(18.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

124.
3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004
/sněmovní tisk 777/

 

Materiál opět uvede ministr obrany pan Karel Kühnl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, tento 3. doplněk obsahuje informace, které nebyly zařazeny do původní informace o vojenských cvičeních atd., ani do 1. doplňku, ani do tzv. 2. doplňku. Do plánu vojenských cvičení jsou tímto doplňována tato cvičení: cvičení Beskydy 2004, cvičení PATHFINDER 2004, výměna letek s Armádou Belgického království, cvičení CAMBRIAN PATROL ve Velké Británii a cvičení americké armády ve vojenském výcvikovém prostoru v Hradišti. Tyto akce byly sjednány až po termínu odevzdání informace, resp. předchozích dvou doplňků. Nepovedou k žádnému navýšení potřeby finančních prostředků, protože budou financovány z prostředků ušetřených za neuskutečněná cvičení.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vzala tuto informaci na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 777/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, sněmovní tisk 777, projednal výbor pro obranu a bezpečnost na své 43. schůzi 20. října 2004. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 777/1. S usnesením výboru seznámím Sněmovnu v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku a také vidím, že se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost ze 43. schůze ze dne 20. října 2004: Po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR Jaroslava Kopřivy, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, sněmovní tisk 777, na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj. Prosím, stiskněte tlačítko, kdo s tímto návrhem souhlasíte. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 315 z 91 poslanců pro hlasovalo 70, proti 4. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

125.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období leden - červen 2004
/sněmovní tisk 789/

 

Prosím pana ministra obrany, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, tato informace je informací vztahující se k minulosti, jak již bylo řečeno, za období leden až červen. Já si dovolím ušetřit Sněmovnu výčtu všech uskutečněných cvičení a dovolím si v tomto směru odkázat na obsah předloženého materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 789/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2004 na své 43. schůzi dne 20. října 2004. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 789/1. S tímto usnesením vás seznámím v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, nikoho nevidím. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj nás seznámí s návrhem usnesení.

 

Poslanec Antonín Seďa: Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost ze 43. schůze ze dne 20. října 2004: Po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR Jaroslava Kopřivy, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2004, sněmovní tisk 789, na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Je tomu tak. Pan poslanec Karel Vymětal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Chtěl jsem poprosit pana zpravodaje, kdyby v podrobné rozpravě vždycky říkal jen "návrh usnesení Sněmovny", protože ve zprávě je usnesení výboru. Jen Sněmovny. To je všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 90 pro hlasovalo 47, proti 3. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

126.
Informace o nasazení sil a prostředků Armády české republiky
v zahraničních operacích za období leden - červen 2004
/sněmovní tisk 804/

 

Prosím ministra obrany pana Karla Kühnla.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaná informace je pravidelnou komplexní informací o působení sil a prostředků Armády ČR ve všech zahraničních operacích za zmíněné období, to je první polovinu roku 2004. Konkrétně pojednává o působení jednotek Armády ČR v Bosně a Hercegovině, v provincii Kosovo, v Iráku, v Afghánistánu a také o krátkodobém působení našich vojáků v Turecku při zajišťování bezpečnosti summitu NATO. Materiál rovněž podrobně informuje o finančních aspektech působení našich jednotek v zahraničí a v součinnosti s Ministerstvem vnitra byl materiál také doplněn o část, která se týká činnosti příslušníků Policie ČR v zahraničí.

Celkově v hodnoceném období působilo v zahraničí téměř 700 příslušníků Armády ČR a kolem 150 příslušníků Policie ČR. Své náročné úkoly splnili zaplaťpánbůh bez vážnějších zranění.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 804/1. Prosím pana zpravodaje, poslance Antonína Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal na své 46. schůzi 1. prosince 2004 Informaci o nasazení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích za období leden až červen 2004. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 804/1. S usnesením výboru seznámím ctihodnou Sněmovnu v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím pana poslance Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Usnesení výbor pro obranu a bezpečnost ze 46. schůze ze dne 1. prosince 2004: Po odůvodnění náměstka ministra obrany Jaroslava Kopřivy a náčelníka Generálního štábu Armády ČR gen. Pavla Štefky, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně, aby informaci o nasazení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích za období leden až červen 2004, sněmovní tisk 804, vzala na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já si dovolím váš návrh usnesení zpřesnit. Předpokládám, že jste měl, pane poslanče, na mysli návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Informaci o nasazení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích za období leden až červen 2004, sněmovní tisk 804, bere na vědomí.

Pan poslanec Vymětal je nespokojen s tímto zpřesněním.

 

Poslanec Karel Vymětal: To bych si, paní místopředsedkyně, nikdy nedovolil, protože vy jste naprosto přesná a dokonalá. Znovu bych panu zpravodaji zopakoval, že zpravodaj ve své zpravodajské zprávě informuje o průběhu jednání výboru a o výsledcích výboru a v podrobné rozpravě navrhuje návrh usnesení Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak ho přednesl s mým zpřesněním pan zpravodaj, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 90 pro návrh hlasovalo 52, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

127.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2004
/sněmovní tisk 840/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr obrany pan Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se opět o informaci, jak již naznačila paní místopředsedkyně, která se týká třetího čtvrtletí roku 2004. Je to informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky z důvodu účasti na vojenských cvičeních a nácvicích, na jednáních a ukázkách a k zabezpečení mezinárodních operací. Podrobné přehledy jsou uvedeny v přílohách 1 a 2.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Miloše Titze - ale ten je, pokud se nemýlím, omluven. Předpokládám, že pan poslanec Antonín Seďa bude zastupovat pana poslance Titze ve zpravodajské roli. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2004, sněmovní tisk 840, na své 48. schůzi dne 19. ledna 2005.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP