(16.00 hodin)
(pokračuje Říha)

Za další. Jestliže jsem účastníkem dopravní nehody, tak v protokolu se objeví rodná čísla všech účastníků a všichni dostanou tyto údaje.

Takže se domnívám, že shromažďování těchto údajů je také ve prospěch jednotlivých nemocných a slouží ke sledování jejich zdravotního stavu. Ty údaje podléhají samozřejmě režimu lékařského tajemství, přístup do registru mají pouze oprávnění pracovníci zdravotnických zařízení, pokud chtějí získat informace o konkrétním pacientovi, kterému se mají věnovat. Tím nikterak se nebráním diskusi v odborné veřejnosti, protože byl zamítnut režim podle § 90, ale nicméně opravdu jsem přesvědčen, že se tu zbytečně zdůrazňuje nebezpečnost tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se ještě na další případné vystoupení v obecné rozpravě. Neregistruji žádnou takovou přihlášku a obecnou rozpravu končím. V dosavadním průběhu nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí, můžeme se zabývat pouze jediným návrhem, a to je návrh na přikázání zákona. Posléze zde padl druhý návrh od pana předkladatele, a to byl návrh na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na 10 dní.

O těchto dvou návrzích budeme hlasovat. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nevidím žádný takový návrh.

 

Proto o tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 38, které jsem zahájila. Táži se vás, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 195 se pro vyslovilo 161, proti byli 3. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh, o kterém budeme nyní rozhodovat, je zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona ve výboru, a to na 10 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 39. Toto hlasování zahajuji a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 194 pro bylo 106, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůta jeho projednávání byla zkrácena na 10 dní.

Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Vážená vládo, vážená sněmovno, paní a pánové, dovolte mi, abych pokračoval v našem programu schváleným bodem č. 42, kterým je

 

42.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v jejích orgánech

 

K tomuto bodu nám bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru č. 236 z jeho 18. schůze ze dne 10. září letošního roku. Požádal bych nyní, aby předložený návrh uvedl předseda rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek, kterého jistě pan kolega Cabrnoch nebude zdržovat a který se může ujmout slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se na své poslední schůzi zabýval harmonogramem projednávání státního rozpočtu, který vychází ze zákonných lhůt, které vládě předepisují termín předložení tohoto návrhu do Poslanecké sněmovny a předpoklad řádného schválení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004 do konce letošního roku. Harmonogram je vám rozdán v příslušném sněmovním tisku.

Rozpočtový výbor jednomyslně doporučuje Poslanecké sněmovně tento harmonogram přijmout. Přijmeme tak jízdní řád, podle kterého sněmovna a její jednotlivé výbory budou projednávat vládní návrh zákona o státním rozpočtu, a já si dovoluji požádat o schválení tohoto jízdního řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi rozpočtového výboru panu poslanci Miroslavu Kalouskovi za úvodní slovo a zároveň ho žádám, aby spolu se mnou sledoval u stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu k tomuto návrhu, kterou právě otevírám. Konstatuji, že do obecné rozpravy k tomuto tisku se nepřihlásil žádný poslanec. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě, jestli je požadavek na změnu přidělení některé z kapitol jinému výboru. Ani tady nikdo nenamítá proti rozhodnutí rozpočtového výboru, proto končím i podrobnou rozpravu.

V obecné ani podrobné rozpravě nepadl žádný návrh. Jediný návrh, který jsme slyšeli v úvodním slově pana předsedy rozpočtového výboru, byl, abychom schválili časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004 podle přílohy č. 1 usnesení rozpočtového výboru. Protože nebyl žádný jiný návrh, ptám se, jestli pan předseda má zájem vystoupit. Nemá zájem o vystoupení.

Takže bych vás všechny nyní odhlásil. Požádám vás o novou registraci a jakmile budou přítomni všichni, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu usnesení, zahájím hlasování pořadové číslo 40.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 174 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna přijala harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

 

Tím jsme vyčerpali bod č. 42 a můžeme pokračovat v našem programu.

Konstatuji, že dosud nebyl rozdán text usnesení ke schválení změny rozpočtu Pozemkového fondu, a nezbývá nám tedy, než změnit program naší schůze. Požádal bych vás nyní o rozhodnutí, kterým bychom na pořad dnešního jednání zařadili bod, který byl původně plánován na zítřejší dopoledne, to je projednávání odpovědí na písemné interpelace. Nikdo nemá jiný návrh. Vzhledem k tomu, že paní kolegyně Němcová to "odhlasovala", ptám se, jestli někdo něco namítá proti tomu, že tento bod bude předřazen před nerozdaný materiál změny rozpočtu Pozemkového fondu. Není tomu tak, nikdo nic nenamítá.

 

Tedy bez hlasování, bez toho, aniž byste si stěžovali na postup předsedajícího, zahájím bod

 

46.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Podle původního rozpisu nesouhlasu poslanců s odpověďmi na písemné interpelace bylo zařazeno třináct těchto interpelací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP