(15.10 hodin)
(pokračuje Maštálka)

Pokud by se ukázalo, že komory nejsou schopny plnit stanovené úkoly náležející státní správě, budou svěřeny státní správě.

Tolik podrobnější obecné poznámky k předkládanému tisku.

Chtěl bych jako zpravodaj navrhnout, a to ze dvou důvodů, které uvedu, přerušení po ukončení obecné rozpravy projednávání tohoto tisku, a to do zítřka, pokud na tom bude shoda. Důvody jsou dva. Za prvé - předcházející právní norma a tato norma o komorách spolu souvisejí a bylo by dobré mít čas v určité míře sladit tyto dvě normy. Za druhé - chtěl bych požádat o vytvoření časového prostoru, abych poměrně rozsáhlé, několikastránkové komplexní pozměňovací návrhy, které jsem avizoval, mohl nechat namnožit, aby byly rozdány na lavice a nebylo potřebné je číst a tím ztrácet čas této ctěné sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jenom bych vás, pane zpravodaji, upozornila na to, že pokud skutečně budete chtít předložit návrh na přerušení po ukončení obecné rozpravy, a zároveň jste zmiňoval pozměňovací návrhy, které zřejmě padnou ještě v obecné rozpravě, jestliže přeruším po ukončení obecné rozpravy, nebude šance předložit tyto pozměňovací návrhy. Prosila bych o upřesnění. Možná, že jsem málo chápající.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Ne, ne, zcela jistě více než já. Ale praktičtější - pokud to tak jednací řád umožňuje - může být ta varianta, že přerušíme po zahájení podrobné rozpravy, aby mohly být návrhy rozdány na lavici a nemusely být čteny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Děkuji za vaši zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to paní poslankyně Zuzky Rujbrové. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, nebývá obvyklé, aby plénum Poslanecké sněmovny bylo informováno o peticích, které Poslanecká sněmovna obdržela jiným způsobem než v rámci projednávání zprávy o peticích za minulé období. V daném případě s ohledem na čas projednávání tohoto tisku nevidím jinou možnost, jak vás seznámit se stanoviskem petentů, kteří se na nás obracejí se svojí peticí za nepovinné členství v České lékařské komoře. Podotýkám, že tato petice došla Poslanecké sněmovně 1. prosince tohoto roku. Pokládala jsem za nutné vás o jejím obsahu informovat.

Petenti nás žádají, abychom umožnili výkon povolání lékaře bez nutnosti být povinně členem České lékařské komory, přičemž ovšem nesmí být lékařům upíráno právo se svobodně sdružovat v profesních organizacích, které jim budou blízké, a budou jim důvěřovat, včetně České lékařské komory. Profesní či stavovská samospráva je chápána jako projev občanské společnosti, jejíž součástí je i právo občana - v daném případě občana, který povolání lékaře vykonává - svobodně rozhodnout, zda si přeje využívat výhod i nevýhod členství v profesní organizaci a zda si přeje, aby tato organizace vystupovala, jednala a zaštiťovala se jeho jménem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní poslankyně, promiňte. Prosila bych pana poslance Šuláka, aby mluvil potišeji, ale úplně nejlépe aby se posadil do své poslanecké lavice, protože paní poslankyni Rujbrovou ruší. Všechny vás prosím, abychom se ztišili a věnovali pozornost těm, kteří právě přednášejí své stanovisko.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní předsedající. Nepřednáším své stanovisko, přednáším stanovisko 3059 petentů, kteří během uplynulého měsíce petici podepsali, s tím, že průběžně docházejí další podpisové archy a petiční akce dále probíhá.

Dále bych rád poukázala na skutečnost, že petenti ve svých argumentech poukazují na skutečnost, že v posledních letech Česká lékařská komora prakticky přestala plnit své funkce, ke kterým byla zřízena, tedy funkce odborné a etické, a většinu svých aktivit přenesla do oblasti odborové, ekonomické či politické.

Oni sami spatřují úlohu komory především v oblasti odbornosti a etiky lékařského povolání, s tím, že může samozřejmě komora vykonávat i pravomoci, které jí svěří stát, ale v tom případě se musí chovat jako úřad, dodržovat předpisy, rozhodnutí musí být přezkoumatelná apod. Pro plnění této úlohy, které se v současné době podle názoru petentů komora prakticky nevěnuje, by nemuselo být povinné členství podmínkou.

Druhá oblast činnosti České lékařské komory, a to hájení ekonomických a dalších zájmů členů a jejich zastupování při různých jednáních, pomoc, sjednávání výhod atd., odpovídá spíše postavení odborové či srovnatelné zájmové organizace, kde ovšem by členství mohlo být dobrovolné a povinné členství není rozhodně podmínkou.

Tolik stanovisko petentů. Bude-li mít kdokoli zájem seznámit se s obsahem petic i průvodními materiály podrobněji, jsou vám k dispozici. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Jako další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Miloslav Ransdorf. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, nejsem lékař, takže mě nikdo nemůže podezřívat ze střetu zájmů ani z jiných motivací, které by mě vedly k dopředu jasnému stanovisku, ale chtěl bych říci následující.

Jednak ve většině vyspělých zemí je obvyklé, že je povinné členství v lékařské komoře. Za druhé bych chtěl říci, že zrušením povinného členství by se otevřel prostor pro různé lobbistické tlaky. Za třetí - je asi nutné zvážit to, že by se touto cestou odstranila překážka nebo určitá protiváha pojišťovnám. Pojišťovny by si v podstatě mohly dělat do značné míry, co chtějí. Za čtvrté - kdyby se přijal princip, který by zrušil povinné členství, ekonomický chod komory by dostal těžkou ránu.

Jsou to čtyři poznámky, které není třeba rozvádět, ale z kontaktů s lékařskou obcí jsem se setkal s těmito poznámkami. Pokládám za svou povinnost je vnést do dnešní debaty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím, že by se někdo do obecné rozpravy hlásil. Obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se paní navrhovatelky, paní ministryně a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Prosím, paní ministryně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP