(13.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 74. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 74 skončilo. Ze 196 přítomných bylo pro 137, proti 33. Toto usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi a konstatuji, že jsme projednali třetí čtení návrhu zákona č. 582/1991.

 

Můžeme přikročit k dalšímu bodu, kterým je bod

 

29.
Návrh poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Taťány Fischerové,
Zdeňky Horníkové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.
/sněmovní tisk 336/ - třetí čtení

 

Paní poslankyně Hana Šedivá i zpravodaj Zbyněk Novotný už zaujali místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme ve sněmovním tisku 336/4.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, v rámci tohoto čtení chci uplatnit legislativně technický námět, abychom jednou provždy označovali nemovitosti tak, jak se u nás označovat mají, tj. u čísel popisných nebo u domů s číslem popisným a příslušností k části obce nebo ke katastrálnímu území a vztahem k pozemku, na kterém dům leží. Prosím vás, tak to být musí.

Z tohoto důvodu žádám, aby v rámci legislativně technické úpravy byla opravena u tisku 336/4 pod písm. B v části B1 identifikace obou nemovitostí, kterých se to týká. To znamená, že tam je dům na Senovážném nám. č. 977 a musí tam být katastrální území Staré Město a číslo parcely, které ale neznám, to je třeba doplnit. A u nemovitosti na České ulici v Brně č. p. 166 musí být katastrální území Brno-město a rovněž číslo parcely, které je třeba doplnit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zazněl legislativně technický příspěvek pana poslance Františka Beneše. My se s ním nějak ve spolupráci se zpravodajem a zástupkyní navrhovatelů vypořádáme.

Dále se hlásí paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Mám také návrh na opravu legislativně technické chyby podle § 97 odst. 2 o jednacím řádu. Omlouvám se, ale potřebovala bych, aby byla opravena legislativně technická chyba: V pozměňovacím návrhu B1 se za slovo "zákonem" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1, která zní: Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Ptám se paní poslankyně Hany Šedivé, zdali hodlá vystoupit v tuto chvíli. Pokud tomu tak není, poprosím pana zpravodaje, aby vystoupil, vyjádřil se k návrhům, které zde zazněly v rozpravě ve třetím čtení, a k dalším.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, poslanci. Navrhuji tuto proceduru hlasování: Nejprve budeme hlasovat o návrhu pod písm. F1, dále v pořadí A1, A2, B1, přičemž bude-li schválen návrh pod písm. F1, stává se tento návrh nehlasovatelný. Dalšími body jsou D1 a E1. Návrh uvedený pod písm. C1 - jde o pozměňovací návrh k příloze usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, která slouží jako informační podklad pro poslance. Tato příloha není a nemá být součástí zákona. Proto je pozměňovací návrh C1 podle mého názoru a po konzultaci s názorem legislativního odboru nehlasovatelný. Poté podrobíme hlasování návrh zákona jako celku a na závěr budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení.

Zazněly zde dva návrhy na legislativně technickou úpravu. Oba navrhovatelé souhlasí s tím, že jsou nehlasovatelné, a že o nich tudíž sněmovna hlasovat nemusí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Že o nich hlasovat nemusíme?

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Není třeba o nich hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili je souhlas těch, kteří tyto připomínky vznesli, i zástupkyně navrhovatelů.

Dámy a pánové, táži se, je-li někdo takový, kdo má připomínky k postupu hlasování, který navrhl pan zpravodaj Zbyněk Novotný. Hlásí se pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, pokud tyto legislativně technické připomínky budou přijaty. Pokud budou zapracovány, tak se o nich hlasovat nemusí. Zapracuje je legislativa, ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Další námitky nejsou, proto prosím zpravodaje.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Prosím, pojďme nyní hlasovat o bodu F1. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní navrhovatelka má záporné stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 75. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 přítomných bylo pro 83, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP