(15.00 hodin)
(pokračuje Mikuta)

Může se stát, že toto znění zákona zpomalí dosažení kvalitnějšího stavu zaměstnanců oproti současnosti.

Navrhovanou změnu zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, jako celek však považuji za správnou. Zejména vytvoření shodných podmínek pro odměňování zaměstnanců vykonávajících státní službu s ostatními zaměstnanci ve veřejných službách a správě dle zákona č. 143/1992 Sb. se jeví jako správné a systémové řešení. Dosavadní právní úprava zákona č. 218/2002 Sb. totiž neposkytovala vládě žádnou možnost zasáhnout podle aktuálních možností rozpočtu do odměňování státních zaměstnanců, viz § 135. Novela, podle které se bude odměňování státních zaměstnanců včetně odměny za pracovní pohotovost řídit zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, a nařízením vlády, které stanoví podmínky pro určení platových tarifů a dalších složek platů, splní dle mého názoru svůj účel, neboť se jedná o složky platu, kterými jsou ohodnoceny obdobné podmínky zaměstnanců ve státní službě a ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě. U příplatků za službu jde taktéž o důležitou možnost vlády stanovit a případně podle potřeby aktualizovat jejich výši podle aktuálních možností rozpočtu.

Jsem přesvědčen, že novela zákona o státní službě splní svůj účel a bude přínosem jak pro státní zaměstnance ve správních úřadech, tak i pro jejich zaměstnavatele včetně nezbytných rozhodovacích pravomocí vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo další chce vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Ano. Pan poslanec Zralý má slovo.

 

Poslanec Antonín Zralý: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové. Jsou čtyři důvody, které mě vedou k předložení návrhu na zamítnutí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců atd.

Za prvé. Již při projednávání zákona č. 131/2003 Sb. jsem upozorňoval na to, že přijetí služebního zákona zřejmě mělo posloužit k získání hlasů pro sociální demokracii ve volbách v roce 2002. Členové klubu KSČM upozorňovali na jeho nedokonalost a nehlasovali pro něj. Je skutečně podivné, že si v důvodové zprávě vláda stěžuje na to, že přímo ze služebního zákona vyplývají státním zaměstnancům jejich platové nároky, aniž by měla vláda možnost je omezit.

Za druhé. Vláda předkládá návrh zákona, který má přinést úspory ve výdajích státního rozpočtu, a vůbec se nenamáhá sdělit zákonodárnému sboru alespoň nějakou částku, o kterou by mohl být státní rozpočet vylepšen.

Za třetí. V návrhu se ruší paragraf, který v podstatě ruší institut o rovnosti platových podmínek mužů a žen.

A za poslední. V podstatě se také ruší povinnost zaměstnavatele projednat návrh platového předpisu s příslušným odborovým orgánem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Neregistruji takovou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám pouze jednu…

Pardon, omlouvám se paní poslankyni Vojtilové a vám všem ostatním také. Padl návrh na zamítnutí tohoto zákona a já se pokusím pomocí gongu ještě přivolat všechny do jednací síně, tak aby mohli o osudu tohoto zákona rozhodnout.

Zopakuji tedy, že v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí vládního návrhu zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich odměňování, zkráceně řečeno. Vidím, že si přejete, abych vás odhlásila. Zároveň vás požádám, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Můžeme přistoupit k hlasování, které ponese číslo 36, které zahajuji. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 36 právě skončilo. Z přítomných 192 se pro vyslovilo 94, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat podrobnou rozpravou. Do této podrobné rozpravy mám jednu přihlášku písemně, a to od paní poslankyně Vojtilové. Prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážená předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi zde přečíst drobný pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, tzv. služební zákon, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony, sněmovní tisk 391.

Pozměňovací návrh zní: K čl. I bodu 5. Článek I bod 5 se zrušuje. Dosavadní body 6 až 65 se označují jako body 5 až 64.

Chtěla bych jenom opravdu velmi krátké zdůvodnění, protože pokud by došlo k vypuštění správního rozhodování, řízení a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů k výše uvedeným činnostem, vážným způsobem by se narušila logika služebního zákona. Vedlo by to k neudržitelnému stavu v řadě institucí, např. ve finančních úřadech, v České správě sociálního zabezpečení, kde by většina klíčových zaměstnanců byla z působnosti služebního zákona vyňata, a došlo by tak k významným, avšak nikoliv opodstatněným rozdílům v právním postavení, odměňování a zabezpečení dvou skupin odborných zaměstnanců uvedených institucí, jejichž význam je z hlediska zabezpečení výkonu státní správy prakticky shodný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pozměňující návrh paní poslankyně Vojtilové. Jsme v podrobné rozpravě. Táži se, zda se do ní ještě někdo hlásí. Neregistruji takovou přihlášku, proto podrobnou rozpravu končím. Tím končí také projednávání bodu č. 23, sněmovního tisku č. 391 ve druhém čtení.

 

Můžeme postoupit dále, a to k bodu číslo

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření
při určování výše platů a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců,
výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006,
a kterým se mění některé související zákony
/sněmovní tisk 392/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí. Opět tedy prosím, aby se slova ujal pan ministr Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Musím říci, že tak jak jsme tento návrh zákona předložili, tak se zdálo, že je jasné, že tedy i solidarita ústavních činitelů se zaměstnanci ve státní a veřejné správě bude stejně tak funkční. Musím říci, že pokud jde o tuto záležitost, tak je potřeba říci, že platy ústavních činitelů se nezvyšují již za poslední rok. Počítáme s tím, že by se nezvyšovaly další tři roky, což ve svém důsledku, a tady je potřeba říci, jednoznačně povede k reálnému poklesu, protože v té době například v letošním roce se platy v ROPO (?) sféře zvýšily o více než 8 %. Pro příští rok i přes problémy, které dneska existují, se navýší platy o více než 3,6 %. Takže nárůst i v rozpočtové a příspěvkové sféře bude.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP