(14.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Má někdo námitku proti tomuto postupu, který navrhuji? - Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 446 a ptám se, kdo je pro to, abychom rozpočtové určení daní projednávali jako třetí bod dnešního odpoledne. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 446 z přítomných 161 poslanců pro se vyslovilo 83, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Končím tedy projednávání bodu č. 160 a podotýkám, že budeme pokračovat bodem č. 190 a pak se vrátíme k programu schůze projednáním rozpočtového určení daní ve druhém čtení.

 

Druhým bodem dnešního odpoledního jednání je

 

190.
Vládní návrh zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách
jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 451/

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zůstal pan ministr financí Sobotka a aby druhé místo zaujal zpravodaj pan poslanec Miloš Melčák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 451/2.

V obecné rozpravě jsou vyčerpány všechny přihlášky. Poprosím zpravodaje, aby nám sdělil, k jakým změnám došlo v době pauzy mezi přerušením projednávání tohoto návrhu a jeho novým zahájením.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážený pane ministře financí, vážené paní poslankyně a poslanci, dovolte, abych se především omluvil, že jsem nebyl schopen ráno provést přesné udání procedury. Dovolte mi, abych navrhl, jak budeme dále postupovat nyní.

Nejprve se vypořádáme se pozměňovacími návrhy pod písm. B, C, D, E. Provedeme to následujícím způsobem.

Doporučuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích B1 až B5 jedním hlasováním. Druhým hlasováním bychom probrali pozměňovací návrhy B7 až 10. Dalším hlasováním pak B12 až B15. Konečně čtvrtým hlasováním pak pozměňovací návrhy B17 až B19.

Potom bychom se vypořádali se pozměňovacím návrhem C1, s pozměňovacím návrhem D1, potom D2, v případě, že D2 neprojde, pak se vypořádáme s pozměňovacím návrhem D6.

Následoval by pak pozměňovací návrh D3. Následně pak E1, kdyby neprošel, pak by to byl pozměňovací návrh D4.

Následující je pozměňovací návrh E2 s tím, že pozměňovací návrh C2 je nehlasovatelný, protože je již v textu opraven.

Následoval by dále pozměňovací návrh D8, a pokud by neprošel, následoval by pozměňovací návrh B11.

Následně pak bychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy D5, D6 a D7, dále D9, D10. Pokud by D10 neprošel, vypořádali bychom se s pozměňovacím návrhem D12. Pokračovali bychom pozměňovacím návrhem D11, pokud bychom ho nepřijali, musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu C3.

Následující pozměňovací návrh je C4, pokud by neprošel, je pozměňovací návrh C5 nadbytečný.

Následují pozměňovací návrhy C6, D12, D13, D14, pokud by nebyl odsouhlasen, pak B14.

Následovaly by pak pozměňovacím návrhy C7, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21. Pokud by D21 neprošel, museli bychom se vypořádat s pozměňovacím návrhem B16, a pozměňovací návrhy D22, D24 a D25 by neměly smysl.

Následoval by pozměňovací návrh D23, a tím bychom se podle mého soudu vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy pod písm. B, C, D a E.

Mohli bychom pak přikročit k hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. A.

Následovalo by schválení legislativních návrhů, jak byly přečteny ve třetím čtení. Případný další postup bychom zvolili podle toho, jak dopadnou jednotlivá hlasování.

Pokud by měla sněmovna zájem hlasování zrychlit, můžeme pozměňovací návrhy, které jsem uváděl na začátku - B1 až B5, B7 až B10, B12 až B15, B17 až B19 - odhlasovat jedním hlasováním.

Pane předsedající, to je přehled procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je zřejmé, že od přerušení došlo ke sjednocení postupu při hlasování. Doufám, že všichni dobře poslouchali. Děkuji panu zpravodaji.

K rozpravě je přihlášen pan poslanec Aleš Rozehnal, prosím máte slovo.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pokusil bych se dát procedurální návrh. Domnívám se, že bychom měli ke všem zákonům přistupovat velice zodpovědně, a v tuto chvíli si nejsem zcela jist, zda můžeme o tomto zákoně odpovědně hlasovat, protože jak jste zajisté pochopili, tato problematika není až tak složitá, ale postup, který ji provází, je velice neblahý.

Proto si dovoluji navrhnout, aby byl tento zákon vrácen do druhého čtení, kde by znovu byly přečteny pozměňovací návrhy, aby mohlo třetí čtení proběhnout naprosto regulérně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je procedurální návrh na vrácení do druhého čtení.

Hlásí se ještě pan poslanec Karel Vymětal, patrně chce říci, že tento návrh už jednou padl.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že návrh, který zde padl, je nepřijatelný, protože takovýto návrh podle jednacího řádu může padnout v rozpravě ve třetím čtení. Rozprava byla ukončena, jsme v proceduře, takže já nechápu, jak se může něco takového stát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikoli, já jsem vyzval, protože jsme byli přerušeni, aby nás o postupu zpravil pan zpravodaj. Pan ministr zájem neměl, pan zpravodaj řekl, co se odehrálo, a navrhl způsob hlasování, ale rozprava uzavřena nebyla. (Poslanec Vymětal: Omlouvám se.)

Rozprava tedy uzavřena nebyla a znovu opakuji, že návrh na opakování druhého čtení byl opakován panem poslancem Alešem Rozehnalem.

Kdo dále se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? - Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím.

Konstatuji, že tu je jeden procedurální návrh k odhlasování, a to je návrh na vrácení do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP