(15.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane zpravodaji, já se domnívám, že jestliže máte pozměňovací návrhy zpracované písemně, tak není problém, aby technické zázemí vaše pozměňovací návrhy rozmnožilo a během půl hodiny nebo jedné hodiny je měli k dispozici všichni poslanci. Dala bych jeden návrh, protože máme před sebou ještě dva body této 25. schůze. Pokud byste chtěl modifikovat svůj návrh tak, že bychom tento bod přerušili a pokračovali až po tom čtvrtém bodu (Maštálka: Ano.), jestliže bude rozdáno, tak si myslím, že by to bylo možné.

Teď v tuto chvíli tedy nechám hlasovat o vašem návrhu na přerušení podrobné rozpravy do doby, než budou všem poslancům rozdány vaše pozměňovací návrhy. Pokud by byly dříve, než bychom ukončili i ten 4. bod, tak bychom pokračovali v jednání až po čtvrtém bodu. Je to tak? Můžeme se tak domluvit? (Maštálka: Ano, souhlasím.)

Já tedy ještě jednou zagonguji a pokusím se svolat všechny. Ale vidím, že snad jsme tady všichni, a nechám hlasovat o vašem návrhu na přerušení tohoto bodu v podrobné rozpravě do doby, než budou rozdány všem písemné pozměňovací návrhy. Předpokládáme, že to bude nejpozději po posledním bodu této 25. schůze.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje na přerušení v podrobné rozpravě, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 187 poslanců 176 hlasovalo pro návrh, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Končím tedy tento zatím přerušený bod.

 

Budeme pokračovat v projednávání bodu

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně zdravotnictví paní Marie Součková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh zákona je vlastně souvisejícím návrhem zákona s předcházejícími dvěma zákonnými normami, a proto si dovolím zkrátit své úvodní slovo na minimum, protože se jedná o zapracování důležitých legislativních změn. Věřím, že i takto navržený návrh zákona v pozměňovacích zněních podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 447/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, paní přesedající. Vážená paní ministryně, vážená vládo, dámy a pánové, zdá se mi, jako bych dnes měl tento pult předplacen - neobvykle - nyní s mojí povinností zpravodaje k tomuto tisku.

Usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk, jako příloha k tomuto zákonu. Proto si myslím, že je zbytečné, abych ho zde předčítal. Tisk byl řádně projednán, a jelikož jeho charakter je velmi technický, potřeba této novely byla vyvolána jinými základními normami, hlavně se jedná o dopad tisku, který jsme projednali ve druhém čtení, to je tisk, který pojednává o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání. Tato norma se promítá do jiných zákonů, které jsou v usnesení výboru zmíněny a vyjmenovány.

Výbor vše projednal a doporučuje této sněmovně propustit tento tisk do třetího čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Protože v obecné rozpravě nepadly žádné návrhy, o kterých by bylo nutno teď hlasovat, zahajuji podrobnou rozpravu, do které rovněž nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo do podrobné rozpravy hlásí z místa. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím.

Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Nechtějí. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat v jednání bodem

 

4.
Návrh poslanců Tomáš Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 419/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Tomáš Kvapil a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora.

Na 23. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Táži se navrhovatele pana poslance Tomáše Kvapila, kterého ale nevidím, zda chce vystoupit k bodu tohoto druhého čtení - případně dalších navrhovatelů, Vladimíra Říhy či Radko Martínka. Zřejmě nechtějí. Navrhovatel pan poslanec Vladimír Říha ano. Prosím, pane poslanče, máte tedy slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že při minulém projednávání bylo řečeno vše, široké okolnosti byly předneseny a že můžeme přistoupit rovnou k obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se přece jenom zeptám pana zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Jaroslava Krákory, zda chce vystoupit jako zpravodaj. Zatím nechce, děkuji.

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím pana poslance Miroslava Ouzkého. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, paní předsedající, zůstanu věrný své dnešní tradici vystupovat ke každému tisku.

Vážená vládo, kolegyně, kolegové, při projednávání tohoto tisku jsem vystupoval opakovaně a snažil jsem se věcnými argumenty vás všechny přesvědčit za prvé o tom, že je jistě správné v odůvodněných případech sbírat důvěrné zdravotní informace, které povedou jednak k informacím o zdravotním stavu naší populace a jednak mohou napomoci při řešení a léčení závažných onemocnění. Ale zároveň jsem upozorňoval na to, že tak jako je tato věc řešena v České republice, to je ve svém rozsahu a založeno 12 registrů, některé ty registry se absolutně nezabývají závažnými zdravotnickými informacemi, protože například registr hospitalizovaných pouze sumarizuje data o lidech, kteří někdy prošli zdravotnickým zařízením, a že takto předložená novela je nejenom velmi nestandardní, tak jak je napsáno i v důvodové zprávě, ona je výjimečná na světové úrovni svým rozsahem.

Odvažuji se tvrdit, že je to norma, která, pokud bude přijata, bude v rozporu s některými závaznými mezinárodními závazky České republiky. Snažil jsem se i se svými kolegy vyvolat vážnou diskusi. Když jsem při posledním projednávání tohoto tisku navrhoval vrátit tisk do druhého čtení, tak mým úmyslem nebylo to, vrátit ho do druhého čtení, abychom ho vzápětí další týden znovu projednali na mimořádné schůzi, ale mým úmyslem bylo, jak jsem zde předeslal, vážně pracovat s touto normou, shromáždit, otevřít veřejnou diskusi k této závažné normě, přizvat odborníky jak z oblasti ochrany osobních údajů, tak z lékařských kruhů, i odborníky z oblasti informatiky, a vypracovat konsensuální novelu, která by na jedné straně pokrývala potřeby lékařské veřejnosti a na druhé straně by splňovala normy, které vyžaduje Úřad na ochranu osobních údajů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP