(Jednání pokračovalo v 16.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, věřím, že složitosti, které má leckdo z nás v tomto pátečním odpoledni, jsme překonali a že se můžeme věnovat práci, pro kterou jsme do této sněmovny dostali mandát od našich voličů.

Já vás zase všechny odhlásím, protože to je jedna z možností, jak prověřit, že jsou ve sněmovně všichni ti, kteří zde byli před vyhlášením přestávky.

Hlásí se pan poslanec Tlustý. Připomínám, že jsme uprostřed projednávání, uprostřed třetího čtení návrhu zákona.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, prosím o pochopení, neboť je to podle mého názoru v zájmu celé sněmovny. Protože nedošlo k dohodě o společném odjezdu naší delegace a protože byl odložen odlet této delegace na 20. hodinu, domnívám se, že by mělo v nejbližším okamžiku - nemyslím teď, ale po ukončení tohoto bodu - proběhnout hlasování o procedurálním návrhu, aby dnes jednání skončilo v 19 hodin, aby byl předvídatelný odlet této delegace. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Předtím než by bylo toto hlasování, tak bych prosil o schůzku s předsedy klubů, abychom se vzájemně ubezpečili, že nebudeme využívat nebo zneužívat přestávek pro jednání klubů, aby jednání do 19. hodiny bylo pokud možno plynulé.

Pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Já vám děkuji, pane předsedající. Ještě využiji tohoto prostoru pro sdělení pro členy stálé delegace, abych předešel četným dotazům. Jako řešení se nabízí opravdu odložený odlet na 20. hodinu s tím, že avizovaná akce se odbude bez nás a budeme pouze pokračovat ve standardním jednání zítra ráno, jak nám velí program zasedání Rady Evropy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Abych zopakoval to, na čem zdá se aspoň technologicky je shoda. Dojedeme třetí čtení, pak bude hlasováno o návrhu týkajícím se procedury. Předtím se ještě pan předseda sejde s předsedy poslaneckých klubů, abychom se ubezpečili, že nechceme nadužívat záležitostí týkajících se… Jsme ve třetím čtení. Vrátíme se k tomu poté, co proběhne třetí čtení. Dal jsem slovo panu poslanci Tlustému a panu poslanci Ouzkému jako vedoucím delegací. Další rozpravu na procedurální téma v tuto chvíli nepřipustím. Pan poslanec Karel Vymětal dostane slovo až po závěrečném hlasování o tomto bodu.

 

Poslanec Petr Rafaj: Pustíme se do hlasování. Máme před sebou dvě hlasování a pak schválení zákona. Přestávka byla dosti zbytečná. Jedeme na to.

Nyní budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích jako celek, bude vyjmut pouze pozměňovací návrh B3 a pozměňovací návrh, kde je část legislativně technických změn upravující část pátou článek 8. Doporučuji. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předtím než dám hlasovat, tak se podívám, zdali jsou všichni předsedové poslaneckých klubů spokojeni s obsazením v jednotlivých klubech. Je tomu tak. Zdaleka ne všichni se přihlásili prozatím. Nyní spouštím hlasovací zařízení.

 

Jedná se o hlasování 164. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 193 přítomných bylo pro 185, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Rafaj: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B3. Doporučuji. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 165. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 188, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Rafaj: Tím pádem je nehlasovatelný poslední pozměňovací návrh a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přečtu následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů…

Vidím zdviženou ruku pana poslance Exnera a určité diskuse, které probíhají u pultu, takže přerušuji to, co jsem začal, to znamená přednesení návrhu usnesení, a ptám se pana poslance Exnera, s čím chce před nás předstoupit. Zřejmě jsme o něčem nedali hlasovat, o čem se mělo dát hlasovat.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, já jsem si všiml jenom jednoho hlasování o pozměňovacím návrhu B3. O zbytku jsme nehlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předtím jsme hlasovali o všech návrzích s výjimkou B3. Určitě to bylo takto formulováno. Děkuji. Nicméně lépe je se přesvědčit o tom, že je všechno v pořádku, takže nyní mohu dokončit to, co už jsem začal. Usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 400, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných pro 135, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Sobotkovi a panu zpravodaji Rafajovi.

Nyní by byl čas na vystoupení pana poslance Vymětala, ale já jsem vám chtěl říci totéž. Pokud sněmovna nerozhodne jinak a nikdo se k tomu nechystá, tak hlasováno o zákonech může být pouze do 19. hodiny. Nic jiného než zákony na programu nemáme, takže si myslím, že hlasování o procedurálním návrhu, pokud se někdo nechystá přednést prodloužení, je v tuto chvíli nadbytečné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP