(9.40 hodin)
(pokračuje Melčák)

Menší problém je u pozměňovacího návrhu E2. Pokud předkladatel pan poslanec Urban nenavrhne jinou změnu, pak doporučuji, aby bylo vloženo slovo "bude" za slovo "úřadu", protože takto to dává slohově význam. Lepší varanta by byla, ale o tom bychom museli rozhodnout samostatným hlasováním, aby tento paragraf zněl následovně: "§ 12 odst. 2. Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že dovoz surových diamantů není v souladu s tímto zákonem, určený celní úřad nepropustí surové diamanty do navrženého celního režimu, zásilku zajistí a až do dalšího rozhodnutí uskladnění."(uskladní?) Použije se poznámka pod čarou č. 17, která už je potom uvedena v pozměňovacím návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Býček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A prosím vás, kolegyně a kolegové, o klid, není totiž vůbec rozumět ani slyšet.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás požádal o souhlas s provedením tří legislativně technických oprav v mém pozměňovacím návrhu. Tento problém vznikl tím, že jsem využil toho, že pozměňovací návrh mohu dát písemně, a komentoval jsem to a spoléhal jsem na to, že bude porovnán text ve stenozáznamu s písemnou předlohou. Tím došlo k některým problémům.

Prvním problémem je to, že v mém pozměňovacím návrhu v bodu 17, kde v § 32 odst. 8 se písm. a) doplňuje slovy "Puncovní úřad", ale neuvedl jsem místo, kam vložit tato dvě slova. Šlo mi o to, vložit tato slova za slova "specializovaného pracoviště". Text, který jsem sledoval, byl tedy tento: "Kontrolovaná osoba je oprávněna a) požádat předložení průkazu zaměstnance specializovaného pracoviště" - vložit slova - "Puncovního úřadu provádějícího kontrolu". - Čili takovéto je doplnění místa, kam jsem chtěl vložit slova "Puncovní úřad".

Druhá moje poznámka je k bodu 19. V bodu 19 mého původního návrhu je napsáno "v § 32 odst. 10 se upravuje slovo "zaměstnanci" v množném čísle.". Šlo mi o to, že v tom původním textu je "O provedené kontrole sepíše kontrolující zaměstnanec specializovaného pracoviště…" atd. Já jsem úpravou sledoval to, aby tam bylo množné číslo - "O provedené kontrole sepíší kontrolující zaměstnanci …" atd. Čili šlo mi o množné číslo v této úpravě.

A konečně třetí poznámka je ta, že ve stenozáznamu, a tudíž i v pozměňovacím návrhu, který byl předložen, došlo ke změně, a to místo písmena "a)", jak je uvedeno, jsem uvedl v písemném materiálu písmeno "h)". Znamená to, že text by měl vypadat tak, že šlo o § 32 desítku, o provedené kontrole, a ta úprava byla, že původní text písmena "h)" je podpis vedoucího kontrolní skupiny nebo podpisy všech osob, které kontrolu provedly. Já jsem navrhoval změnu v tomto písmenu místo toho textu text jednodušší "podpis zaměstnance specializovaného pracoviště".

Předkládám tedy tyto legislativně technické změny mého pozměňovacího návrhu. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se ještě přihlásil zpravodaj pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že se ukazuje, že projednávání tohoto zákona bude trochu komplikovanější, než jsme původně předpokládali, dovolím si v rámci rozpravy podat návrh na opakování druhého čtení a dát tak ctěné sněmovně možnost, aby se mohla vyjádřit i k této záležitosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě než budeme o tomto návrhu hlasovat, přihlásil se o slovo pan místopředseda vlády a ministr financí Sobotka. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já rozumím tomu, proč pan zpravodaj navrhl vrácení předlohy do druhého čtení - protože během projednávání ve druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny došlo podle mého názoru k procedurální chybě.

Pokud měl pan zpravodaj na mysli, že by komplexní usnesení hospodářského výboru mělo být základem pro projednávání tohoto návrhu, pak to měl předložit Poslanecké sněmovně k rozhodnutí. Pak by nebylo žádných pochyb o tom, že pozměňovací návrhy mají být načítány k tomuto komplexnímu usnesení hospodářského výboru. To se ale během druhého čtení v Poslanecké sněmovně nestalo, podle mého názoru došlo k opomenutí při tomto projednávání, a nyní je zřejmě vrácení do druhého čtení jediná možnost, jak učinit z dalších pozměňovacích návrhů pozměňovací návrhy hlasovatelné v případě, že buď neprojde usnesení hospodářského výboru, nebo nebude vzato za základ projednávání tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP