(18.20 hodin)
(pokračuje Seďa)

Usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 840/1. S usnesením seznámím Sněmovnu v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost ze 48. schůze dne 19. ledna 2005. Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Martina Bělčíka a gen. Emila Pupiše, zpravodajské zprávě poslance Miloše Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pokusím se ještě potřetí, možná sice, že vedu marný boj, ale… Usnesení výboru se říká ve zpravodajské zprávě na začátku. V podrobné rozpravě potom návrh na usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Uzavírám podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej pan zpravodaj přednesl.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 92 pro návrh hlasovalo 49, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod

 

128.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně,
plánovaných v roce 2005
/sněmovní tisk 848/

 

Slovo má ministr obrany pan Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, předkládaný materiál poskytuje informace o cvičeních, která jsou plánována na rok 2005 se zahraničními partnery. Plánovaná účast bude jako vždycky hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany, přičemž prioritní pozornost je věnována jednotkám, útvarům a svazům vyčleňovaným pro potřeby sil okamžité a sil rychlé reakce NATO. Výčet všech plánovaných cvičení je přiložen k materiálu, a to i s relativně podrobným stanovením partnerů, termínů, cílů atd. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. V roli zpravodaje zastoupí pana poslance Miloše Titze pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal na své 48. schůzi 19. ledna 2005 informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2005, sněmovní tisk 848. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 848/1 a s usnesením seznámím Sněmovnu v rozpravě podrobné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost ze 48. schůze ze dne 19. ledna 2005. Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Martina Bělčika, gen. Emila Pupiše, zpravodajské zprávě poslance Miloše Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2005.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Karel Vymětal se hlásí do podrobné rozpravy. Já se domnívám, pane poslanče - promiňte mi, že s vámi teď tak budu hovořit - že by možná bylo vhodné, kdybyste po projednání těchto bodů se s panem poslancem Seďou domluvil na tom, jak si představujete, aby to probíhalo. Ale samozřejmě vám teď nemohu upřít slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ach jo…

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Uzavírám podrobnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 93 poslanců pro návrh hlasovalo 66, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem, který podle schváleného pořadí máme projednávat, je bod

 

134.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004
/sněmovní tisk 769/

 

Prosím, aby se slova ujala předsedkyně petičního výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová a předloženou zprávu uvedla.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou za prvé pololetí roku 2004 je obsažena v tisku 769, s nímž jste se všichni nepochybně podrobně seznámili. Já pouze připomenu, že i v tomto období pokračoval trend nárůstu petičních akcí, ve kterých se na nás občané obracejí s různými tématy s důvěrou, že v rámci legislativního procesu jejich podnětům a připomínkám vyhovíme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP