(10.30 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kubinyiho, který navrhoval, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a odročili ho do úterý a projednávali ho jako první bod našeho úterního jednání. - Pan poslanec Kubinyi stahuje svůj návrh.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu pana místopředsedy Kasala, který navrhuje, aby se bod 160 přesunul na odpolední jednání jako první bod našeho odpoledního jednání a poté aby jako druhý bod odpoledního jednání bylo zařazeno přerušené projednávání tohoto tisku, který právě projednáváme.

Zeptám se pana místopředsedy Kasala, zda chce, aby se o tom hlasovalo dohromady. - Zvláště.

 

Takže nejdříve o jeho prvním návrhu týkajícím se tisku 160.

Kdo souhlasí s jeho návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 432 z přítomných 177 poslanců 89 hlasovalo pro návrh, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím, že dochází ke kontrole výsledku hlasování před druhým hlasováním, tedy chvilku počkáme. - Hlasování proběhlo v pořádku.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o druhém návrhu pana místopředsedy Kasala, a to tedy o přerušení projednávání tohoto bodu do odpoledne a zařazení jako druhý bod našeho odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 433 z přítomných 178 poslanců 91 hlasovalo pro návrh, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu. Budeme se jím zabývat jako druhým bodem našeho odpoledního jednání.

 

A nyní budeme pokračovat podle našeho schváleného pořadu bodem, kterým je

 

192.
Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Ivo Vykydala, Jaromíra Schlinga,
Miroslava Kapouna, Mariana Bielesze, Pavla Hojdy a Karla Vymětala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí
státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování
nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
/sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Ludvík Hovorka a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 411/3.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku - ale hlásí se pan zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, předkladatelé zákona souhlasí s pozměňovacím návrhem z hospodářského výboru a žádají sněmovnu o podporu tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Přistoupíme k hlasování. Poprosím pana zpravodaje, aby také on sdělil stanovisko k pozměňovacímu návrhu a předložil nám pozměňovací návrh k hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jak zde bylo avizováno, byl přijat pouze jeden pozměňovací návrh na hospodářském výboru, o kterém bychom měli hlasovat, a následně bychom měli hlasovat o zákoně jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím vás o stanovisko. Pan navrhovatel už stanovisko řekl. (Zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem hospodářského výboru, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 434 z přítomných 175 poslanců 169 hlasovalo pro návrh, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ludvíka Hovorky, Ivo Vykydala, Jaromíra Schlinga, Miroslava Kapouna, Mariana Bielesze, Pavla Hojdy a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA, podle sněmovního tisku 411, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 435 z přítomných 176 poslanců 135 hlasovalo pro návrh, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Končím tento bod. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. Budeme pokračovat v dalším jednání.

 

Budeme projednávat bod

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 424/ - prvé čtení

 

Úvodem vám oznamuji, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti pan Karel Čermák. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předkládaný návrh se týká jednak harmonizace našeho práva s předpisy Evropské unie, pokud jde o postavení obětí trestných činů, řešení aktuálních potřeb trestního řízení, kde jde o protokolaci v trestním řízení před soudem, a dále je navrhována významná změna v institutu stížnosti pro porušení zákona, která má přejít z ministra spravedlnosti na státního zástupce, nejvyššího státního zástupce a na veřejného ochránce práv.

V návrhu zákona novely se dále upravuje obligatorní vazba. Je to zejména důvod protokolujících úředníků a vyšších soudních úředníků, proč se navrhuje zkrácení lhůty. V novele z roku 2001 č. 265 Sbírky byl nový způsob protokolace v řízení před soudem upraven tak, že se pořizuje zvukový záznam a protokol o hlavním líčení nebo veřejném zasedání se teprve následně vyhotovuje. K tomu je právě zapotřebí jistých organizačních opatření, totiž vyškolení a složení odborných zkoušek pro protokolující úředníky. Protože není možné to do konce tohoto roku stihnout, předloha obsahuje i návrh na to, aby se u krajských soudů tento způsob protokolace odložil až na 1. ledna 2005.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP