(15.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

Poslední věc, kterou chci říci. Myslím si, že je zcela jasné, a musí být jasné, že se musíme na této schůzi, a to nejpozději v úterý, s touto materií vyrovnat, protože kraje musí připravovat rozpočet na příští rok a musí být zřejmé, jakým způsobem mají zajišťovat jednotlivé činnosti, které jsou jim svěřeny. My nemůžeme přivést do nejistoty nejen kraje jako takové, ale především organizace, které jsme na ně převedli, které musí fungovat a nemohou být znervózněny tím, že vlastně nevědí, jakým způsobem budou financovány v příštím roce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Martínkovi. Pan kolega Tom Zajíček stáhl svou přihlášku, ale s přednostním právem se přihlásila paní ministryně školství Petra Buzková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já nechci v tuto pokročilou hodinu zdržovat, pouze krátká připomínka k pozměňovacímu návrhu pana poslance Martínka.

Musím pana poslance upozornit, že jeho návrh je věcně chybný. Je věcně chybný z toho důvodu, že - jak dobře ví on i většina členů této sněmovny, protože jsme o této věci mnohokrát diskutovali - v současné době probíhá proces změny financování regionálního školství, a to v tom smyslu, že v průběhu tří let se financování, které platilo až do loňského roku, má změnit na financování směrem na žáka. To znamená - pakliže by docházelo k tomu, že finanční prostředky na mzdy v krajském školství by přešly od 1. 1. 2005 na kraje, budou ta čísla, která budou příslušet jednotlivým krajům, již za ten rok jiná, než jak je pan poslanec Martínek napočítal dnes. Protože v průběhu tohoto roku dojde ke změně rozpisu směrem k rozpisu na žáka a zmenší se nerovnovážnost financování mezi jednotlivými kraji. To znamená, že tato čísla již nebudou použitelná.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství. Dále do obecné rozpravy ještě jednou pan kolega Svatomír Recman. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já chci jenom říci, že můj argument pro zamítnutí se neopíral o to, jestli se bude návrh zákona líbit, nebo nelíbit krajským zastupitelům. Můj návrh vycházel z neexistence dohody mezi krajskými zastupiteli nebo krajskými hejtmany, asociací a vládou, popřípadě Poslaneckou sněmovnou.

Já bych v této chvíli preferoval, kdyby návrh zákona byl výsledkem určité dohody, určitého kompromisu mezi krajskou reprezentací, vládou a Poslaneckou sněmovnou. Myslím si, že v tomto směru je možné vytvořit potřebný časový prostor. Dokonce na půdě parlamentu máme speciální institut, je to podvýbor pro financování krajských samospráv a využívání fondů Evropské unie, který zaštiťuje rozpočtový výbor. Myslím si, že skutečně výhodnější řešení by bylo zamítnout návrh zákona s tím, že na půdě tohoto podvýboru by mohla intenzivně probíhat diskuse k takovým změnám, které by byly přijatelné pro krajské zastupitele, vládu i Poslaneckou sněmovnu, a v té verzi, na které se shodne, ji pak předložit Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Recmanovi. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu zákona. Já považuji tento návrh za velmi zásadní, proto vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Lákám zvonkem všechny přítomné poslance a poslankyně do jednacího sálu. S tím, že - kolega Šustr mě jako zpravodaj rozpočtového výboru jistě kontroluje - ve druhém čtení po obecné rozpravě lze navrhnout zamítnutí návrhu zákona nebo vrácení výborům k novému projednání. Navrženo bylo zamítnutí návrhu zákona podle tisku 365, rozpočtové určení daní. Slyšeli jsme stanovisko navrhovatele tohoto procedurálního návrhu. Slyšeli jsme stanovisko předsedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Nakonec jsme slyšeli i stanovisko paní ministryně školství k tomu hlavnímu sporu, pokud jde o objem prostředků.

Myslím, že se dostavili všichni, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu.

 

Opakuji tedy, že padl návrh na zamítnutí, a o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 487, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 487 z přítomných 145 pro 44, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, protože jiný procedurální nápad nepadl, podrobnou rozpravou. Hlásí se nejdříve zpravodajové, to znamená pan kolega Ladislav Šustr jako zpravodaj, potom pan kolega Tom Zajíček, pan kolega Plachý, pak mám přihlášku pana kolegy Ostrého.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Prvně bych chtěl potvrdit, že platí usnesení rozpočtového výboru - původní - v tomto čtení. Dále pozměňující návrh poslance Šustra písmeno E. Dále bych chtěl ještě jednou připomenout ostatním, aby svoje návrhy aktualizovali. A nyní pozměňovací návrh.

V části první článek I první bod 1 zní: "1. V § 3 odstavec 1 písmeno b) až f) se čísla 3,1 nahrazují pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 čísly 9,43 a od 1. 1. 2005 čísly 16,53."

Za druhé: Bod 6 zní: 6. Příloha číslo 1 zní:

Příloha číslo 1 k zákonu číslo 243/2000 Sb.

Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f).

Kraj:

Hlavní město Praha - od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 - 3,227340, od 1. 1. 2005 - 7,063088

Středočeský - od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 - 13,663575, od 1. 1. 2005 - 11.676768

Jihočeský - od 1. 1. 2004 - 8,723890, od 1. 1. 2005 - 6,166851 (Poznámka steno: Dle písemného podkladu u Jihočeského kraje je údaj 7,972212.)

Já mohu číst pouze ten první sloupec, který není znám, ten druhý je v podstatě platnost v rozpočtovém výboru. (Poznámka předsedajícího: Je to nový návrh?) Bohužel toto není rozdáno. Ostatní rozdány jsou. (Poznámka steno: Řečník vynechal kraj Plzeňský, ke kterému dle písemného podkladu patří údaj 7,055863 od 1. 1. 2004 a 6,166851 od 1. 1. 2005.)

Karlovarský - 3,877561 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Ústecký - 8,102536 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Liberecký - 4,702597 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Královéhradecký - 6,407933 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Pardubický - 5,581942 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Vysočina - 7,367389 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Jihomoravský - 9,263903 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Olomoucký - 6,960990 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Zlínský - 5,540763 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Moravskoslezský - 9,523718 - druhý sloupec: platí rozpočtový výbor

Celkem 100 % v obou sloupcích.

Za třetí: Část dvanáctá, článek XIII zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou ustanovení v části čtvrté a páté, které nabývají účinnosti k 1. lednu 2005.

A ještě jedna modifikace, můj další pozměňující návrh: V části první článek I za prvé:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP