roce se objevil velký problém v možnostech financování z Fondu národního majetku. Kolega Vnouček tady řekl - nemůžeme v podstatě skončit u toho, že příspěvek do SFDI z daně z pohonných hmot bude jenom 9,1 %, anebo hledejme takové možnosti, aby do SFDI šlo tolik prostředků, abychom nemuseli hledat taková rozpočtová opatření a přesouvat prostředky, aby se zbytečně nezastavovaly prioritní stavby, které tady rovněž byly jmenovány.

Jinak na závěr bych chtěl říci, že plně podporuji zprávu, tak jak byla předložena, a doporučuji ji Poslanecké sněmovně ke schválení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP