(15.40 hodin)
(pokračuje Ouzký)

To, že ten tisk, tak jak byl předložen, není příliš kvalitní, by mohl pro nás doložit i tento svazek (ukazuje) různých připomínek a vyjádření institucí.

Pan dr. Karel Neuwirt - nevím, jestli mám citovat z jeho vyjádření, které jsem obdržel, ale píše, že "skupinou poslanců předložený návrh na změnu zákona o péči o zdraví lidu je jistě potřebný, avšak současně nezbytné je, aby předem proběhla odborná diskuse a byly předloženy odborné i laické veřejnosti jasné a srozumitelné argumenty, proč mají být provozovány právě tyto registry a právě v takovémto rozsahu". - Tedy v podstatě zde opakuje to, co jsem se já snažil této sněmovně několikrát předestřít.

Se svými kolegy jsme požádali i vedení lékařských společností a odborných společností, aby se vyslovily k tomuto tisku a aby nám sdělily názor. Sdružení smluvních lékařů, Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost dávají stanoviska veskrze negativní.

Například dovolte mi citovat ze stanoviska Svazu praktických lékařů ČR: "Návrh zakotvuje tolik registrů, ve kterých, vycházíme-li z jejich definice, by během relativně krátké doby několika let byla vedena většina obyvatel České republiky." - Ano, je.

Stanovisko České lékařské komory: "Zavedení jmenovitých a adresných registrů pacientů vnímáme se značnými rozpaky. Tyto rozpaky jsme sdělili Ministerstvu zdravotnictví. Myslíme si, že vedení jmenovitých seznamů pacientů je z medicínského hlediska většinou nepotřebné, výjimkou mohou být některá nakažlivá onemocnění, znamenající vážné a trvalé ohrožení ostatní populace." - Chtěl bych připomenout, že tuto problematiku řeší jiný zákon, a to zákon o ochraně veřejného zdraví, takže není na to potřeba lex specialis.

Toto bylo několik krátkých úryvků.

A když zde budou zaznívat hlasy předkladatelů tohoto tisku, že s tím někdo v lékařské veřejnosti souhlasí - ano, souhlasí. Přiznávám, jsou to většinou správci těch registrů a úzká skupina uživatelů těchto registrů. Je logické a pochopitelné, že mít nadstandardní informace v neomezeném rozsahu je pro uživatele těchto registrů velmi příjemné, a já s tím souhlasím, na jejich místě, kdybych já se měl např. zabývat cévními onemocněními, tak bych chtěl mít každého pacienta této republiky podchyceného dokonale, včetně jeho bydliště, data narození, profese, jeho pohybu za posledních deset let, seznamu všech rizikových faktorů, se kterými se setkal. Je to logické, ale přesto nás to jako zákonodárce neopravňuje k tomu, abychom na tento princip přistoupili.

Víte, že jsme se s kolegou Cabrnochem pokoušeli předložit jisté pozměňovací návrhy, které by vedly k jakémusi změkčení při zachování stávajícího rozsahu registrů. Tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Myslím, že jsme tím dostatečně vyčerpali svou snahu a kapacitu pomoci konstruktivním přístupem.

Jelikož k dalšímu konstruktivnímu přístupu nám nebyl poskytnut dostatečný prostor, nezbývá mi nic jiného, než s čistým svědomím přednést návrh na zamítnutí tohoto tisku.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců klubu ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Ano, paní ministryně zdravotnictví. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, diskutujeme zde již velmi dlouho, zda registry ponechat, nebo neponechat, nebo co s nimi. Uvědomme si ale jednu podstatnou věc. Stále voláme po transparentnosti českého zdravotnictví, po stabilizaci, po jasných pravidlech poskytování zdravotní péče, po informacích, po komunikaci. Jestliže se podíváme, jaké bohatství registry vlastně mají, vidíme že vlastně jsou to také určitým způsobem ukazatele efektivity různých způsobů léčby, ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a jsou to také ukazatele toho, že vlastně poskytnutím dat zabraňujeme duplicitě, protože jasná identifikace rodného čísla s tou kterou chorobou, která je v daném registru, zamezuje, aby byly duplicitně uváděny či nějakým způsobem ještě vykazovány. To je myslím cesta, kterou chceme jít a kterou chceme těm, kterých se to týká, dávat zcela jasně informace o ukazatelích kvality a efektivity poskytované zdravotní péče a poskytovaných metodách.

Některá data musí být samozřejmě sbírána anonymně, ale u některých dat, zvláště pak když se jedná o život, což je to nejcennější, co máme, a o ukazatele zdraví, pak je třeba mít informace podrobné, tak abychom mohli zcela jasně vyhodnotit, zda efektivita poskytnuté péče a léčby byla správná.

Zmínila bych se ještě o jedné věci, o které málo hovoříme. Hovoříme-li o svobodě, hodně o svobodě, a to takové, kdy je zapotřebí ke všemu souhlas, pak se chci zeptat těch, kterých se to dotýká, kteří by ten souhlas měli dávat, to je pacientů, zda tento souhlas, když ho nedají, budou rovněž i v tom duchu podporovat, když se potom dovědí, že budou mít nevyléčitelnou chorobu a budou chtít patřičné informace, zda léčba a metodika, která je používána, např. při léčbě nádorových onemocnění, je ta správná a jestli znamená záchranu jejich života. Pak nám nejspíš začne záležet i na informacích vzešlých z analýz zdravotních dat, zvláště pokud nám to zvýší šanci na život.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni a táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Paní předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, paní poslankyně Emmerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, o významu registrů bylo řečeno již mnohé. Doufám, že nikdo z nás nepochybuje o prospěšnosti těchto informací, které slouží jednak individuálnímu, ale také veřejnému zájmu.

Ti kolegové, kteří se zabývají tím, zda tyto údaje není nebezpečné někam předat, se kupodivu nepozastavují nad tím, že zdravotní pojišťovny vedou veškerou zdravotnickou dokumentaci, včetně nejintimnějších osobních údajů, o každém z nás. Dokonce se kolegové napojují i na určité aktivity, tzv. internetové zpravodajství pro jednotlivé pacienty.

Zaráží mě, že pan zpravodaj - resp. nikoli zpravodaj, ale pan poslanec Ouzký - by chtěl tento zákon zamítnout pouze na podkladě toho, že nebyly prohlasovány jeho a Cabrnochovy pozměňovací návrhy. Co když zpravodaj podá nový pozměňovací návrh, který filozofii těchto registrů pozmění? - což skutečně také hodlá udělat.

Chtěla bych vám jenom říci, jaká vyšla zpráva 2. prosince v tiskové kanceláři. "Úřad na ochranu osobních údajů bude možná muset v příštím roce začít sankcionovat ty lékaře a zdravotnická zařízení, kteří budou poskytovat údaje o pacientech do zdravotnických registrů." Na tiskové konferenci na to dnes upozornil šéf Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt. "Zabránit by tomu mohla novela, jejíž projednání bylo před několika dny zablokováno v Poslanecké sněmovně."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP