Stenografický zápis 41. schůze, 22. února 2005


(Jednání zahájeno v 14.02 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Bauer
Poslanec František Beneš
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Hojda


149. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 806/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Tluchoř
Senátorka Daniela Filipiová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Karel Vymětal


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Křeček


146. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/4/ - vrácený Senátem

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Senátorka Alena Palečková


147. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 741/3/ - vrácený Senátem

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Senátor Karel Barták
Poslanec Karel Vymětal
Senátor Karel Barták


148. Návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) /sněmovní tisk 768/6/ - vrácený Senátem

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Sehoř
Senátor František Kopecký
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Taťána Fischerová
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář


151. Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/6/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Václav Mencl


152. Zákon o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 639/5/ - vrácený prezidentem republiky

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslankyně Eva Nováková


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec David Šeich


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře, rozmísťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací /sněmovní tisk 760/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš


66. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná), přijatá na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003 /sněmovní tisk 729/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004 /sněmovní tisk 742/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Karel Šplíchal


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Lachnit


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii /sněmovní tisk 795/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Karel Šplíchal


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý v Moskvě dne 4. října 2001 /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jan Schwippel


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004 /sněmovní tisk 844/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Vladimír Reiber


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy /sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Karel Šplíchal


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 9. července 1984 /sněmovní tisk 868/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Vladimír Reiber


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Státem Izrael o civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 799/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 14. října 2004 /sněmovní tisk 813/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Reiber
Poslanec Svatomír Recman


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 19. října 2004 /sněmovní tisk 814/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Helena Mallotová


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004 /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Svatomír Recman


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na změnu Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, který spočívá v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Reiber
Poslanec Svatomír Recman


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku /sněmovní tisk 818/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec David Šeich


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států /sněmovní tisk 830/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Břetislav Petr


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 842/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Mencl
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Mencl


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP