Stenografický zápis 30. schůze, 31. března 2004


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hönig


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 274/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Nováková


92. Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Krajíček


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


99. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Tomáše Kvapila a Jana Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Grospič


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení

Poslankyně Veronika Nedvědová


104. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 570/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal


105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hönig
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř


39. Návrh poslanců Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 515/2002 Sb. /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení

Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Zuzka Rujbrová


40. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Zdeňka Koudelky, Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Talíř


42. Návrh poslanců Libora Ježka, Antonína Macháčka, Petra Rafaje, Vladimíra Doležala, Ladislava Šustra, Jiřího Patočky, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno ve 12.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Eva Dundáčková


112. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

Poslankyně Hana Šedivá


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.46 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý


44. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Svatopluka Karáska, Bohuslava Sobotky, Ladislava Šustra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Stanislav Křeček


45. Návrh poslanců Václava Votavy, Milady Emmerové a Rudolfa Tomíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladimír Doležal


46. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Marian Bielesz
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP