(16.40 hodin)
(pokračuje Vystrčil)

Jak se nyní ukazuje, tak tomu tak není, protože se ukazuje, že není jasné, zda obce, resp. zastupitelstva obcí dnes mohou vydat vyhlášku, která stanoví otevírací, resp. zavírací dobu hostinských zařízení.

Já tady dnes nejsem proto, abych holdoval pro to, zda to obce smějí, nebo nesmějí dělat. Já jsem tady proto, že existuje právní nejistota, která způsobuje, že některé obce dnes mají vydanou vyhlášku, která omezuje otevírací a zavírací dobu, a tato vyhláška je akceptována, a jiné obce mají vydanou podobnou vyhlášku a tato vyhláška je pozastavována. To znamená, že náš návrh vede k tomu, aby obce byly zbaveny této právní nejistoty, a meritum návrhu je právě v tom, abychom se k obcím chovali tak, aby věděly, zda si to mohou, nebo nemohou dovolit.

Tolik ode mne na úvod. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji za úvodní slovo a prosím, aby se slova nyní ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tom Zajíček. Prosím.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám přednesl stručnou zpravodajskou zprávu, která se týká sněmovního tisku 793, což je návrh zastupitelstva kraje Vysočina ke změně zákona 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů.

Tato kratičká novela se týká jenom jedné části, jednoho ustanovení zákona 128/2000 Sb. Je to ustanovení § 10 tohoto zákona, který se zastupitelstvo kraje Vysočina pokouší změnit v tom slova smyslu, že tam vkládá určitá slova, která říkají, že pomocí veřejné vyhlášky může kraj vymezit začátek a konec provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných služeb.

Chci k tomu říci, že tato drobná novela byla také posouzena vládou. Vláda se předlohou zabývala 11. listopadu tohoto roku, přijala k tomu pod číslem 1103 stanovisko. Toto stanovisko máte jistě všichni k dispozici, proto z něj ocituji jenom jeho první část: Vláda na své schůzi dne 10. listopadu 2004 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 793, a vyjádřila s ním nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů - které tady nebudu vzhledem k tomu, že jej máte k dispozici, citovat.

Já se přihlásím po této krátké zpravodajské zprávě ještě do podrobné rozpravy, kde bych chtěl o něco podrobněji rozebrat důvody, které mě povedou k navržení usnesení pro Poslaneckou sněmovnu v rámci otevřené rozpravy. Zatím vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky, takže se ptám, jestli se hlásí někdo z místa. Vidím v dálce pana poslance Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, dovolím si vystoupit k tomuto zákonu jen z důvodu výhrad právě k zmiňovanému stanovisku vlády. Podle stanoviska vlády obce nemohou stanovit povinnosti obecně závaznými vyhláškami, pokud k tomu nemají výslovné zákonné zmocnění, a to ani v oblasti podnikání. Toto tvrzení je v rozporu s ústavní praxí Ústavního soudu i s právní teorií.

Obce mohou vydávat obecně závazné vyhlášky bez zákonného zmocnění, a konkrétně ve věci tzv. policejních uzavíracích hodin rozhodoval Ústavní soud o obecně závazné vyhlášce města Písek - nález byl publikován pod číslem 51 v roce 2001 Sb. - a tam je výslovně stanoveno, že obce mohou stanovit zavírací hodinu v pohostinských zařízeních, a to na základě jednak přímého ústavního zmocnění a potom i textu zákona o obcích z roku 2002. Přičemž zdůrazňuji, že tento nález Ústavního soudu, byť byl publikován až v roce 2001, byl přijat v roce 2000, kdy ještě nebyl účinný zákon o ochraně veřejného zdraví, který nadále více specifikoval nutnost obcí stanovovat tzv. policejní uzavírací hodiny pro hostince.

Z mého pohledu obce i nadále mohou tyto vyhlášky nejenom přijímat, ale případně i přijaté vyhlášky používat a aplikovat. Mají k tomu oporu v současné judikatuře Ústavního soudu, který odmítal návrhy bývalých přednostů okresních úřadů na rušení takovýchto vyhlášek, a novou vyhlášku zatím ministr vnitra v této věci nenapadl, na kterého přešlo právo podávat návrh na zrušení vyhlášek od přednosty okresního úřadu.

Domnívám se tedy, že pokud lze kritizovat předmětný návrh zákona, tak jen z důvodu nadbytečnosti, to znamená, že zavádí právo, které již v právním řádu existuje.

Uznávám však skutečnost, že některé obce právě proto, že své právo fixovaly nikoliv na ústavu, ale na zákon o ochraně veřejného zdraví, kde došlo k zákonné úpravě, samy dobrovolně tyto vyhlášky buď zrušují, anebo mohou být vystaveny i tlaku krajských úřadů k tomu, aby je rušily pod určitým tzv. odborným doporučením. S tímto postupem krajských úřadů se neztotožňuji a domnívám se, že obce, pokud chtějí hájit svoji samosprávu, musí ji hájit nejenom proti státu, ale i proti kraji.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Ptám se, jestli pan poslanec Zajíček se hlásí do obecné rozpravy. Ano, hlásí. Máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že se nevede obecná rozprava, hlásil jsem se pouze do rozpravy, abych oddělil svoji zpravodajskou zprávu od svého příspěvku do rozpravy, což teď hodlám učinit. Důvodem pro to je především také fakt, že k tomuto návrhu, k novelizaci zákona o obcích, jsme také obdrželi - nevím s jistotou, jestli všichni, ale někteří rozhodně - stanovisko legislativního oddělení kanceláře Svazu měst a obcí, které se tímto problémem dlouhodobě zabývá, a já chci z jeho stanoviska ocitovat jenom několik málo stanovisek.

V tomto rozboru se především hovoří o charakteru § 10 zákona o obcích, který vydává zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky, a podle názoru legislativního oddělení Svazu měst a obcí lze z dikce § 10 odst. 1 písm. a) úspěšně dovodit to, o co se pokouší novelizace § 10 zákona 128/2000 Sb. Teoretické vývody, které tady uvádí Svaz měst a obcí, velmi přesně popsal pan kolega Koudelka jako můj předřečník.

Chci také potvrdit fakt, že došlo k určitému stavu, kdy zrušením části zákona 258/2000, o ochraně veřejného zdraví, nabyly obce dojmu, a podle mého soudu ne správně, že od této doby nemají právo, nemají zákonný podklad pro vydávání vyhlášky v této věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP