(14.40 hodin)
(pokračuje Ouzký)

V části druhé v článku II. v bodě 7 se doplňují slova "poznámka pod čarou číslo 2 se zrušuje". Odůvodnění: Dosavadní text § 10 odst. 3 písm. f) je nahrazován novým textem, který neobsahuje odkaz na poznámku pod čarou číslo - nyní se omlouvám, není to II., ale je to 11. Odkaz na tuto poznámku není ani v dalším textu platného ani navrhovaného zákona.

Za třetí - pokud bude přijat pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví uvedený pod bodem 2, bude v návrhu zákona v bodě 7 odkaz na poznámku pod čarou číslo 9d nahrazen odkazem na poznámku pod čarou číslo 9c a bod bude doplněn o znění poznámky pod čarou 9c, jejíž text bude odpovídat znění poznámky pod čarou 9d uvedené v bodě 6 návrhu zákona. Odůvodnění: Legislativní úprava vyplývající z návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na nové znění bodu č. 6.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pokud již nikdo nechce nic sdělit, přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a znovu prosím zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji. Máme k dispozici v písemné formě pozměňovací návrhy, které byly obsaženy v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví číslo 115 z 18. schůze tohoto výboru. Já navrhuji hlasovat o každém návrhu zvláště v pořadí tak, jak jsou uvedeny, a na závěr bychom hlasovali najednou en bloc o mnou právě přednesených legislativně technických poznámkách.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli jsou nějaké námitky proti postupu, který navrhl pan zpravodaj. Pokud nejsou, je to poměrně jednoduché, a myslím, že můžeme hlasovat tak, jak jste to navrhl, pane zpravodaji.

Prosím všechny, aby se dostavili na svá místa, protože budeme hlasovat o návrzích. Nyní prosím, abyste vždy přednesl návrh a řekl stanovisko.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Nejprve hlasujeme o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem 1. (Zpravodaj i předkladatelka stanovisko souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod písmenem 2 téhož usnesení. (Zpravodaj i předkladatelka stanovisko souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Zbývá nám hlasovat o bodu číslo 3 téhož usnesení. (Zpravodaj i předkladatelka stanovisko souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Nyní nám zbývá odhlasovat en bloc legislativně technické připomínky, tak jak jsem je zde přednesl na mikrofon. (Zpravodaj i předkladatelka stanovisko souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 171, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Prosím vás o pozornost, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 447, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." O tomto textu budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji znovu paní ministryni i panu zpravodaji Ouzkému. Končím projednávání bodu 7.

 

Zůstává nám poslední bod, to je

 

8.
Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 419/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Tomáš Kvapil a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 419/4.

Takže nic nebrání tomu, abych otevřel rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Krákora jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji stažení svého pozměňovacího návrhu pod písmenem B. Prosím pana předsedu, aby o tom nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme o tom hlasovat neprodleně. Název tohoto pozměňovacího návrhu je B. Chcete, abychom neprodleně hlasovali o stažení vašeho pozměňovacího návrhu pod písmenem B. Je tomu tak? Ano. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem B, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 112, proti 44, takže tento návrh na stažení byl přijat.

 

Prosím pana poslance Krákoru, jestli si chce udržet slovo u mluvicího pultu, aby nám ještě něco sdělil. Chvilku počkáme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP