(14.50 hodin)
(pokračuje Zralý)

Přílišná tvrdost se nám jeví především u těch osob, které ztratí práci v předdůchodovém věku. Navíc je občanům, kteří nemají práci, ukládána povinnost prokazovat aktivní osobní snahu získat zaměstnání, což je v rozporu s dikcí a jde nad rámec § 6 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Výlučná povinnost nezaměstnaného samostatně realizovat vyhledávací a dojednávací aktivity s firmami bez pomoci úřadu práce zákonem stanovena není.

Tyto a další důvody vedou k tomu, že podávám návrh na zamítnutí návrhu zákona, kterým se mění zákon 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, sněmovní tisk 394. V případě, že mnou uvedený návrh nebude při hlasování úspěšný, předložím v podrobné rozpravě pozměňující a doplňující návrhy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr Zdeněk Škromach má slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, krátce bych reagoval na vystoupení pana zpravodaje, protože zde byly uvedeny nepřesné informace.

Chci uvést, že tyto dávky jsou testovány, a samozřejmě k tomu patří i testování majetku. Tento zákon pouze upravuje rozsah tohoto testování, to znamená, co může, nebo nemůže být započítáno. Ten stav se naopak zpřehledňuje. V žádném případě to neznamená další byrokracii navíc. Naopak, celý systém by se měl zjednodušit.

Pokud jde o požadavek aktivního vyhledávání zaměstnání, to nechci ani komentovat, protože si myslím, že povinností každého, kdo je práceschopný, by mělo být práci si hledat. Pak mu samozřejmě stát může pomoci. Nemůže však očekávat, že toto za něho udělá někdo jiný.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Registruji přihlášku pana poslance Janečka, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se také obávám, že slovo pana zpravodaje v té části, kdy vystupoval jménem svým, a nikoli jako zpravodaj, bylo velmi nebezpečné, protože to, co zavádí návrh zákona, je pro určité skupiny obyvatelstva zásadní a důležité, tzn. podmínit dávky tím, že například zajistí docházku svých dětí do školy aj. Vidím to jako naprosto klíčové a správné a divím se, že pan zpravodaj navrhuje zamítnutí takového návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla reakce pana poslance Janečka. Ještě se hlásí o slovo pan poslanec Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Je docela možné, že jsem přesně nerozuměl, protože je zde velice špatně slyšet. Pokud to bylo bráno jako zpravodajská zpráva, tak je to omyl, protože jsem vystupoval jako poslanec, a to po přednesení zpravodajské zprávy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Myslím, že to tak bylo zřejmé i z vystoupení pana poslance Janečka. Za toto upřesnění vám děkujeme.

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím, ale vidím přihlášku k odhlášení, což v tuto chvíli činím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o jediném návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, a to na zamítnutí předloženého vládního návrhu zákona. Dostatečně dlouhou dobu jsem gongem svolávala všechny vaše kolegy, aby se dostavili k tomuto hlasování, a proto ho zahajuji. Táži se vás, kdo je pro tento návrh na zamítnutí zákona. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 35. Z přítomných 192 pro se vyslovilo 91, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat dál, a to podrobnou rozpravou. Prosím o klid v jednací síni. Do této podrobné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, ale registruji avizovanou přihlášku pana poslance Zralého.

 

Poslanec Antonín Zralý: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, hlasování o zamítnutí vládního návrhu zákona bylo úspěšné pro vládní koalici.

Jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, předkládám v podrobné rozpravě pozměňující a doplňující návrhy, které jste obdrželi v písemné podobě s přesným vyznačením, o který zákon jde, včetně čísla tisku a čitelným vypsáním, kdo tento návrh předkládá. Prosím, aby tento písemný materiál byl zaprotokolován v druhém čtení jako mnou přednesené návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se, zda někdo další má návrh do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Žádnou přihlášku neregistruji, a proto podrobnou rozpravu končím. Tím jsme také skončili projednávání bodu č. 22 sněmovního tisku 394 ve druhém čtení.

 

Můžeme se věnovat dalšímu bodu programu, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 391/ - druhé čtení

 

Ráda bych vám sdělila, že předložený návrh z pověření vlády by měl uvést ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Protože tak učinil před malou chvílí, nechám na jeho vůli, zda chce ještě něco dodat k tomu původnímu sdělení. Nechce. Proto můžeme pokračovat dále.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Lucie Talmanová, která nás seznámí s usnesením výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 391/1. Prosím, paní poslankyně.

Prosím o klid v jednací síni. Důrazně žádám všechny kolegyně a kolegy, aby se věnovali projednávání bodu, který je právě v tuto chvíli naším programem!

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji, vážená paní předsedající. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal novelu služebního zákona na své 16. schůzi dne 10. září. Usnesení, které k tomu přijal, s doporučením Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s příslušnými pozměňovacími návrhy, mají všechny vážené kolegyně a kolegové před sebou jako sněmovní tisk 391/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Otvírám obecnou rozpravu. Chci sdělit ctěnému auditoriu, že mám pouze jednu přihlášku do této obecné rozpravy. Tuto přihlášku předložil pan poslanec Josef Mikuta.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážená paní - (Předsedající: Promiňte, pane poslanče, že vás přerušuji. Ještě jednou chci požádat vaše kolegy, aby vám věnovali svou pozornost.)

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, na začátku uvedu několik slov k platné právní úpravě zákona č. 218/2002 Sb., který uvádí pracovněprávní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti v souladu s právem Evropského společenství.

Daný zákon, dle mého názoru a dle mé osobní zkušenosti, v některých případech částečně omezuje možnosti zaměstnavatelů těchto zaměstnanců, a to je v § 43 - převedení na jiné služební místo a v § 55 - skončení služebního poměru státním orgánem. Zákon zřejmě ne úplně reflektuje současný stav kvality některých státních zaměstnanců a zaměstnavateli příliš svazuje ruce pro případné nutné převedení na jiné služební místo či skončení služebního poměru v případě, že zaměstnanec neplní pracovní úkoly tak kvalitně, jak by zaměstnavatel potřeboval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP