(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, protože nedošlo k dohodě o dalším postupu, sama si dovolím dát návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení do odpoledne a navrhuji, abychom pokračovali v projednávání třetího čtení jako první bod našeho odpoledního jednání. Pokusím se vás přivolat a nechám o tomto svém návrhu hlasovat. Myslím, že to bude nejrozumnější řešení v tuto chvíli.

Ještě jednou opakuji: dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení do dnešního odpoledne, kdy budeme pokračovat v projednávání třetího čtení jako první odpolední bod.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto mým procedurálním návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 431 z přítomných 178 poslanců 72 pro, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolil bych si dodatečně vysvětlit stanovisku klubu ODS, které jsme právě projevili v hlasování. Domníváme se, že toto je nejenom důkaz neschopnosti parlamentu vyřešit relativně jednoduchý procedurální problém, ale zejména tady je zastíráno, že za takzvaným procedurálním problémem se skrývá věcný problém - a to je nedohoda uvnitř vládní koalice, konkrétně mezi dvěma ministry této vlády, o kompetenci, která se týká tohoto zákona. To je samozřejmě pravda, dámy a pánové, a já rozumím tomu, že nechcete, aby to bylo zřejmé.

Poprosil bych, kdyby vláda v této situaci buď stáhla tento návrh, nebo ho vrátila do druhého čtení a nebyla dál s námi hrána tato procedurální hra. Problém je naprosto zjevně věcný, je to kompetenční spor. A já se domnívám, že nemůže být dnes tady žádná dohoda dosažena. Považoval bych za korektní, kdyby byla zvolena metoda, která nás nebude vystavovat pokračující ostudě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ministr financí a místopředseda vlády pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, skutečně by se to na první pohled mohlo jevit jako kompetenční spor, a on to od určité fáze kompetenční spor je. Ale fáze byla zahájena až tady, v Poslanecké sněmovně. Protože, dámy a pánové - vy přirozeně nemáte čas sledovat připomínkové řízení týkající se jednotlivých návrhů zákonů. Já jsem připraven poskytnout Poslanecké sněmovně poté, kdy zákon schválíme, pro studijní účely informaci o tom, jakým způsobem probíhalo připomínkové řízení k tomuto návrhu zákona. Zjistíte, že v rámci připomínkového řízení k tomuto návrhu zákona žádný kompetenční spor nevypukl. Tento návrh byl schválen vládou bezkonfliktně, na vládě nebyla tato alternativa zvažována, o takové alternativě se na vládě nehlasovalo. Proto si dovoluji tvrdit, že se zde nejedná o kompetenční spor. Kompetenční spor se narodil až v Poslanecké sněmovně na základě usnesení hospodářského výboru. Do úrovně projednávání legislativního procesu, do úrovně vlády se žádný kompetenční spor v této oblasti neprojevoval.

Musím také říci, že bych pokládal za poněkud absurdní, kdyby toto byl kompetenční spor, protože situace byla přesně obrácená. Zpracování tohoto návrhu zákona se žádný resort nechtěl ujmout. Dlouhé měsíce tato věc byla přehazována jako horký brambor mezi jednotlivými resorty, a poté Ministerstvo financí se odhodlalo tento návrh zpracovat, protože se nepodařilo najít jiné vhodné řešení. Čili není to něco, o co by jeden resort usiloval. Situace byla spíš obrácená.

Znovu opakuji - podle mého názoru to není kompetenční spor, je to problém rozporu stanoviska předkladatele a usnesení jednoho z výborů Poslanecké sněmovny. K tomu tady dochází relativně často.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, musím jasně prohlásit - nejedná se o kompetenční spor mezi ministry. Vláda a celá vládní koalice zastává stanovisko, které je předloženo ve vládní předloze, to je řešení v rámci resortní kompetence Ministerstva financí. Jestliže nastal vlivem projednávání ve sněmovně procedurální zmatek, což se zde nestalo ani poprvé, a myslím si, že se to nestalo ani naposledy, je důvod pro to, se na chvíli sejít, najít technické řešení, ale není žádný vnitřní důvod pro to, aby se předloha stahovala.

Konstatuji, že vláda a vládní koalice hájí v tomto případě naprosto nepochybně řešení, které je předloženo ve vládní předloze, a ani v pozdějším projednávání nevznikla o tomto stanovisku pochybnost.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo se přihlásil pan poslanec Kubinyi. Musím podotknout, že jsme ve fázi, kdy máme schvalovat pozměňovací návrhy, takže já vám, pane poslanče, pokud nemáte procedurální návrh…

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Mám procedurální návrh. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, přiznávám se, že o diamantech nevím téměř nic a také jsem se touto předlohou -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vás upozorňuji, pane poslanče, že ani minutu. Musíte dát procedurální návrh, jinak vám musím odebrat slovo.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Můj procedurální návrh zní: potřebuji čas na to, abych se s tím seznámil, a navrhuji, abychom bod přerušili do úterý příštího týdne. Původní návrh byl do dnešního dne odpoledne. Já dávám procedurální návrh do úterý.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Vymětal. Upozorňuji, pane poslanče, že není rozprava. Ale vy k tomuto procedurálnímu návrhu jistě chcete mít nějakou připomínku.

Prosím o klid. Jsme v poměrně komplikované situaci.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl jsem vás upozornit na to, že se mýlíte, protože člen vlády před hlasováním vystoupil, a tudíž otevřel rozpravu. Rozprava probíhá. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan místopředseda Kasal se hlásí o slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nechci rozdmychávat vášně, ale myslím, si, že bude dobře, když na chvíli opustíme projednávání tohoto bodu a budeme se mu věnovat vzhledem k jeho vážnosti v odpoledních hodinách. Osud, který možná stihne tento zákon, stihne pravděpodobně i další zákon, a to zákon o rozpočtovém určení daní.

Můj procedurální návrh zní: aby jako první bod po polední přestávce bylo projednáváno třetí čtení zákona o rozpočtovém určení daní, s tím, že avizuji, že je velmi pravděpodobné, že tento návrh bude vrácen do druhého čtení; a jako druhý bod odpoledne by byl projednáván tento bod - a po dohodě s předkladatelem, se zpravodajem a s vedením hospodářského výboru je velmi pravděpodobné, že ho čeká tentýž osud, vrácení do druhého čtení. Dejme si čas na rozmyšlenou.

A paní místopředsedkyně, žádám, aby se o mém procedurálním návrhu hlasovalo - aby tento bod byl v tuto chvíli přerušen, zařazen jako druhý bod odpoledne a jako první bod odpoledne by byl zařazen bod č. 160, rozpočtové určení daní.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Velmi ráda vám vyhovím. Váš návrh je velmi podobný mému, který nebyl přijat. Nicméně je jiný.

Na žádost z pléna vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP