(18.30 hodin)
(pokračuje Rujbrová)

Celkem jsme tedy obdrželi 68 peticí, o 22 více než v předcházejícím pololetí roku 2003. Fakticky petiční právo uplatnilo takřka 60 tisíc občanů, i když samozřejmě počet občanů podepsaných pod jednotlivými peticemi není rozhodující pro projednání těchto námětů.

Pokud by vás zajímalo, jaké nejčastější otázky a náměty občanů byly vzneseny, tak samozřejmě jsem připravena podrobněji tuto zprávu odůvodnit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Paní poslankyně Zuzka Rujbrová nám přednese návrh usnesení.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak ho přednesla paní poslankyně Zuzka Rujbrová, předsedkyně petičního výboru. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 91 poslanců pro návrh hlasovalo 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

135.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004
/sněmovní tisk 796/

 

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 796 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 796/1. Předloženou zprávu uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte mi, abych velmi stručně okomentoval zprávu o vývoji státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2004.

Vzhledem k tomu, že máme počátek roku 2005 a již přirozeně máme čísla, která se týkají hospodaření za celý rok 2004, tak bych v tuto chvíli nechtěl příliš Poslaneckou sněmovnu zdržovat. Chtěl bych pouze připomenout, že hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí minulého roku vzrostl o 3,5 %, ve druhém čtvrtletí o zhruba 4,1 %. Průmyslová výroba se v prvním pololetí zvýšila o 10,8 %, stavební výroba o 16 %. Průměrná míra inflace v prvním pololetí loňského roku zrychlila na 1,4. Počet nezaměstnaných dosáhl v té době 431 tisíc osob.

Pokud jde o státní rozpočet, plnění rozpočtu příjmů za prvních šest měsíců bylo na úrovni 48,6 %. Celkové výdaje byly čerpány na úrovni 47,9 %, což je zhruba na úrovni alikvóty, která byla o rok dříve, to znamená v roce 2003. Státní dluh se v průběhu prvního pololetí zvýšil na 599 miliard korun. Pokud jde o hospodaření územních samosprávních celků, ty skončily v prvním pololetí roku 2004 přebytkem ve výši 6,3 miliardy korun.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 796/2. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Kalouska, aby se ujal slova. Vidím přihlášeného pana poslance Antonína Macháčka, který je zřejmě ochoten v roli zpravodaje pana poslance Kalouska zastoupit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zastoupil váženého předsedu rozpočtového výboru kolegu Kalouska. Jenom bych vás chtěl informovat, že rozpočtový výbor se zprávou vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 zabýval na své schůzi dne 10. listopadu. Vzal tuto zprávu na vědomí a současně doporučil Poslanecké sněmovně, aby tuto zprávu rovněž vzala na vědomí. Předpokládám, že v otevřené rozpravě pak přečtu usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku a nikdo se také nehlásí z místa, všeobecnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím pana poslance Macháčka.

 

Poslanec Antonín Macháček: Usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak bylo předneseno. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 321. Z přítomných 92 pro návrh hlasovalo 65, proti 2. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je bod

 

136.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik
(období leden - červen 2004)
/sněmovní tisk 790/

 

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 790/1 a 790/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ludvík Hovorka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, usnesení č. 270 hospodářského výboru ze 36. schůze konané 11. listopadu 2004 k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 2004, tisk 790.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova a výkladu náměstka generálního ředitele EGAP Ing. Šimse, mé zpravodajské zprávě a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci Exportní, garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 2004.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru, bude to pan poslanec Antonín Macháček, který zastoupí pana poslance Pavla Suchánka, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec Antonín Macháček: Kolegyně, kolegové, ve stejném termínu, to je 10. listopadu 2004, rozpočtový výbor projednal Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 2004, vzal zprávu na vědomí a současně doporučil Poslanecké sněmovně, aby tuto zprávu rovněž vzala na vědomí. Dále až v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, nikdo se také nehlásí z místa, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. Poprosím pana poslance Macháčka a pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Antonín Macháček: Kolegyně, kolegové, usnesení, o kterém bychom měli hlasovat, by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: To byl návrh rozpočtového výboru. Pan poslanec Hovorka přednese návrh hospodářského výboru.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Návrh hospodářského výboru: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci Exportní, garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Usnesení jsou téměř totožná. Budeme hlasovat o usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec Ludvík Hovorka za hospodářský výbor. Končím podrobnou rozpravu, pokud se nikdo nehlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP