(14.10 hodin)

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést úvodní slovo ve druhém čtení návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zahajuje se tedy druhé čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Když jsem tento návrh zákona uváděl v prvním čtení, seznámil jsem vás s jeho hlavním cílem, kterým je harmonizovat naše národní právo v oblasti ochrany přírody a krajiny s právem Evropských společenství, konkrétně se směrnicí o ochraně volně žijících ptáků a se směrnicí o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Nyní, když občané České republiky v referendu vyslovili "ano" vstupu do Evropské unie, stala se tato právní úprava opět naléhavější. Ke dni vstupu již musí být naše legislativa sladěna s právem Evropských společenství, a dokonce již mají být nově vytvořeny oblasti ochrany ptactva, což vyžaduje přijetí této novely. Proto bych si dovolil skutečně apelovat na Poslaneckou sněmovnu, aby zákon propustila ve druhém čtení, aby jej schválila, abychom alespoň teoreticky požadavky Bruselu mohli zvládnout.

Tento návrh byl v prvním čtení přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru. (Předsedající Lubomír Zaorálek: Prosím, kolegyně a kolegové, abyste nerokovali v této síni a umožnili panu ministrovi dokončit jeho projev.)

Výbor pro veřejnou správu , regionální rozvoj a životní prostředí se návrhem zabýval velmi důkladně. Základní otázkou, kterou řešil, bylo zajištění ochrany vlastnických práv, která se v návrhu zákona promítá do několika okruhů, a to do problematiky náhrady újmy za omezení vlastnických práv, do problematiky možnosti využití smluvní ochrany, dále do požadavku na projednávání námitek při vyhlašování zvláště chráněných území ve správním řízení, do problematiky hodnocení lesních hospodářských plánů podle čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice a do požadavku na zařazení seznamu stanovišť a druhů a kritérií pro výběr lokalit. Diskutována byla i otázka výkonu státní správy.

Výbor původně přijal k tomuto návrhu zákona komplexní pozměňovací návrh a po diskusi, kterou vedli představitelé ministerstva a poslanci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v druhé polovině září, byly diskutovány ještě další připomínky Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů k tomuto návrhu zákona. Na základě dohod učiněných se sdružením SVOL se nám podařilo najít taková řešení, která akceptují požadavky vlastníků lesů a současně jsou naplněním evropských směrnic a která jsou přijatelná pro Ministerstvo životního prostředí. Výsledek těchto jednání projednal znovu výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a dohodnutou změnu zahrnul do komplexního pozměňovacího návrhu, který schválil 1. října 2003 a který je obsahem sněmovního tisku 132/5.

Zemědělský výbor se přes projednání seminářem a obecnou rozpravou návrhem zákona v podrobné rozpravě nezabýval a 11. září 2003 doporučil vládní návrh zákona neschválit.

Nicméně troufám si říci, že návrh zákona v podobě komplexního pozměňovacího návrhu ve sněmovním tisku 132/5 uspokojivým způsobem řeší problematické okruhy, které jsem zmínil, a řeší i další otázky nad rámec vládního návrhu zákona, který byl omezen na čistou transpozici směrnic ES. Komplexní pozměňovací návrh má proto plnou podporu Ministerstva životního prostředí.

Závěrem mi dovolte vyslovit naději, že tak bude přijata právní funkční úprava, která bude v souladu s mezinárodními úmluvami, s právem Evropských společenství a přitom bude důsledně respektovat i jiné zájmy, než je ochrana přírody a krajiny, zejména ochranu vlastnických práv.

Závěrem si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do třetího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom zopakuji, co řekl pan ministr - že jsme návrh v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a také jsme ho přikázali výboru zemědělskému. Tato usnesení byla rozdána jako sněmovní tisk 132/1 až 5. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Aubrecht.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předloženým zákonem se opakovaně zabýval výbor pro veřejnou správu - pan ministr to přede mnou popsal velice podrobně, takže mohu být velice stručný. Z posledního jednání výboru vyšel tisk 132/5, je to komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, a já bych si zde dovolil navrhnout, aby tento komplexní pozměňovací návrh byl vzat jako základ pro naše dnešní jednání a aby se k němu vedla obecná a podrobná rozprava.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji a nyní prosím, aby nás o jednání zemědělského výboru informoval pan poslanec Josef Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z 19. schůze dne 11. září 2003.

Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon - ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 132, neschválit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji zemědělského výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první písemně přihlásil pan poslanec Skopal.

Ještě se ujme slova pan poslanec Aubrecht.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Navrhoval jsem, aby se rozprava vedla k pozměňovacímu návrhu - tisk 132/5. Je třeba, aby se toto vzalo za základ pro projednávání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme nyní hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 156 poslanců hlasovalo pro 110, proti jeden. Tento návrh zpravodaje byl přijat.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP