Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 693. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 693 z přítomných 157 pro návrh bylo 116, proti návrhu 12. Návrh byl přijat. Tento návrh poslanců byl vrácen k opakovanému druhému čtení.

 

Tím končí pro tuto chvíli jeho projednávání.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat je bod číslo

 

129.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka
Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2004
/sněmovní tisk 936/

 

Tento materiál uvede místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský - ale toho jsem v úvodu omlouvala pro nemoc a nemám avízo z vlády, zda jej někdo zastoupí. Proto prosím některého místopředsedu vlády nebo jiného člena vlády, pokud mě poslouchají, ale zdá se, že ne, aby mi sdělili, kdo případně pana ministra Šimonovského zastoupí.

Místopředseda vlády Bohuslav Sobotka se ujme této role a já ho prosím o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Výsledky hospodaření státního fondu dopravy v roce 2004 lze ve srovnání s předchozími lety považovat za výrazně úspěšnější. Fond uzavřel s příjemci finančních prostředků smlouvy na financování v celkovém objemu 54,4 mld. korun, přičemž skutečně bylo vyčerpáno více než 95 procent tohoto objemu, což znamená celkově 51,9 mld. korun. V porovnání s rokem 2003 je to tedy o více než 10 mld. korun. Důležité je i srovnání nedočerpaných finančních prostředků v rozpočtovaném roce. Zatímco v roce 2003 bylo takto nevyčerpáno ze zesmluvněných finančních prostředků 8,8 mld. korun, které byly převedeny k čerpání do následujícího roku, v roce 2004 tento objem činil už jen 2,5 mld. korun. Domnívám se, že tato výše již odráží reálné podmínky ve financování rozvoje dopravní infrastruktury, neboť z hlediska efektivity vynakládání finančních prostředků není účelné usilovat o stoprocentní čerpání plánovaných objemů, pokud to objektivní podmínky neumožňují.

Institut převoditelnosti finančních prostředků mezi ročními rozpočty fondu je vhodným nástrojem pro flexibilní reagování na tyto podmínky. Lze konstatovat, že státní fond dopravy nastavenými pravidly financování a uplatňovanými kontrolními mechanismy vytváří vhodné prostředí pro efektivní alokaci finančních zdrojů.

Co se týče navazujících zdrojů na akce financované z rozpočtu SFDI, tj. zdroje z fondu unie, EIB, komerčních bank, případně vlastních zdrojů účastníků, bylo podle podkladů příjemcům finančních prostředků fondu alokováno dalších cca 9,6 mld. korun, to znamená, že prostřednictvím fondu a těchto spolufinancujících zdrojů do dopravní infrastruktury bylo v roce 2004 alokováno více než 61 mld. korun. To je za dobu fungování fondu historický objem. Důležitou skutečností také je, že fond byl v roce 2004 schopen zajistit ze svého rozpočtu předfinancování podílu hrazeného z prostředků fondů unie. Fond dále zajistil do doby poskytnutí úvěru EIB zálohové předfinancování akcí realizovaných v rámci projektu výstavby dálnice D8 v úseku Trmice - státní hranice, a to v objemu 1,13 mld. korun.

Roční účetní závěrka fondu je ověřena auditem s výrokem auditora "bez výhrad". Návrh výroční zprávy byl projednán a schválen výborem fondu, dozorčí radou a následně materiál schválila vláda.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo, a oznamuji, že sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 936/1, a prosím, aby se slova nyní ujal zpravodaj výboru pan kolega Karel Sehoř a informoval nás o jednání výboru a také přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předložený materiál projednal hospodářský výbor 25. května tohoto roku. Doporučuje Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku fondu. Má také doprovodné usnesení, které žádá Poslaneckou sněmovnu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby kompenzovala skokový nárůst daně z přidané hodnoty Státnímu fondu dopravní infrastruktury."

Závěrem tedy je, aby Sněmovna přijala obě usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy mám pouze jedinou přihlášku, a to od pana kolegy Karla Sehoře.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dámy a pánové, poprvé se stalo, že Fond národního majetku nestačil v termínu dodržet své závazky vůči Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V tomto případě šlo o dvě miliardy korun. Je to dost na to, aby tento výpadek komplikoval fondu život. Zvláště když i další řádné platby z Fondu národního majetku přicházejí zpožděně. Dále je třeba říci, že příjem z Fondu národního majetku ustane zřejmě do dvou let v souvislosti jak s jeho zrušením, tak s příjmy z privatizace a není dlouhodobě řešena náhrada těchto příjmů.

Věc, kterou jsme vloni kritizovali, čerpání finančních prostředků, se velmi významně zlepšila. Bylo to tu řečeno i panem ministrem. Rapidně se snížily převody do následujícího roku. Je třeba ale otevřeně říci, že k tomu výsledku pomohl větší objem rozpočtových opatření, který byl umožněn cestou hospodářského výboru.

Zajímavý je příjem z evropských fondů v objemu asi 740 mil. korun, které jsme v loňském roce čerpali. V poměru k celkovým příjmům jde o velmi malé číslo, dokonce i příjem z úvěrů je asi desetkrát vyšší, než je tento objem. Tento druh příjmů by se měl řádově v budoucnosti zvýšit.

V průběhu roku 2004 fond zřídil oddělení správy budov, což přímo souviselo s nákupem objektu, ve kterém sídlí. Dále na pokyn usnesení vlády a Ministerstva dopravy, také výboru fondu, zřídil oddělení výkonového zpoplatnění. Fond vykonal mnoho práce v této věci, na kterou vynaložil také 11 mil. korun v rámci externí spolupráce.

Na podzim roku 2004 byl ministr vyzván hospodářským výborem k urychlení prací na přípravě výběrového řízení a spojení sil fondu dopravy a Ministerstva dopravy. Pan ministr bohužel provedl zcela opačné kroky. Práce na fondu zcela utlumil, výsledky práce převzal na Ministerstvo dopravy a některé funkce převzalo Ředitelství silnic a dálnic. Tím se příprava výrazně zpomalila a objem informací o přípravě výkonového zpoplatnění se rapidně snížil jak směrem k Poslanecké sněmovně, tak k odborné veřejnosti. Výsledkem jsou rozpaky nad připravovaným a předevčírem vládou schváleným materiálem v této věci.

Státní fond dopravní infrastruktury podnikl několik kroků k lepšímu sledování efektivnosti investic. Šlo o ukončení kalibrace systému HDM4, sborník s cenami prací na dráze, hodnocení efektivnosti železničních a vodních staveb. Myslím, že nám stále chybí jednoduchý systém pro hodnocení staveb na silnicích, a to i rozestavěných. Jsem přesvědčen, že lze užít pouze několik měřitelných parametrů, jako jsou konstatování o vládní prioritě silničního tahu, zatížení komunikace vozidly, stavební stav úseku, financování z cizích zdrojů apod. Bohužel pro takové kroky zatím nebyla nalezena odvaha.

Jsem přesvědčen, že efektivnost investic se musí stát rozhodujícím faktorem při uvolňování veřejných prostředků. Zároveň mi dovolte konstatovat, že fond plní úlohu stanovení vládní priority financování dopravní infrastruktury. Ať již se tento záměr bude v budoucnu ubírat jakoukoliv cestou, doporučuji stabilizovat příjmy a pečlivě sledovat efektivnost investic, údržby a oprav. Uvědomme si, že zanedbanost dopravní infrastruktury se v České republice pohybuje kolem jednoho bilionu korun. Tohoto stavu se dosavadní cestou nezbavíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím pana kolegu Františka Vnoučka, který se také hlásil do všeobecné rozpravy. Máte slovo, pane kolego.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP