(18.30 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Dále pak návrh v této části předepisuje provedení výše úpravy výše dotace ze státního rozpočtu v případě, že vláda vydá nařízení o úpravě zaměstnanců ve školství.

Třetí část námi navrhovaných změn se týká zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle nyní platné úpravy může dát zřizovatel příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby příspěvková organizace část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. Principem navržené změny je zejména posílení samostatného rozhodování příspěvkové organizace tím, že se jí umožňuje během roku rozhodnout o přesunu částky rezervního fondu až do výše 250 000 Kč do svého investičního fondu bez souhlasu zřizovatele. Zřizovateli je však nadále ponechán nástroj ke kontrole této části hospodaření příspěvkové organizace, neboť je mu ponecháno po skončení roku oprávnění schvalovat výši rezervního fondu.

Vláda ve svém stanovisku se ani s touto úpravou nevyrovnala a nesouhlas opět vyjadřuje jedinou zcela obecnou větou, ve které konstatuje, avšak totiž znovu bez jakékoli argumentace, že návrh by vedl k omezení rozhodovacích pravomocí zřizovatele. I v této věci jsem očekával od vlády například věcnou polemiku o výši částky nebo jakýkoli konkrétní věcný názor, nicméně nic jsem se ze stanoviska vlády nového nedověděl.

Vážené dámy, vážení pánové, doufám, že jsem vás svým vystoupením přesvědčil, že předmětem novely jsou skutečně jen dílčí zlepšení pro výkon veřejné správy především v oblasti školství. Jde přitom o zlepšení, která si nevyžádají žádné nové výdaje z veřejných rozpočtů, a pokud k něčemu povedou, tak jedině ke zlepšení byrokratické zátěže a k pružnějšímu rozhodování na úrovni obcí a krajů. Jedná se rovněž o změny, které v mnohých případech chod škol a školských zařízení mohou zlepšit, resp. zkvalitnit. Proto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Waltru Bartošovi jako zástupci navrhovatelů. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Milan Bičík, který byl určen zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, poslanecký návrh na změny zákona 564/1990 Sb., což je zákon o státní správě a samosprávě ve školství, zákona 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, a zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních celků, vše samozřejmě ve znění pozdějších změn a doplňků, snad nejlépe uvedu konstatováním, že buď je, anebo by nám všem alespoň měl být znám, a to už dost důvěrně. Setkáváme se s ním totiž ve formálně modifikované podobě v tomto volebním období už potřetí.

Já bych jen připomenul, že ve sněmovním tisku č. 97 nám byl předložen současně s návrhem na změny v zákoně o obcích a v zákoně o krajích. Další tisk, č. 244, se již týkal výše uvedených tří zákonů s tím, že změny týkající se zákonů o obcích a o krajích byly obsaženy v samostatném tisku 243, a dnes se tedy s tímto návrhem setkáváme opět.

Musím konstatovat, že na smyslu, formálním obsahu návrhu včetně důvodové zprávy se s výjimkou několika drobností, jako je jedna předložka, několik jmen, pořadí předkladatelů, v podstatě nic neměnilo. Celkem logické je, že i vystoupení předkladatele pana kolegy Bartoše připomíná velmi nápadně jeho vystoupení ze 16. schůze Poslanecké sněmovny, myslím, že to bylo 16. května.

Já si teď dovolím malinko celou situaci zlehčit. Shrnuto sportovní terminologií, ani soupiska, ani herní systém a koneckonců ani zápasová taktika předkladatelů se nezměnily. Musím k tomu podotknout, že vláda sportovně zvedla hozenou rukavici a stejně stereotypně a poněkud jednotvárně zpracovává svá zamítavá stanoviska, z nichž poslední jste obdrželi právě k tomuto tisku. Čili teď bych si dovolil na okamžik převzít funkci komentátora a oznámit této ctěné sněmovně, že po prvních dvou - a já doufám, že třetinách - je skóre 2:0 ve prospěch vlády, a současně bych také připomněl, že celková hmotnost tisků a stanovisek ve sněmovně k tomuto případu rozdaných již se podle mého odhadu blíží asi 40 kilogramům.

A teď už vážně. I když můj názor na návrh zákona jako celek i nejméně dvě jeho jednotlivé části se podstatně víc blíží stanovisku vlády než názoru předkladatelů, nebudu dnes v rozpravě vystupovat k jeho obsahu, neboť ho uvedl pan předkladatel, navíc první čtení ve sněmovně už dvakrát proběhlo, a nebudu ani navrhovat zamítnutí. Domnívám se totiž, že při vytrvalosti předkladatelů bude mít zamítnutí návrhu za následek jeho další předložení, na což mají předkladatelé nepochybně právo, takže by se skutečně mohl stát takovým tím nejzelenějším evergreenem tohoto volebního období. Myslím si, že tady bude lépe, když tuto přímo ve sněmovně nutně poněkud obecnou a obecněji zaměřenou diskusi nad návrhem vystřídáme podrobnější a věcnější diskusí v garančním výboru.

Já bych rád při této příležitosti vyjádřil i naději, že tuto vstřícnost ocení i předkladatelé a v případě, kdy ve věcné podrobné diskusi jejich návrh dostatečně neobstojí a nepřesvědčí - a teď zas přejdu do sportovní terminologie - vhodí ručník do ringu a uvolní sněmovně prostor na projednávání dalších návrhů. Jinými slovy, že už by ten návrh dál předkládán nebyl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Milanu Bičíkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první se přihlásila paní poslankyně Michaela Šojdrová. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám k dispozici.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, domnívám se, že vytrvalost předkladatelů, zejména pana kolegy Bartoše, si zaslouží, abych se aspoň krátce k návrhu zákona vyjádřila. Zejména bych zdůvodnila, proč tento návrh nepodporuji.

Já se domnívám, že právě v novele zákona o soukromých školách se snaží předkladatelé řešit problém, který tyto soukromé školy mají. Je to problém praktický a považuji za skutečně nutné se problematikou vyplácení dotací soukromým školám zabývat, nicméně já upozorňuji, že v tuto chvíli pro letošní rok je to pasé. Možná že kolegové předkladatelé jsou informováni o tom, že soukromým školám v letošním roce byla dotace poskytnuta již do 15. listopadu, tedy ne do posledního dne listopadového měsíce. Ministerstvo školství se samozřejmě snažilo problém financování soukromých škol řešit. Já jsem si ověřovala v terénu, co skutečně na soukromých školách probíhá se zpožděnými dotacemi, a je pravda, že toto je problém zejména soukromých škol, které vybírají nízké školné anebo žádné školné. Potom takovéto soukromé školy skutečně v měsíci říjnu, listopadu se dostávají do velkých finančních problémů a musí si peníze půjčovat.

Samozřejmě, že to prodražuje jejich hospodaření, a to je věc, ve které bychom soukromým školám měli pomoci, a umožnit jim to, aby se hospodařilo efektivně. Nicméně upozorňuji na to, že v letošním roce již tato situace vyřešena je. A pokud předkladatelé skutečně chtějí soukromým školám pomoci, pak se budou moci zapojit do diskuse o novém školském zákoně, který bude v příštím roce předložen. Jeho součástí bude novela zákona o soukromých školách.

A já skutečně považuji za nutné, abychom situaci soukromých škol, právě vyplácení dotace ve čtvrtém kvartálu, řešili. Domnívám se, že vhodnější než posunutí data je umožnit tuto věc řešit formou záloh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP