(16.13 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Mám tady poznámku, že by se úvodního slova mohl uchopit pan ministr zemědělství Jaroslav Palas, ale protože není přítomen, předpokládám, že svěřil i tuto fázi místopředsedovi své vlády panu Sobotkovi, takže mohu konstatovat, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a zemědělskému výboru. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 474/1 a 474/2.

Prosím, aby se v tuto chvíli slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás v souvislosti s předloženým návrhem novely devizového zákona seznámil s projednáváním tohoto vládního návrhu v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor se tímto vládním návrhem zákona zabýval na své 25. schůzi dne 10. února 2004 a přijal usnesení číslo 327, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 474, vyslovila souhlas s připomínkou, která je uvedena dále ve zmíněném tisku 474/1.

Co se týká samotného jednání rozpočtového výboru, zmíněná připomínka neboli pozměňovací návrh reaguje na diskusi v prvním čtení, kdy zejména v oblasti nemovitostí, kterými jsou pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond, a pozemky určené k plnění funkce lesa neobsahovaly pro cizozemce, kteří mají občanství Evropské unie, podmínku alespoň dosažení přechodného pobytu na území České republiky, a tímto pozměňovacím návrhem tuto podmínku rozpočtový výbor do tohoto vládního návrhu zákona připojil.

Tolik tedy moje zpravodajská zpráva. S dalšími svými názory se přihlásím v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Veronika Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor projednal předložený návrh na své 27. schůzi dne 12. února tohoto roku a doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh tohoto zákona schválit ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které jste obdrželi v tisku 474/2.

Děkuji za pozornost. Přihlásím se také v obecné rozpravě s dalšími poznámkami.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji paní poslankyni Veronice Nedvědové. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se pánů zpravodajů a paní zpravodajky, zdali chtějí uplatnit právo přednosti v obecné rozpravě. Pokud ne, tak zvu k mikrofonu pana poslance Jiřího Papeže, který je řádně přihlášen, potom vystoupí paní poslankyně Veronika Nedvědová - a panu poslanci Kocourkovi jsem nerozuměl, jestli chce vystoupit také v obecné rozpravě? Také, tak je to v pořádku. Takže tito tři jsou zatím přihlášeni do obecné rozpravy.

V tuto chvíli tedy hovoří pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vracíme se ve druhém čtení k návrhu novely devizového zákona, z něhož stále nemám dobrý pocit, a výhrady, které jsem k návrhu měl, nevyvrátilo ani projednávání ve výborech. Stále váhám, jak s návrhy naložit. Připomenu svá slova z prvního čtení, neboť tam jsem popsal důvody svých rozpaků a svého negativního postoje k celé novele.

Musíme se vrátit o více než rok zpátky, na konec roku 2002, kdy jsme ve sněmovně diskutovali nad výsledky Kodaňského summitu. Výsledky dojednané pro české zemědělce a venkov nebyly nijak dobré a premiér i ministři se v parlamentní diskusi snažili všemožně vylepšit dojem. Kromě jiného nám zde ve sněmovně tvrdili, že si Česká republika vyžádala a získala přechodné období na nákup zemědělské půdy cizinci. Tomu jsem rozuměl a rozuměla tomu i zemědělská veřejnost v tomto státě. Pochopil jsem to tak, že vláda chce umožnit českým sedlákům nákup půdy ve zvýhodněném prostředí a ještě nějakou dobu k tomu nepustit bohatší cizozemce. Považovali jsme to za jeden z málo pozitivních výsledků jednání. Po jisté době se ukázalo, že nám vláda prostě neříkala pravdu. V podepsané přístupové smlouvě stojí něco jiného, než co nám stále opakoval premiér i ministr zemědělství.

Již v přístupové smlouvě se jasně píše, že umožníme cizincům nákup zemědělské půdy za splnění určitých podmínek, které však - upřímně si řekněme - nejsou nepřekonatelnými. Kladu si jen otázku, zda ti členové vlády, kteří vystupovali, jak vystupovali, to činili z neznalosti textu, který podepisovali, anebo vědomě mlžili, aby alespoň zmírnili rozčarování českých zemědělců. Ostatně bylo tenkrát před referendem o vstupu a naštvaní sedláci by nebyli tím nejlepším, co by v tu chvíli vláda potřebovala.

Vláda tedy schválila a předložila do Poslanecké sněmovny návrh novely devizového zákona, v němž přichází s naprostým otevřením trhu s půdou. Rozhodla se umožnit přístup i k české státní půdě, jíž se má v nejbližších letech prodat nejméně 500 tisíc hektarů, a to všem zemědělcům z členských zemích Evropské unie. Takovému cizinci stačí, když se v České republice zaregistruje jako zemědělský podnikatel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP