(9.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tady odstraňujeme chybu, která se stala ve druhém čtení. To je první věc.

Druhá věc - pokud se sněmovna rozhodne vrátit to do druhého čtení, pak je důležité, abychom počítali čas. Všichni víme, že naléhavost přijetí této normy je značně vysoká, a je otázka, zda v případě, že se dnes - v pátek - rozhodneme vrátit to do druhého čtení, budeme schopni ukončit projednávání tohoto návrhu zákona ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny. Já si tím jistý nejsem, a zejména z tohoto důvodu časové naléhavosti budu muset dát negativní stanovisko k tomu, aby se tento návrh zákona do druhého čtení vrátil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Býček se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ladislav Býček: Já bych si dovolil, vážené kolegyně a kolegové, pouze upozornit na to, že hospodářský výbor předložil ve svém znění "doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 451 ve znění komplexního pozměňujícího návrhu". Nikdo ve druhém čtení při projednávání nevznesl námitku nebo připomínku. Není pravda, co zde bylo tlumočeno, že nebyl stanoven výchozí materiál o jednání jako takovém.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda trvá na svém návrhu, nebo zda mám vyhlásit krátkou pětiminutovou přestávku pro poradu mezi zpravodajem a navrhovatelem. Ano. Budeme pokračovat v jednání v 9.55 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno na pět minut.)

 

Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání. Probíhá rozprava ve třetím čtení k tisku 451. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Urban.

(V sále je velký hluk.)

Prosím předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie, aby uvolnil místo u řečnického pultu, a rovněž pana ministra financí a pana zpravodaje, aby umožnili vystoupení panu poslanci Ladislavu Urbanovi. Prosím všechny poslance, aby se zklidnili. Rozpusťte hloučky a umožněte panu poslanci Ladislavu Urbanovi vystoupit s jeho příspěvkem. Prosím o klid!

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, já mám jen malou gramatickou opravu - aby se v pozměňovacích návrzích pod písmenem E, bod 2, předposlední slovo "tohoto" nahradilo slovy "kterého je". Je to z důvodu logiky češtiny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Jelikož tomu tak není, rozpravu končím a ptám se, zda pan zpravodaj a pan navrhovatel chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy, předtím než přistoupíme k hlasování. Jestliže ne, přistoupíme k hlasování o návrhu pana zpravodaje, který v rozpravě podal návrh na opakování druhého čtení.

Pan zpravodaj se ještě hlásí.

 

Poslanec Miloš Melčák: Paní předsedající, já tento návrh stahuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já vás, pane zpravodaji, prosím, abyste opět zaujal místo u řečnického pultu a oznámil nám návrh postupu při hlasování, pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil stanoviska. Navrhněte další postup při hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP