(15.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Růst v konečné fázi je rychlejší než v podnikatelské sféře, což bude ve svém důsledku znamenat, že reálné platy ústavních činitelů budou postupně klesat. To je i návrh, který tento zákon přináší.

Z toho důvodu předpokládáme, že zákon, tak jak je navržen, bude podpořen v původním znění a že některé návrhy, které byly ve výborech, nebudou uplatněny, protože si myslíme, že v této složité době, kdy vyjednává vláda se zástupci odborů v rozpočtové a příspěvkové sféře, by asi nebyl správný signál, pokud by si sami zákonodárci platy zvýšili, a pak je případně zmrazili, jak se to objevilo. Proto také tento návrh v žádném případě nepodporuji a věřím tomu, že návrh zákona bude schválen v původní podobě, jak byl předložen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Návrh zákona jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 392/1.

Nyní bych ráda poprosila, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, usnesení rozpočtového výboru k tomuto bodu máte ve sněmovním tisku 392/1. Je tam proti vládnímu návrhu nepatrná změna v termínech, a to o jeden den. Vzhledem k tomu, co usnesení rozpočtového výboru k tomuto zákonu vyvolalo, a co způsobilo v médiích, u odborů i v sociální demokracii, považuji za nutné k tomu říci několik vět.

Před několika lety Parlament rozhodl, že ústavní činitelé - myslím tím všechny, kteří spadají pod tento zákon - budou mít základ platu odpovídající trojnásobku průměrného platu nevýrobní sféry, a veřejnost to souhlasně přijala. Poprvé to podle tohoto rozhodnutí může být realizováno od 1. ledna příštího roku, protože poslední tři roky měli ústavní činitelé platy zmrazené, a to na úrovni podle zákona, který již neplatí. Podle vládního návrhu by tento stav měl pokračovat další tři roky, to je celkem šest let.

Rozpočtový výbor svým usnesením doporučuje, aby zmrazení platů ústavních činitelů od ledna 2004 bylo na úrovni platného zákona, neboť je to poprvé po třech letech a naposledy na další tři roky, kdy se to může stát.

Systémově je to naprosto správné, politicky je to nešťastné, neboť ač je to poslední možnost nápravy na další tři roky, je to v době schvalování reformy veřejných financí, a znamená to přidání ústavním činitelům zhruba o 1250 Kč měsíčně; podotýkám, že za předpokladu, že by byla přijata pětistupňová nebo šestistupňová daňová stupnice pro daně z příjmu fyzických osob, by to bylo rozpočtově neutrální.

Omlouvám se proto svým kolegům v koalici i v sociální demokracii, že jsem si tento názor rozpočtového výboru jako zpravodaj rozpočtového výboru k tomuto zákonu osvojil v tuto choulostivou dobu.

Snad ještě poznámku pod čarou k tomu, co by se veřejnost také měla dozvědět. Platy ve státní správě, ale i v samosprávě za poslední tři roky vzrostly o 7 až 8 %, takže tu nejde o solidaritu s veřejnou správou, jak o tom mluvil můj kolega ze strany, ministr sociálních věcí. Průměrné měsíční příjmy primátorů a hejtmanů se pohybují od 50 do 100 tisíc měsíčně včetně třináctých a čtrnáctých platů, a to samozřejmě podle velikosti kraje nebo města.

Na závěr mi dovolte říci, že by bylo laskavé, kdyby nám lidé vytvářející veřejné mínění, myslím tím redaktory, vedení veřejných médií a podobně - také někdy sdělili, jaké jsou a jak rostou jejich příjmy.

Děkuji za slovo. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo do ní hlásí. Hlásí se pan kolega Recman. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jsem si vědom, že všichni vnímáme nutnost provést reformu veřejných financí v ČR. V této obecné poloze se určitě shodneme napříč celým politickým spektrem, že je to potřebné, nicméně v konkrétních požadavcích, v konkrétních návrzích zákonů je situace diametrálně odlišná. Svědčí o tom i dnešní projednávání balíku jedenácti zákonů k reformě veřejných financí, a to ve druhém čtení, kdy z řad opozice, ať už ODS, nebo KSČM, zazněla celá řada návrhů na vrácení předložených tisků výborům k dopracování, nebo přímo na zamítnutí. Z celého bloku jedenácti zákonů je skutečně minimum toho, co bych já jako poslanec opoziční komunistické strany byl ochoten podpořit. Mezi takové návrhy např. patřil i zmíněný předložený tisk, kterým se zmrazovaly platy ústavních činitelů na období do roku 2007.

Jsem přesvědčen o tom, že rozpočtový výbor - řečeno slušně - nešťastným způsobem zasáhl do tohoto bodu a přijal usnesení, které svým obsahem výrazným způsobem mění dikci tohoto zákona a filozofii, která se týká platů ústavních činitelů, byť řekl bych velmi jednoduchou a drobnou změnou.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud reforma veřejných financí projde, a vše nasvědčuje tomu, že ano, tak dvě třetiny nákladů skutečně ponesou občané, zaměstnanci, důchodci a minimum těchto nákladů ponesou ústavní činitelé, popřípadě podnikatelská sféra. Jsem přesvědčen o tom, že minimum, co můžeme v této chvíli pro to udělat z pohledu tohoto zákona, je podpořit návrh vlády, to znamená zmrazit platy ústavních činitelů na období 2004 až 2007 na současné úrovni, nikoliv zmrazit tyto platy od 1. ledna, kdy by výše hrubé mzdy poslanců byla vyšší asi o 1400 Kč, jak o tom hovořil můj předchůdce.

Já z tohoto pohledu chci za sebe a věřím, že za většinu mých kolegů, slíbit, že chceme podpořit a podpoříme návrh zákona v té podobě, jak ho předložila vláda, a odmítáme podpořit návrh zákona v té podobě, jak ho doporučil přijmout svým usnesením rozpočtový výbor, to znamená s pozměňovacím návrhem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným do této rozpravy je pan poslanec Michal Doktor, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já myslím, že z úvodu rozpravy, ať vystoupení pana ministra, případně pana zpravodaje rozpočtového výboru, případně pana kolegy, člena rozpočtového výboru, je zřetelné, že toto téma, lehce zavánějící populismem vůči daňovému poplatníkovi a vůči voliči, je věcí, kde by navýsost mělo být zachováno také ratio a zdravý rozum. Proto bych chtěl, aby případné pozměňovací návrhy byly směřovány vůči jednomu zřetelnému tisku.

Proto vznáším formální návrh, aby procedura našeho jednání dále byla řízena tak, že za základ projednávání a podávání případných pozměňovacích návrhů bude vzat tisk, který přijal rozpočtový výbor.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Zeptám se, zda je ještě někdo, kdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, proto obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Do této rozpravy mám dvě písemné přihlášky. První od pana poslance Ladislava Šustra, kterého tímto žádám, aby se ujal slova, druhou od pana poslance Karla Vymětala.

Je tady bezpochyby oprávněné upozornění, že by bylo vhodné, abychom odhlasovali, že za základ našeho dalšího jednání a základ toho, k čemu budeme předkládat pozměňující návrhy, bude bráno usnesení rozpočtového výboru.

Prosím, abychom o tomto návrhu hlasovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP