(14.30 hodin)
(pokračuje Maštálka)

V případě, že otevřete rozpravu, pane předsedo, rád bych vystoupil s návrhem, který se týká dalšího průběhu. Avizuji, že půjde o návrh na navrácení do druhého čtení. Důvody sdělím v rozpravě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane zpravodaji, já jsem rozpravu otevřel a vzápětí ukončil, protože se do ní nikdo nehlásil.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Omlouvám se, že jste nestačil zaregistrovat moji přihlášku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdyby vystoupila paní ministryně a otevřela rozpravu, tak bychom se z této situace dostali. - Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Máme na stole zákon, kterým novelizujeme zákon o České lékařské komoře. Domnívám se, že to je zákon natolik významný, že by mu měla být věnována velká pozornost.

Musím říci, že pozměňovací návrhy, jak byly předneseny při druhém čtení, znamenají spoustu legislativních pochybení, která by nebylo možno přejít tak, jak byla navržena. Osobně bych se přimlouvala, aby zákon byl vrácen do druhého čtení, abychom mohli společně prodiskutovat tuto obšírnou a citlivou oblast, jakou jsou lékařské komory. Vím, že středem zájmu jsou otázky členství v lékařské komoře, osvědčení a další záležitosti.

Chtěla bych uvést jen jednu podstatnou věc. V Evropské unii existují tři země, které mají povinné členství. Existuje však povinná registrace. To jsou velmi důležité věci, které by neměly být opomíjeny. U nás je obojí povinné.

Domnívám se, že je zapotřebí, aby ti, kteří vykonávají své povolání, byli sdruženi v profesních sdruženích, aby měli jistotu zastoupení, a to nejenom po stránce právní, ale také po stránce kontrolní činnosti, z hlediska garance svého osvědčení a z hlediska dalších záležitosti, které se týkají profesních komor, tak jak nyní jsou.

V průběhu projednávání zákona o nelékařích, který byl projednáván v osmé předloze, vzniklo mnoho pozměňovacích návrhů, které se staly předmětem dané novely, kterou máte nyní v projednávání. I při druhém čtení bylo mnoho pozměňovacích návrhů a variant.

Velmi bych apelovala, abychom tuto novelu prodiskutovali skutečně velmi důkladně, a abychom ji proto vrátili znovu do druhého čtení, abychom k ní mohli zaujmout jednoznačné stanovisko a abychom nebyli pod tlakem jakýchkoli skupin. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní ministryně. Rozprava byla otevřena, hlásí se do ní pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedo. Vrátím se ke svému vystoupení zpravodaje v úvodu do druhého čtení, kdy jsem se omluvil sněmovně za to, že pod časovým tlakem ihned po návratu ze zahraniční cesty, na kterou jsem byl vyslán sněmovnou, jsem nečekaně musel tentýž den zpravodajovat tento zákon, což byl důvod, proč moje pozměňovací návrhy mají některé legislativně technické nedostatky. S čistým svědomím bych nemohl jako zpravodaj přednést opravy těchto chyb jako legislativně technické úpravy v rámci třetího čtení. Domnívám se, že podstatně čistší i s ohledem na to, co tu bylo řečeno paní ministryní, a s ohledem na situaci, která kolem této problematiky vznikla, by bylo vhodné vrátit tento tisk do druhého čtení.

Současně chci upozornit, že podle § 54 odst. 7 jednacího řádu nelze pořad právě projednávané 25. schůze rozšiřovat, proto v souladu s usnesením sněmovny č. 755 v případě, že sněmovna hlasováním vyjádří souhlas s návrhem na vrácení zákona do druhého čtení, navrhuji, aby toto bylo zahájeno na denním jednání přerušené 23. schůze jako nové body - druhé a třetí čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme návrh na opakování druhého čtení.

Probíhá tedy stále rozprava ve třetím čtení, takže se ptám, chce-li někdo ještě v rámci rozpravy vystoupit. - Pokud nikdo nechce vystoupit, rozpravu končím.

V rozpravě zazněl návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. To je pravděpodobně návrh, o kterém bychom měli hlasovat jako o prvním návrhu. Jsem tu v souladu se zpravodajem? (Ano.)

Já tedy s dovolením ještě zagonguji, aby ti, co mají zájem se účastnit tohoto hlasování, se vrátili do jednací síně. Prosím tedy, aby všichni ti, kdo chtějí hlasovat, se dostavili na svá místa.

Zopakuji, že v rozpravě byl přednesen návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. To je návrh, o kterém budeme nyní hlasovat. Budeme tedy hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na opakování?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 se z přítomných 174 poslanců pro vyslovilo 172, proti jeden. Takže tento návrh byl přijat, a proto v tuto chvíli musíme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Děkuji proto jak paní ministryni, tak panu zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 6.

 

Máme před sebou bod číslo

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

 

Paní ministryně Marie Součková neopustí stolek zpravodajů a přidá se k ní zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Miroslav Ouzký. Tady máme pozměňovací návrhy uvedeny ve sněmovním tisku 447/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo si přeje vystoupit. Dávám slovo panu poslanci Ouzkému, který se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedo. Paní ministryně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak je mojí povinností jako zpravodaje ve třetím čtení, chtěl bych v této rozpravě přednést legislativně technické poznámky, které jsem obdržel od parlamentní legislativy.

K části první k článku I. bod 2 se slova "a poznámka po čarou 3" ruší. Odůvodnění: Odkazy na poznámku pod čarou č. 3 jsou uvedeny kromě § 54 v odst. 1 také v § 55 odst. 2 písm. a) a v § 70 odst. 1 písm. d).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP