(15.20 hodin)

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, neříká se mi to také lehce. Jsem také lékař, ale současně i ministr zdravotnictví. A věřím, že nikdo mě nebude podezřívat ze střetu zájmů, ale to, co se odehrálo na sjezdu lékařské komory, kdy mnohdy některé etické věci by měly mít jiný rozměr, tak musím říci, že zákon, který jsme předkládali, by skutečně měl doznat změn, tak aby lékařská komora byla profesní, stejně profesní, jako jsou lékařské komory stomatologické nebo lékařské komory farmaceutů. Mě mrzí, že ty, které se chovají způsobem, který je vnímán veřejností velmi dobře, tak musí součástí tohoto zákona být rovněž projednávány. U nich je možná i prestižní, že se stávají členy jejich profesních sdružení ti, kteří vykonávají svoji praxi, kdežto mnohdy v lékařské komoře vidím, že spíše se ubírá směrem ne etickým, ne odborným, ale spíš opravdu odborářským, a kdy se ztenčují tyto věci mnohdy na projednávání platových podmínek a jiných záležitostí. Nicméně věřím, že přečteme-li si návrhy pozměňovacích návrhů, které přijdou, budeme jasně a nekompromisně zvažovat, zda nadále členství povinné, anebo členství nepovinné, či členství povinné pro ty, kteří vykonávají samostatně své povolání, kteří zastávají odpovědné funkce jakožto primáři a ostatní, a pro ty, kteří absolvovali školu, tak aby se snažili stát se dobrovolně členy těchto profesních sdružení. Toto bych chtěla, abychom vzali při projednávání zákona také v potaz.

Druhou věcí je vydávání osvědčení. Kdo bude vydávat? Bude vydávat Ministerstvo zdravotnictví i těm zařízením, která již metodicky vede a kdy převedlo centrální věci směrem do periferie metodické? Nebo to bude samospráva, které bychom zase ubírali nějakým způsobem kus jejích pravomocí? Tady by bylo zapotřebí, když řekneme určité věci, změny, tak aby se také promítly řádně do kompetencí. Ministerstvo nemůže udělovat jednotlivě kterýmkoliv lékařům, kteří vykonávají své povolání odpovědně, kteří mají osvědčení, mají vzdělání, mají vybavení i technické, a muselo by pověřit potom někoho k výkonu té pravomoci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. A teď poprosím pana zpravodaje, aby mě sledoval. Předpokládám, že v obecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bych teď měla nechat hlasovat. Zahájím tedy podrobnou rozpravu, pokud pan zpravodaj nechce vystoupit se závěrečným slovem. Prosím.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych na závěr obecné rozpravy jednak vyjádřit souhlas s tím, co bylo řečeno paní ministryní. Za druhé bych chtěl konstatovat, že tento zákon neprojednává Poslanecká sněmovna poprvé. A ze své zkušenosti musím konstatovat, že pohříchu ti, kteří před lety usilovali o změnu povinného členství na nepovinné, jak ukazuje minimálně vývoj v České lékařské komoře, byli blíže pravdě než ti, kteří prosazovali členství povinné.

Za druhé bych chtěl říci, že naším záměrem nepochybně ve sněmovně není trestat jakoukoliv komoru, ale vytvářet novelou zákona podmínky pro pokud možno bezproblémový chod těchto institucí, tak aby byly ve prospěch jejich členů, ale i ve prospěch českého zdravotnictví. A to opět minimálně, co se týká poznatků, které byly před i v průběhu sjezdu České lékařské komory, musíme říci, že současný stav neumožňuje.

Třetí poznámka. Znám argumenty, které přednesl kolega Ransdorf. Vzácně se shodují s argumenty prezidenta České lékařské komory a beru je samozřejmě naprosto vážně. Z druhé strany musím říci, že znám i názor a konzultoval jsem pojetí tohoto zákona s právníky, kterých si nesmírně vážím a kterých si váží i tato sněmovna, např. s profesorem Jičínským, a shodli jsme se, že úprava tak, aby byl možný soulad a odvolatelnost u soudu, je naprosto nezbytná.

Doufám, že pozměňovacími návrhy, které budou podány v podrobné rozpravě, umožníme, aby se poměry v komorách, kterých se tisk 446 týká, jenom zlepšily. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Miroslava Ouzkého. A předpokládám, že pan zpravodaj v podrobné rozpravě odkáže na písemné pozměňovací návrhy.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Já vám děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolil využít této podrobné rozpravy k přednesení drobného pozměňovacího návrhu. Ten pozměňovací návrh spočívá v tom, že v § 2 předkládané novely zákona v odst. 2 navrhuji vypustit celé písmeno d).

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Vzhledem k tomu, že bychom měli být konzistentní v našich názorech, tak tento odstavec se týká stejné problematiky, kterou řeší i další námi projednávaná novela. Ta při projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví doznala jistých změn a byly přijaty pozměňovací návrhy, které řeší současný nesoulad mezi dohledem České lékařské komory nad věcným, technickým a personálním vybavením nestátních zdravotnických zařízení, tzn. v současné době téměř všech zdravotnických zařízení, která byla převedena na kraje. Jelikož tento nesoulad vyvolal jistou poptávku ve zdravotnické veřejnosti, tak byl zakomponován do novely, kterou budeme projednávat následně. Ale o tom samém hovoří tento zákon a tento odstavec, a abychom obě normy uvedli do souladu, tak navrhuji ten odstavec d) vypustit.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a táži se pana zpravodaje, zda v podrobné rozpravě hodlá odkázat na písemné pozměňovací návrhy, které avizoval v obecné rozpravě. - Pan zpravodaj mě neposlouchal. Ještě jednou se zeptám, zda v podrobné rozpravě hodlá odkázat na písemné pozměňovací návrhy, které avizoval v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Já bych, paní předsedající, na ně rád odkázal, ale protože je mám teprve teďka v písemné podobě a je třeba, aby byly namnoženy, tak spíš se chci poradit, jakým technickým způsobem nezdržovat sněmovnu a přitom pozměňovací návrhy podat. Mohu je samozřejmě načíst, ale budu sněmovnu velice dlouho zdržovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já jsem teprve teď pochopila váš původní návrh, i když ten úplně původní nebyl správný, protože v obecné rozpravě by nebylo možné nic předložit. Nicméně jsem směřovala váš návrh, aby podrobná rozprava byla přerušena do zítřejšího dne - původně jste to tak, pane zpravodaji, přednesl. Já se vás ptám, zda trváte na tomto svém návrhu, a chtěla bych v tom případě upřesnění, do které hodiny byste navrhoval přerušení podrobné rozpravy k tomuto bodu programu.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Pokud by byla shoda, je možné podrobnou rozpravou začít naše zítřejší jednání, tj. na devátou hodinu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Předpokládám, že pan zpravodaj navrhuje přerušení této 25. schůze jenom v tomto bodu, který právě projednáváme, s tím, že kdyby náhodou tento jeho návrh prošel, tak že bychom poté museli pokračovat v 25. schůzi jenom v části týkající se tohoto bodu zítra v 9 hodin, jak jste říkal, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Je ještě jedna varianta. Neznám technické možnosti našeho administrativního zázemí. Pokud by bylo možné za dvě hodiny rozdat moje komplexní pozměňovací návrhy, může za dvě hodiny podrobná rozprava pokračovat ještě dnes.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP