(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, čas pauzy vypršel, tak vás prosím, abyste se dostavili do jednací síně a my mohli pokračovat v přerušeném programu. Využiji pauzy ještě, že sdělím, že se mi tady také písemně omlouvá ministr Pavel Němec. Omlouvá se z dnešního jednání sněmovny.

Ještě jednou žádám všechny, aby se dostavili do sněmovny, a my bychom měli hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu vám nyní návrh usnesení. Doufám, že všichni, kdo mají zájem hlasovat, jsou už v jednací síni. Ještě vás odhlásím. Žádám, abyste se všichni znovu přihlásili.

Přednesu návrh usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 402/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 402/4." To je tedy text usnesení, o kterém bychom nyní měli hlasovat. Hlásí se někdo? Ne. Takže budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, jak jsem ho právě přečetl, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 305. Z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 89, proti 82.

 

Vyčkáme ještě kontroly hlasování. Nikdo tedy nezpochybňuje hlasování. Pak konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Děkuji panu senátoru Kolářovi, panu navrhovateli, a končím projednávání bodu č. 5.

 

Dalším bodem našeho programu, druhým pevně zařazeným bodem, je bod

 

72.
Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 467/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 467/1. Předložený návrh by měl odůvodnit hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, kterého mezi námi vítám. A prosím pana hejtmana, aby se rovnou ujal slova. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid.

Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vládo, vážení kolegové zastupitelé, poslanci a tak dál, cílem návrhu zákona Ústeckého kraje je napravit stávající stav zákona o krajích, kde v § 5 zákona o krajích bude doplněn nový odst. 4, který by svým obsahem přiměřeně odpovídal stejnému ustanovení § 34a odst. 3 zákona 128 o obcích.

Znění říká: Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání praporu obce není nutný souhlas. To je znění zákona o obcích.

Stejné ustanovení v zákoně o krajích vypadlo novelou k 1. 1. 2001, tuším, a není nám známo, z jakého důvodu. Na základě absence tohoto usnesení se staly vyhlášky na ochranu znaků krajů nadbytečnými, nebo dokonce v rozporu s ústavou, a proto navrhujeme doplnit analogické usnesení do zákona o krajích tak, jak je v zákoně o obcích.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy říká, že principem navrhované změny je sjednocení problematiky užívání symbolů, tedy znaku a praporu územních samosprávných celků. Neexistuje totiž žádný důvod ani zvláštní zájem, proč by měla problematika užívání symbolů od 1. ledna 2003 být upravena rozdílně pro obce a rozdílně pro kraje. Z výše uvedeného vyplývá, že postavení obcí i krajů je vymezeno společným právním rámcem, a proto je žádoucí sjednotit postavení těchto veřejnoprávních korporací vždy, pokud je to účelné a tomuto sjednocení nebrání zvláštní právní úprava nebo zvláštní zájem.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Přijetí navrhované právní úpravy nemá žádný dopad na státní rozpočet ani na rozpočet územně samosprávných celků.

Myslím si, že to stačí na vysvětlení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane hejtmane. Prosím, aby se slova ujal ještě zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, myslím, že by bylo zcela zbytečné vás zdržovat při takové velmi drobné novele, která je obsažena v tisku 467, a také s ohledem na to, že pan hejtman Šulc tady veškeré důvody i vlastní znění úpravy návrhu zákona o změně zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zmínil. A z toho důvodu nebudu přednášet další stanoviska. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP