(15.30 hodin)
(pokračuje Šustr)

Za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní: "2. V § 3 odst. 1 písm. b) až f) se číslo "3,1" nahrazuje číslem "16,35"".

A dále. Za bod 6 se vkládá nový bod 7, který zní: "7. Příloha č. 1 zní: Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb. Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst 1 písm. b) až f) " - je to tabulka rozpočtového výboru.

Dále v části XII - Účinnost, článku XIII. "3. Čl. XIII zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2 a 7 a části čtvrté čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005. Ustanovení části první čl. I bodů 1 a 6 pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2005."

Abych vás nemusel znovu obtěžovat, navrhuji, aby tento bod ve třetím čtení byl zařazen v úterý po 15. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šustrovi. Zaregistroval jsem jeho procedurální návrh, který budeme muset odhlasovat.

Nyní má slovo pan poslanec Tom Zajíček jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych tu učinil jenom jednu poznámku ke sněmovnímu tisku 365/5, kterou jsem už avizoval v obecné rozpravě. Formálně tedy uplatňuji všechny pozměňovací návrhy, které jsou obsahem tohoto sněmovního tisku, s výjimkou mého pozměňovacího návrhu, který je tam uveden pod písm. F, který ve druhém čtení stahuji z projednávání.

Jinak konstatuji, že kromě toho, co tady uvedl kolega Martínek ke svému pozměňovacímu návrhu, že registruji, ale formálně se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic, abychom nemuseli zdržovat čtením, a je nadepsán PM pro opakované druhé čtení k vládnímu návrhu zákona tisk 365.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zajíčkovi. Slovo má pan poslanec Plachý ke zprávě hospodářského výboru.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zvedám pozměňovací návrhy uvedené v tisku 365/5 pod písmeny C a M. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Řádně přihlášenými do rozpravy jsou pan kolega Ostrý, pan kolega Hrnčíř a pan kolega Martínek. Slovo má pan kolega Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pro urychlení bych chtěl jen potvrdit svůj pozměňovací návrh načtený na minulém druhém čtení a doplnit ho o jeden bod, a to v části druhé Změny zákona sociálního zabezpečení. Navíc by byl bod 3: "V § 73a v odst. 3 se slova "v jaké výši a v jakých lhůtách" vypouštějí. Další zůstává nezměněno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se, po kolegovi Hrnčířovi je přihlášen pan kolega Kvapil. Slovo má pan kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci potvrzuji pouze podání svého pozměňovacího návrhu pod písm. I, který je pozměňovacím návrhem nezávislým na tom, jak bude přijat pozměňovací návrh k bodu 1, tedy v § 3 odst. 1. Uvádím to jen v souvislosti s alternativním pozměňovacím návrhem, který řeší eventuální rozdílná stanoviska mezi panem poslancem Martínkem a paní ministryní Buzkovou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hrnčířovi. Slovo má pan kolega Kvapil, připraví se pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych potvrdit svůj pozměňovací návrh, který jsem podal v minulém druhém čtení. Byl jsem však upozorněn na určitý legislativní nedostatek, a proto tento návrh znovu přečtu - je velmi krátký.

V části druhé čl. III se doplňují body 5 a 6, které zní: 5. V paragrafu 82 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova "uvedené v § 83". 6. § 83 se zrušuje.

Děkuji, návrh předávám zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Děkuji, pane místopředsedo, chtěl jsem stihnout, než paní kolegyně Buzková odejde, bohužel se mi to nepodařilo. - Ale přece jen, ona znovu přichází, což je výborné.

Já bych vaším prostřednictvím nejdříve chtěl paní kolegyni -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře, ale napřed musím sněmovnu požádat o klid, protože je nepochybně důležité, aby to, co sdělujete paní ministryni školství, slyšela celá sněmovna, protože to bude velmi vážné pro hlasování. Prosím tedy o klid a pozornost.

 

Poslanec Radko Martínek: Já bych tedy vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, chtěl paní kolegyni Buzkové sdělit, že se mýlí, protože já jsem ve svém příspěvku jasně řekl, že se jedná o kompromisní návrh, který odkládá některá rozhodnutí z letošního roku na příští rok. Znamená to tedy, že sněmovna by musela si být vědoma toho, že vlastně převádí stávající peníze z loňského roku na rok další. To je zcela evidentní. Nicméně znovu říkám, že to je ryze kompromisní návrh, ke kterému je potřeba s tímto vědomím přistupovat.

A nyní jen stručně bych chtěl říci, že jsem příslušný návrh podal písemně, proto ho nebudu číst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Čili pan kolega Martínek připomněl pozměňovací návrh podaný ve druhém čtení, tedy při prvním druhém čtení.

To jsou všechny písemně a ústně podané přihlášky do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím.

V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh procedurální na zamítnutí nebo na vrácení výboru k novému projednání. Jediný návrh, který padl, procedurální návrh, je ten, abychom se tímto tiskem zabývali v úterý 4. 11. po 15. hodině - myšleno tedy po 15.30, kdy budou rozdány jednotlivé tisky. O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Nejdříve vás ale odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 488 - počet přítomných je na rozhodnutí postačující. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 488 se z přítomných 117 poslanců vyslovilo pro 108, proti byli 2. Návrh byl přijat.

 

Jde tedy o první pevně zařazený bod na úterní jednání, protože jiné body jsme nezařazovali, je to časově určený bod, nikoli podle pořadí.

Končím opakované druhé čtení bodu č. 195, tj. vládního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní.

Hlásí se s přednostním právem pan ministr Amrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, dovolil bych si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby jako první bod úterního jednání byl zařazen bod č. 145, třetí čtení zákona o ochraně přírody a krajiny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP