(11.00 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci. Hlavním cílem změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 je především naléhavá potřeba řešit dlouhodobě jako v minulých letech bilanční přebytek mléka na vnitřním trhu formou subvencovaných vývozů výrobků z kravského mléka. Celkový bilanční přebytek mléka pro rok 2003 byl kvalifikovaně stanoven ve výši 630 mil. litrů mléka. Na tento přebytek uzavřel Státní zemědělský intervenční fond se subjekty, které požádaly o zařazení do podpory vývozu, řádné roční smlouvy o poskytnutí subvence. Na uvedené vývozy byla z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu vyčleněna finanční částka, která nepokrývá celých 630 mil. litrů mléka. Navíc světové ceny mléčných výrobků, sušená mléka, sýry, máslo zaznamenaly koncem minulého roku anomální pokles, který stále setrvává. Z toho vyplývá, že původně vyčleněná finanční částka nemůže zdaleka pokrýt potřeby vývozu, což je dále umocněno silným kursem vůči americkému dolaru.

Vzhledem k uvedenému mlékárny prakticky nemohly vyvážet bez subvence žádné své produkty. Tím se zvýšily především zásoby sušených mlék o více než 100 % nad úroveň předešlých let.

Prezidium Státního zemědělského intervenčního fondu řešilo tuto situaci schválením vývozu nadměrných zásob sušeného mléka do výše 100 mil. korun. Ani uvedené opatření však nevedlo k zastavení poklesu nákupních cen mléka. Některé mlékárny jsou z ekonomických důvodů nuceny vypovídat smluvní kontrakty. Prezidium Státního zemědělského intervenčního fondu proto rozhodlo o okamžitém řešení této kritické situace, v souladu s nařízením vlády č. 486/2000 navýšit původní množství 630 mil. litrů mléka pro vývoz o 50 mil. litrů. Toto množství vyžaduje finanční výdaj přes 232 mil. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že použití 200 mil. Kč z prostředků Pozemkového fondu na posílení rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu je nezbytné.

Druhým naléhavým důvodem na změnu rozpočtu Pozemkového fondu je řešení důsledků enormních úhynů včelstev na našem území způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami z přelomu let 2002/2003. Negativní dopady na včelstva byly především způsobeny silnými mrazy, dlouhotrvajícím zimním obdobím a pozdní medovicovou snůškou. Na základě šetření Výzkumného ústavu včelařského a Českého svazu včelařů dosáhly ztráty téměř 30 % oproti zazimovaným včelstvům. Tyto ztráty byly na území České republiky nerovnoměrně rozloženy. Nejvíce byl postižen kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství vykonává státní správu ve vztahu ke včelám a včelařům. Ministerstvo zemědělství je tedy jediné, které může pomoci při obnově uhynulých včelstev. Je nezbytné motivovat včelařskou základnu ke znovuobnovení chovu včel alespoň na úroveň roku 2002. Za použití finančních prostředků ze zdrojů Pozemkového fondu ČR dojde k obnově počtu včelstev na úroveň, která bude zaručovat opylení entomofilních rostlin. Mimořádné náklady na znovuobnovení jednoho včelstva činí zhruba 1000 Kč. Velká většina včelařů je důchodového věku a je odkázána na finanční pomoc státu, bez které není schopna pokračovat ve své činnosti.

Pro vaši informaci. Z dlouhodobě vedené statistiky vyplývá trvale negativní trend stále se snižujícího počtu včelstev na území České republiky. V roce 1990 bylo na našem území registrováno 807 000 včelstev, v roce 2002 pouze 517 000. Dlouhodobě nelze ponechat tento stav, kdy chybí 393 000 včelstev; optimální stav se pohybuje okolo 750 000 na opylování hospodářských plodin. Podporu na navrácení početního stavu včelstev alespoň na úroveň roku 2002 navrhujeme řešit ze zdrojů Pozemkového fondu ČR ve výši 80 mil. Kč.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tento návrh na změnu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 přijmout. Chtěl bych říci, že uvedený návrh projednal zemědělský výbor s kladným stanoviskem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Jaroslavu Palasovi.

Konstatuji, že předložený tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 425/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jan Grůza a informoval nás o jednání výboru, případně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr objasnil věcné důvody, které vedly Ministerstvo zemědělství k předložení této změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR do naší sněmovny. Pouze bych konstatoval, že zemědělský výbor projednal tento bod na své 20. schůzi dne 24. září 2003 a po úvodním slově náměstka Karla Macha a po zpravodajské zprávě Jana Grůzy doporučil Poslanecké sněmovně návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. O slovo se přihlásil pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Grůza: Dovolil bych si předložit sněmovně návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 podle sněmovního tisku 425."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Grůzovi. Má ještě někdo zájem v podrobné rozpravě vystoupit? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat. Požádám vás, abyste se znovu zaregistrovali, protože jsem vás právě odhlásil. Zjistíme tak aktuální situaci ve sněmovně.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 68. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 195 pro 141, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru zemědělství Jaroslavu Palasovi a zpravodaji Janu Grůzovi a končím bod č. 43.

 

Podle schváleného pořadu jednání nyní přistoupíme k projednání bodu

 

48.
Návrh postupu při zapracování legislativně technických úprav do návrhu zákonů

 

Jak vás informoval předseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek, došlo k určité nevyjasněné situaci ve vztahu mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem. K tomuto bodu přijal usnesení č. 186 organizační výbor dne 24. září 2003.

Prosím v tuto chvíli předsedu Poslanecké sněmovny pana Lubomíra Zaorálka, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážení kolegové, nechci se zabývat všemi detaily diskuse, která se vedla především v médiích a jejichž podstatou byly výhrady, které zazněly především ze strany některých senátorů k tomu, že údajně v této sněmovně jsou projednávány texty zákonů a to, co se tady schválí, potom neodpovídá tomu, co se objeví ve Sbírce zákonů.

Mohu vám říci, že jsem se detailně seznamoval se všemi námitkami, které ze Senátu zazněly, s jednotlivými případy. A za sebe jsem nedospěl k tomu, že by se z naší strany překročila úroveň technicko-legislativních úprav, které jsou tady léta běžné. A zároveň především jsem přesvědčen, že nikdy nedošlo k tomu, že by někdo, kdo nemá odpovídající mandát, vstupoval do tvorby zákonů a že by se prostě měnila vůle zákonodárce, eventuálně předkladatele. Přesto máme-li situaci učinit jednoznačnou, dohodli jsme se na organizačním výboru na určitých změnách ve způsobu projednávání, které by věci učinily přehlednější a jednoznačnější.

Nechci tady teď číst text usnesení, který jsme na organizačním výboru odhlasovali, protože byste ho měli mít všichni před sebou. Je to řekněme určité zpřesnění, kterým bychom reagovali na výhrady. Není to nějaká zásadní změna, nezasahuje to do stávajícího jednacího řádu, ale mohlo by to učinit další diskusi se Senátem jednodušší.

Jenom vás informuji, že příští týden, tuším ve středu, by se mělo sejít vedení Senátu s vedením Poslanecké sněmovny, abychom si věci ještě vyjasnili ústně a zároveň možná bránili do budoucna tomu, aby se podobné diskuse vedly mezi komorami před veřejností v médiích, protože jsem přesvědčen, že leccos by se dalo odstranit především lepší spoluprací například legislativních odborů obou komor. Doufám tedy, že i tato schůzka tomu pomůže a že i toto zpřesnění odstraní jakékoliv příčiny podobných sporů do budoucna. Zbytek asi už bude na novele jednacího řádu a důkladnějších diskusích.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP