Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. března 2004 v 15.03 hodin

Přítomno: 165 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, ještě jednou vás tady vítám a zahajuji nyní přerušenou 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Znovu připomínám totéž co minule, že schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu, a tudíž nelze navrhnout žádnou změnu ani žádné doplnění této schůze.

Prosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 13.

Jinak jenom pro pořádek řeknu, že platí ty omluvy, které byly uvedeny u poslanců z 29. schůze, a nic snad v této chvíli nebrání tomu, abychom přikročili k projednávání posledního bodu 28. schůze, k bodu, kterým je číslo 12, a je to

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Libor Ambrozek a také zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec František Pelc. Pozměňovací návrhy máme ve sněmovním tisku 575/3.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Grůza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upravit jednu legislativně technickou úpravu, která vznikla při přepisu k pozměňovacím návrhům.

Pod bodem 19, kde je psáno "odst. 4", tak bych chtěl, aby tam bylo "odst. 6". To vzniklo při přepisu, takže prosím, aby tam bylo přeneseno při zápisu, že je to v odst. 6 pod bodem 19. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dále se hlásí pan poslanec Mencl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych přednesl legislativně technické úpravy k návrhu pod bodem J.

K bodu J2

Podmíněný pozměňovací návrh, pokud nebude přijat bod J5.

K bodu J5

Písmeno a) návětí zní:

"§ 45e (dosavadní § 45d) zní:"

K písmenu b):

1. K dosavadnímu bodu 1

V § 3 písmeno p) v poslední větě se vypouštějí slova "ptačími oblastmi a".

2. K dosavadnímu bodu 11:

V § 42 se z poslední věty odstavce 1 vypouštějí slova "ptačí oblasti".

3. K dosavadnímu bodu 13:

V dosavadním § 45e se v nadpise vypouštějí slova "ptačích oblastí" a v odstavci 1 v první větě slova "ptačích oblastí".

V dosavadním § 45f se v první větě vypouštějí slova "nebo ptačí oblast". V dosavadním § 45g se v nadpise vypouštějí slova "a ptačí oblasti" a v první větě slova "nebo ptačí oblasti".

V dosavadním § 45h se v odstavci (1) v první větě vypouštějí slova "nebo ptačí oblast" a v odstavci (8) v první větě slova "nebo ptačí oblasti".

4. K dosavadnímu bodu 50 - v § 79 odstavci 3 se vypouští písmeno r), ostatní písmena se přejmenují.

5. K dosavadnímu bodu 62:

V § 87 v odstavci 3 písmeno n) se vypouštějí slova "nebo ptačí oblasti".

6. K dosavadnímu bodu 69

V § 88 v odstavci 2 písmeno n) se vypouštějí slova "nebo ptačí oblasti".

K bodu J6

Podmíněný pozměňovací návrh, pokud nebude přijat bod J5.

Návětí zní:

V § 45e (dosavadní § 45d) se na konci doplňuje věta:

K bodu J7

Podmíněný pozměňovací návrh, pokud bude přijat bod B3.

Slova "§ 3 písm. r) a s) se nahrazují slovy "§ 3 písm. q) a r)".

K bodu J10

K písmenu v)

Podmíněný pozměňovací návrh, pokud nebude přijat bod J5.

K bodu J12

Oprava přepisu - v textu je uvedeno písmeno j), správně má být uvedeno písmeno f).

K bodu J16

Podmíněný pozměňovací návrh, pokud nebude přijat bod J5 a budou přijaty body J3 a J6.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se někdo další do rozpravy ve třetím čtení? Hlásí se pan poslanec Pelc. Prosím, pan poslanec Pelc.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych načetl některé legislativně technické úpravy, které jsou nezbytné pro zdárné přijetí a projednání tohoto zákona.

První: V případě schválení pozměňovacího návrhu A15 se navrhovaná úprava se souhlasem navrhovatelů promítne do případného pozměňovacího návrhu J7 nebo B15. Jedná se pouze o úpravu úrovně obecně právních předpisů, které musí být všude stejné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP