(14.10 hodin)
(pokračuje Hojda)

Současně bych chtěl seznámit Poslaneckou sněmovnu - a tak to jde dnes písemně na jednotlivé poslanecké kluby - že byla podána jedna platná nominace na volbu člena Grantové agentury. Volba se v tomto případě může konat nejdříve 9. prosince - samozřejmě po projednání ve volební komisi, která se k tomu bude muset sejít.

Jen bych chtěl upozornit na to, že aby volba mohla proběhnout v tomto termínu jednání Poslanecké sněmovny, je zapotřebí, aby byl zařazen nový bod "volba člena Grantové agentury", a to bych prosil na návrh buď některého poslaneckého klubu, nebo některého poslance. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili v této chvíli nenavrhujete žádné hlasování. Děkuji panu předsedovi volební komise.

Nyní budeme jednat podle našeho programu, který je sestaven tak, že začínáme pevně zařazenými body, což jsou body 5, 72 a 166. Po jejich projednání pak budeme pokračovat dalšími body ve schváleném pořadí schůze.

Ještě se hlásí o slovo pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedo, chtěl bych jen připomenout, že pan předseda volební komise dal procedurální návrh na pevné zařazení bodu volby. O tom by měla sněmovna hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já jsem se ptal, chce-li pan předseda o něčem hlasovat.

Ten návrh byl na středu před polednem příští týden zařadit bod voleb - je-li to takto přesně formulováno. Znamená to tedy, že je třeba hlasovat o zařazení bodu voleb na středu příští týden před polední přestávkou - dívám se na pana předsedu volební komise, je-li to tak. (Poslanec Hojda souhlasí.) Ještě tedy o tomto návrhu budeme hlasovat, to znamená o zařazení bloku voleb.

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 304 se z přítomných 167 poslanců pro vyslovilo 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže volby budou ve středu příští týden před polední pauzou.

 

Sděluji dále, že paní poslankyně Šojdrová má náhradní kartu č. 17.

 

Nyní opakuji, že začneme pevně zařazenými body č. 5, 72 a 166. První na řadě je tedy bod číslo

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 402/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení a pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 402/4.

Vítám pana senátora Roberta Koláře a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se jako první vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. Ostatní prosím o klid. (Zvoní).

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, v Senátu byl tento návrh projednán a celkem s 23 schválenými pozměňovacími návrhy byl vrácen zpět k projednání do Poslanecké sněmovny. Mohu konstatovat, že pozměňovací návrhy Senátu nemění rozhodujícím způsobem systémové změny, které byly schváleny Poslaneckou sněmovnou, ale pouze upřesňují navrženou úpravu v některých bodech tak, aby její uplatňování v praxi bylo jednodušší a nezpůsobovalo kolize mezi poplatníky a správci daní. Mohu proto konstatovat, že změny navržené Senátem nemají negativní dopad na původně schválenou předlohu Poslanecké sněmovny, naopak v řadě ohledů tuto předlohu z legislativního hlediska ještě vylepšují.

Jako zástupce předkladatele mohu vyjádřit se všemi navrženými změnami souhlas a mohu doporučit Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila ve znění přijatém v Senátě.

Současně si dovoluji Poslaneckou sněmovnu informovat, že v rámci jednoho z pozměňovacích návrhů, který byl schválen Senátem, byl vyřešen i problém zařazení kabelových televizí do snížené sazby DPH.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se předsedy rozpočtového výboru pana poslance Kalouska, jestli se chce k pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit. - Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Připomínám, že není možné nyní navrhovat žádné pozměňovací návrhy. Do rozpravy by měl jako první dostat příležitost vystoupit senátor Robert Kolář. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že pan místopředseda vlády Sobotka poměrně přesně popsal jednak proceduru Senátu, jednak změny, ke kterým došlo. Já bych vedle věcné změny, o které on se zmínil, a sice přeřazení kabelových televizí do nižší sazby z 22 do 5 % zpět, připomenul ještě tři změny, které já považuji za důležité.

Především to, že Senát zařadil možnost uplatnit nyní snížené daně z příjmů právnických osob v úrovni 28 % pro rok 2004 i pro ty subjekty, které používají takzvaný hospodářský rok, čili nikoli kalendářní rok. To je jedna změna.

Druhá změna, kterou považuji za podstatnou, je otázka rozložení jednorázového zdanění pohledávek a zásob, a to pro fyzické osoby - členy sdružení, pro které kdyby přešly k 1. lednu 2004 na systém podvojného účetnictví, nemohly by tyto pohledávky rozložit jako ti, kteří přecházejí k 1. lednu 2005. Čili i tuto nesrovnalost jsme odstranili.

A třetí problém, který se vyřešil, je otázka odložení problému nízké kapitalizace na novou definici spojených osob, jak je to zařazeno v tomto zákoně. Pokud by se ponechalo znění, které schválila Poslanecká sněmovna, pak by to s největší pravděpodobností vedlo k zániku těchto společností, především společností leasingových.

Ostatní změny, které Senát přijal, jsou změny, které buď zpřesňují text, nebo jsou legislativně technického charakteru.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP