(15.40 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Je to norma, která je pro nás důležitá, abychom dokázali naplnit směrnice Evropské unie, a po přijetí tohoto zákona nás ještě čeká mnoho dalších správních řízení, a proto bych velmi stál o to, aby tento zákon byl skutečně v úterý projednán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jde o bod 145 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 132, čili dostatečně starý tisk, který máme ve třetím čtení zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Tento procedurální návrh dám také hlasovat bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 489, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 489 z přítomných 121 pro 73, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Další procedurální návrh - pan kolega Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, dovolte, abych i já navrhl dvě změny. Jedná se o bod 143 a 144, třetí čtení. Vzhledem k tomu, že u bodu 143 se jedná o změnu Agrární platební agentury, kde je potřeba, abychom do 31. 12. 2003 tuto změnu měli hotovou z důvodu transformace finančních prostředků Evropské unie a připravení Agrární platební agentury, je potřeba, aby tento bod co nejdříve projednán. Děkuji. A bod 144 by byl jako bod číslo 3. Bod číslo 143, což je sněmovní tisk číslo 350 jako bod číslo 2 a bod číslo 144, sněmovní tisk 360, jako bod číslo 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jedním hlasováním? Ještě někdo další procedurální návrh? Pan kolega Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosil bych o zařazení sněmovního tisku číslo 419, to je o péči o zdraví lidu neboli národní registry, aby byl zařazen na příští úterý po pevně zařazených bodech ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je bod 159 jako bod čtvrtý s tím, že samozřejmě ty body v případě, že padne 15.30, budou přerušeny bodem, který jsme nyní rozjednali, tedy o rozpočtovém určení daní. Dobře.

Nechám hlasovat o jednotlivých návrzích s tím, že se zeptám pana kolegy Skopala, jestli chce, aby oba návrhy byly hlasovány najednou, zároveň. - Může být.

 

Čili v hlasování 490, které jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro, aby druhým a třetím bodem byly body 143 a 144. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 490 z přítomných 121 pro 65, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh kolegy Krákory. Pan poslanec navrhuje, aby bod číslo 159 byl čtvrtým bodem jednání našeho úterního pokračování schůze. Rozhodneme hlasováním 491. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 491 z přítomných 121 pro 59, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsem vyčerpal procedurální návrhy, které se týkaly našeho úterního jednání. Máme sice ještě schváleny další pevně zařazené body na dnešní jednání, ale vzhledem k tomu, že v úterý, respektive ve středu ráno jsme slíbili, že budeme jednat dnes do 16 hodin a na úterý příští týden jsme se dohodli, že budeme dělat jenom třetí čtení, dovolím si otevřít jediný bod dnes, a to je bod číslo

 

112.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Úmluva o styku s dětmi, přijatá ve Vilniusu dne 3. května 2002
/sněmovní tisk 456/- prvé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti JUDr. Karel Čermák, který je pověřen vládnou k předložení tohoto tisku, a prosím, aby se připravil zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Karas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně a poslanci, sněmovní tisk 456 obsahuje vládní návrh k vyslovení souhlasu s Úmluvou o styku s dětmi, která byla přijata ve Vilniusu 3. května 2002 a otevřena k podpisu 15. května 2003 na 112. zasedání výboru ministrů Rady Evropy.

Cílem úmluvy je zajistit styk obou rodičů, případně jiných blízkých osob s dětmi, zejména v případech, kdy děti žijí v jiném státě než osoby, které mají právo styku s dětmi. Vychází se ze základního principu, že dítě má právo na pravidelný styk s oběma rodiči, že styk lze omezit nebo vyloučit, pouze je-li to nezbytné v nejlepším zájmu dítěte. Dále úmluva upravuje postup soudů při řešení sporů ohledně styku s dítětem, stanoví, že soudy mají informovat rodiče o důležitosti styku dítěte s oběma rodiči, motivovat rodiče k uzavření dohody a zajistit informace od osob s rodičovskou zodpovědností.

Česká republika je smluvní stranou Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí, což zajistí vykonatelnost rozhodnutí o styku s dítětem podle článku 9 nyní předkládané úmluvy. Upozorňuji, že ve věcech výchovy a výživy nezletilých, jsou-li nezletilí občany České republiky, je dána pravomoc českých soudů, a to i tehdy, žijí-li v cizině.

Základním článkem pro zajištění spolupráce smluvních států při provádění úmluvy jsou tzv. ústřední orgány, což učiní každý smluvní stát. U nás se navrhuje, aby to byl už tradičně Úřad pro mezinárodní ochranu dětí v Brně, který má dlouholeté zkušenosti na tomto úseku.

Článek 14 předkládané úmluvy ukládá povinnost zavést systém uznávání a výkon rozhodnutí v této oblasti, pokud jde o rozhodnutí vydaná v jiných státech, včetně možnosti uznat platnost a vykonatelnost takových rozhodnutí, než se kontakt uskuteční.

Česká dosavadní právní úprava vyhovuje těmto požadavkům. Žádná další právní úprava právního řádu České republiky není nutná, úmluva je v souladu se všemi zásadami mezinárodního práva i mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Nevzniknou žádné další dodatečné výdaje ze státního rozpočtu. Prosím tedy, aby byl s předkládanou úmluvou vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP