(15.10 hodin)
(pokračuje Pelc)

Bod 2. V případě schválení pozměňovacích návrhů B18 až B24, B26 a B27 se slovo "Správa" s velkým "S" v uvedeném mluvnickém tvaru nahrazuje slovem "správa" s malým "s" v odpovídajícím mluvnickém tvaru v celém návrhu zákona s výjimkou správ národních parků. Odůvodnění je poměrně prosté - existují zde dvě varianty v pozměňovacích návrzích a ve vládní variantě, kde se jednou hovoří o správě chráněné krajinné oblasti s malým "s" a jednou o Správě chráněné krajinné oblasti s velkým "S", tak aby bylo jasno, o které se v dané souvislosti jedná.

Třetí úprava byla načtena kolegou Grůzou. Já jsem ji chtěl načíst po jeho odsouhlasení, a to se stalo.

Čtvrtá - v bodě I2 se v odstavci 5 slova "§ 3 a 4" nahrazují slovy "odstavců 3 a 4". Jedná se o chybu při přepisu. Byl jsem navrhovatelem tohoto pozměňovacího návrhu ve druhém čtení.

Za páté - se souhlasem navrhovatelů se návrh v bodě J11, bude-li přijat, promítne i v bodě A30. Jedná se o nahrazení slov "ve svém správním obvodu" slovy "ve své územní působnosti" tak, aby to v obou ustanoveních bylo stejně a ne vždy jinak.

Další drobné úpravy po projednání s legislativním odborem - mohl bych je označit bodem 6. V bodě 6 se slova "§ 26 odst. 1 písm. c)" zrušují. Odůvodnění: V textu tohoto ustanovení se slova "právo hospodaření" nevyskytují.

Za sedmé - v bodě 6 se slova "§ 77 a odst. 3 písm. p)" zrušují. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že text písm. p) dále přeznačeného na písmeno o) upravuje bod 35 návrhu zákona, je uvedení tohoto ustanovení v bodě 6 nepřesné a nadbytečné.

Za osmé - poslední legislativně technická úprava se týká bodu 59 návrhu zákona. V bodě 59 se věta "dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno m)" ruší. Odůvodnění: V bodu 58 návrhu zákona je písmeno j) označeno jako písmeno i). V bodě 59 návrhu zákona je písmeno j) označeno jako písmeno m). V § 87 odst. 1 v bodu 59 návrhu je však písmeno i) vynecháno a ostatní písmena jsou pak chybně abecedně označena, takže se opravuje pořadí těchto písmen.

To by bylo z hlediska legislativně technických úprav z mé strany načteno vše. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Hlásí se pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nebyl jsem si jist před chviličkou, jestli už proběhly všechny návrhy na legislativně technické úpravy. Protože si teď jsem, doufám, jist, že už nikdo nemá tuto potřebu, tak mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh, kterým žádám tuto sněmovnu, aby za základ projednání tohoto sněmovního tisku vzala pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pod číslem 179 ze 30. schůze konané 19. února 2004. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedo, myslím, že to, co kolega Zajíček navrhl, je nepřijatelné. To je možné navrhnout ve druhém čtení, aby se k tomu dávaly pozměňovací návrhy. Jsme ve třetím čtení, musí se o všech pozměňovacích návrzích hlasovat podle procedury, kterou asi navrhne pan zpravodaj. Prostě teď už není nic základem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Teď je místo na slovo navrhovatele, pokud by chtěl vystoupit, nebo zpravodajů, ať už pana poslance Pelce, nebo pana poslance Bíži. Pan ministr Ambrozek chce vystoupit.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, velmi krátké závěrečné slovo. Já bych chtěl poděkovat oběma výborům za projednání této novely ve zkráceném čase. Česká republika je dnes vlastně poslední z přistupujících deseti budoucích členských zemí Evropské unie, která ještě nemá transponovány evropské směrnice o ptácích a stanovištích. Skutečně, kdybychom se s tímto závazkem z přístupové smlouvy nedokázali čestně vyrovnat, kdybychom přijali verzi, která by byla v rozporu s evropskými směrnicemi, vystavujeme se nejen riziku možných sankcí, to by trvalo určitě nějakou dobu, ale vystavujeme se především riziku možnosti zamezení přístupu k čerpání evropských fondů.

Jsem přesvědčen, že tak jak vládní návrh byl doplněn usneseními obou výborů, je akceptovatelný pro většinu Poslanecké sněmovny. Chtěl bych požádat poslankyně a poslance, aby hlasovali pro takovou verzi, která nebude v rozporu s evropskými směrnicemi. Jedná se především o pozměňovací návrhy G1 a G2 a pozměňovací návrh J5, které by znamenaly, že naše legislativa nebude plně transponována.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Teď už asi požádám o slovo zpravodaje Františka Pelce, aby nám sdělil, jak si poradíme s houštinou pozměňovacích návrhů, které máme před sebou. Prosím o klid. Pana poslance prosím, aby nám sdělil, jak budeme postupovat.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji. Domnívám se, že máme pouze dvě možnosti, jak postupovat, a obě nechám zvážit. Vzhledem k tomu, že ta houština pozměňovacích návrhů je opravdu rozsáhlá, činí v přepisu pět stran, rozhodli jsme se jednotlivým klubovým zpravodajům tuto houštinu předat. To je jedna varianta, že můžeme postupovat podle tohoto itineráře, s tím, že jednotlivé kluby jsou informovány.

Druhá varianta je poněkud jednodušší a zdánlivě férovější, že veškeré pozměňovací návrhy a proceduru popíšu, tak jak bude následovat a tak jak byla dohodnuta. Bude se samozřejmě hlasovat podle jednotlivých ustanovení paragrafů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli je nějaká námitka proti tomu, co přednesl zpravodaj. Hlásí se pan poslanec Mencl a pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Nejsem procedurální odborník, ale mám obavu, že tak složitou proceduru musí sněmovna schválit hlasováním, takže si myslím, že musí být přečtena. Pokud bude přečtena, tak potom přednesu úpravy, které vyplývají z toho, co jsem obdržel na stůl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, souhlasím. Pan poslanec Grůza chtěl asi říci totéž. Žádám nyní pana poslance Pelce, aby nám přečetl proceduru, a já souhlasím s tím, že bychom o ní měli hlasovat.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji. Dovolte mi, abych vás provedl postupem hlasování. V prvním kroku bychom projednali pozměňovací návrh označený A1 zemědělského výboru. Pokud bude schválen, byl by nehlasovatelný B1 výboru pro regionální rozvoj.

Následoval by druhý krok, že bychom projednali pozměňovací návrh I1 a I3 pana poslance Pelce, který ovšem vylučuje pozměňovací návrhy A2, A20, A33, B2 a B16.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP